Podatki i opłaty lokalne

Plik banknotów i bilonu

Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Urząd Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

05.01.2021

Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
Wniosek o wydanie zaświadczenia. Wniosek ten winien zawierać następujące dane: NIP/Pesel, datę, imię i nazwisko/nazwę podatnika, adres zamieszkania/siedzibę, rodzaj podatku, nazwę instytucji w której będzie przedłożone oraz w jakiej sprawie.
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Tak, z wykorzystaniem "ePUAP".
3. Opłaty

Wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej w kwocie 21,00 zł od każdego egzemplarza. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia na rachunek Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1, PKO BP S.A. O/Rzeszów Nr 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423.

Do wniosku o wydanie zaświadczenia należy załączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Zwolnienia/wyłączenia z opłaty skarbowej:
Zwolnienia/wyłączenia ustawowe przewidują przepisy art. 2 ust. 1 i art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.).

4. Miejsce złożenia dokumentów
Kancelaria Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów lub Wydział Finansowy Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Okrzei 1, 35-002 Rzeszów. 
5. Sposób i termin załatwienia sprawy
Zaświadczenie jest wydawane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 7 dni.
6. Tryb odwoławczy
Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia stronie, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa.
7. Podstawa prawna

Art. 306a i art. 306e §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz.U z 2020 r., poz. 1325 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 187, poz. 1330).

8. Przetwarzanie danych osobowych Interesantów w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Rzeszowa
Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych 
9. Uwagi

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Finansowy - Oddział Rachunkowości Podatkowej Urzędu Miasta Rzeszowa 35-002 Rzeszów, ul. Okrzei 1, I p. pok. 39 (sekretariat),
tel. 1 77 88 99 00

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości

Wzory pełnomocnictw:

Pełnomocnictwo szczególne

Zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego

Dane karty usług
Opracował Grzegorz Domino
Sławomir Wołowiec
05.01.2021
Zatwierdził Urszula Szczypek 05.01.2021
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Agata Kawalec-Pałka
Grzegorz Domino
Sławomir Wołowiec
05.01.2021