Podatki i opłaty lokalne

Plik banknotów i bilonu

Ulgi w podatkach stanowiących dochód Gminy Rzeszów realizowanych przez urzędy skarbowe

Urząd Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

05.01.2021 r.

Ulgi w podatkach stanowiących dochód Gminy Rzeszów realizowanych przez
urzędy skarbowe 

1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

Podpisany wniosek o przyznanie ulgi,
Dokumenty potwierdzające występowanie ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego, w tym dokumenty obrazujące aktualną sytuację finansową czyli uzyskiwane dochody i ponoszone wydatki i świadczące o niemożności zapłaty.

W przypadku wskazania przeznaczenia pomocy wymienionego w art. 67b § 1 pkt 2 lub pkt 3 ww. ustawy Ordynacja podatkowa informacje/zaświadczenia/oświadczenia/ dokumenty, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej i wynikające z rozporządzeń wykonawczych do ww. ustawy oraz w art. 23 pkt 3 i 4, ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystapieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 2112).

Dokumenty te zbierane są przez organ podatkowy, tj. odpowiednio wg właściwości przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie lub Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie.

Akta sprawy zgromadzone w postępowaniu przekazywane są przez Naczelników Urzędów Skarbowych do zaopiniowania Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

Ulgi w podatkach stanowiących dochód Gminy Rzeszów a pobieranych przez urzędy skarbowe, to ulgi w:
- podatku od spadków i darowizn,
- podatku dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej,
- podatku od czynności cywilnoprawnych.

2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Tak, z wykorzystaniem "ePUAP".
3. Opłaty
Nie pobiera się.
4. Miejsce złożenia dokumentów
Pierwszy Urząd Skarbowy w Rzeszowie, ul. Podwisłocze 42, 35-309 Rzeszów lub Drugi Urząd Skarbowy w Rzeszowie, ul. Siemieńskiego 18, 35-234 Rzeszów.
5. Sposób i termin załatwienia sprawy

Sposób załatwienia sprawy:
Postanowienie stanowiące opinię w przedmiocie możliwości zastosowania ulgi w podatkach pobieranych przez urząd skarbowy stanowiących w całości dochody Gminy Rzeszów

Termin załatwienia sprawy:
Postanowienie stanowiące opinię w przedmiocie możliwości zastosowania ulgi
w podatkach pobieranych przez urząd skarbowy stanowiących w całości dochody Gminy Rzeszów wydawane jest przez Prezydenta Miasta Rzeszowa w terminie 14 dni od daty przekazania akt do zaopiniowania przez Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego.
Po wydaniu postanowienia Prezydent Miasta Rzeszowa zwraca akta sprawy właściwemu urzędowi skarbowemu w celu wydania decyzji administracyjnej.

6. Tryb odwoławczy
Na postanowienie nie przysługuje zażalenie.
7. Podstawa prawna
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 38 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021 r., poz. 1540 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2021 r., poz. 743) wraz z aktami wykonawczymi.
8. Uwagi

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Finansowy – Referat Ulg Podatkowych Urzędu Miasta Rzeszowa 35-002 Rzeszów, ul. Okrzei 1, I p. pok. 39 (sekretariat), tel. 1 77 88 99 00

Dane karty usług
Opracował Grzegorz Domino
Sławomir Wołowiec
05.01.2021 r.
Zatwierdził Urszula Szczypek 05.01.2021 r.
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Agata Kawalec-Pałka
Grzegorz Domino
Sławomir Wołowiec
05.01.2021 r.