Podatki i opłaty lokalne

Plik banknotów i bilonu

Zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatkowej

Urząd Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

03.12.2019

Zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatkowej
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

Wniosek o wydanie zaświadczenia.

Wniosek ten winien zawierać następujące dane: NIP/Pesel datę, nazwisko i imię/nazwa, adres zamieszkania/adres siedziby, imiona rodziców, nazwę instytucji w której będzie przedłożone, określenie rodzaju sprawy, oświadczenie o posiadanych przedmiotach opodatkowania.

2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Tak, z wykorzystaniem "ePUAP".
3. Opłaty

Wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego podlega zwolnieniu od opłaty skarbowej, natomiast wydanie zaświadczenia
o nieruchomościach podlega opłacie skarbowej w kwocie 17,00 zł od każdego egzemplarza. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia na rachunek Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1, PKO BP S.A. O/Rzeszów Nr 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423.

Do wniosku o wydanie zaświadczenia należy dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.


Zwolnienia/wyłączenia z opłaty skarbowej:

Zwolnienia/wyłączenia ustawowe przewidują przepisy art. 2 ust. 1 i art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1000)

4. Miejsce złożenia dokumentów
Kancelaria Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów lub Wydział Finansowy Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Okrzei 1, 35-002 Rzeszów. 
5. Sposób i termin załatwienia sprawy
Zaświadczenie jest wydawane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 7 dni.
6. Tryb odwoławczy
Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia stronie, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa.
7. Podstawa prawna

Art. 306a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz.U z 2019 r., poz. 900 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1000).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 187, poz. 1330).

8. Przetwarzanie danych osobowych Interesantów w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Rzeszowa
Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych 
9. Uwagi

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Finansowy - Oddział Wymiaru Podatków Urzędu Miasta Rzeszowa 35-002 Rzeszów, ul. Okrzei 1, I p. pok. 39 (sekretariat),
tel. 1 77 88 99 00


Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatkowej podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego

Dane karty usług
Opracował Grzegorz Domino
Sławomir Wołowiec
03.12.2019
Zatwierdził Janina Dyjak 03.12.2019
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Agata Kawalec-Pałka
Grzegorz Domino
Sławomir Wołowiec
03.12.2019