Podatki i opłaty lokalne

Plik banknotów i bilonu

Urząd Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

17.12.2019

Podatek leśny - osoby prawne i jednostki organizacyjne
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
Deklaracja na podatek leśny sporządzona na formularzu DL-1 według ustalonego wzoru, złożona przez osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie mające osobowości prawnej w terminie do 15 stycznia roku podatkowego lub w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym względnie zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania.
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Brak możliwości.
3. Opłaty
Nie pobiera się.
4. Miejsce złożenia dokumentów
Można przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta Rzeszowa Wydziału Finansowego 35-002 Rzeszów, ul. Okrzei 1 lub złożyć w sekretariacie Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Okrzei 1, I piętro, pok. 39, tel. 1 77 88 99 00.
5. Sposób i termin załatwienia sprawy
W terminie 30 dni od dnia złożenia deklaracji Wydział Finansowy sprawdza je pod względem formalno-rachunkowym i przypisuje kwotę podatku.
6. Tryb odwoławczy
Nie przysługuje odwołanie.
7. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 888 z późn. zm.), ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900 z późn zm.).

2015 r. - uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr XXI/412/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach, komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r. (M.P.2014. poz. 955) – cena ta wynosi 188,85 zł za 1 m3.

2016 r. - uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr XIX/395/2015 z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach, komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. (M.P.2015. poz. 1028) – cena ta wynosi 191,77 zł za 1 m3.

2017 r. - uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr XIX/395/2015 z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach, komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. (M.P.2015. poz. 996) – cena ta wynosi 191,01 zł za 1 m3.

2018 r. - uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr LI/1118/2017 z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach, komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. (M.P.2017. poz. 963) – cena ta wynosi 197,06 zł za 1 m3.

2019 r. - uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr LI/1118/2017 z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach, komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. (M.P.2018. poz. 1005) – cena ta wynosi 191,98 zł za 1 m3.

2020 r. - uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr LI/1118/2017 z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach, komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. (M.P.2019. poz. 1018) – cena ta wynosi 194,24 zł za 1 m3.

8. Uwagi

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Obowiązek wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek. O wszelkich zmianach dotyczących powierzchni, sposobu użytkowania, właściciela, adresu, podatnik zobowiązany jest zawiadomić tutejszy organ w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany, poprzez złożenie korekty deklaracji wraz z uzasadnieniem.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa są obowiązane:
1) składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
2) odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian, o których mowa w art. 5 ust. 4, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian;
3) wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek leśny na rachunek budżetu właściwej gminy, za poszczególne miesiące, do dnia 15 każdego miesiąca.

W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Obliczony w deklaracji podatek leśny należy wpłacać na numer rachunku bankowego indywidualnie ustalony przez organ podatkowy dla danego podatnika lub na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Rzeszowa
Ul. Rynek 1
06 1020 4391 0000 6402 0144 6889
PKO BP S.A. O/Rzeszów
Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.


Formularze na 2015 r.:  

Deklaracja na podatek leśny DL-1

Dane o nieruchomościach leśnych ZL-1/A

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym ZL-1/B


Formularze na 2016 r. i 2017 r.:  

Deklaracja na podatek leśny DL-1

Dane o nieruchomościach leśnych ZL-1/A

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym ZL-1/B


Formularze na 2018 r., 2019 r. i 2020 r.:

Ważne: Deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą Rady Miasta Rzeszowa.

Deklaracja na podatek leśny DL-1 obowiązująca do 30.06.2019 r.

Dane o nieruchomościach leśnych ZL-1/A obowiązująca do 30.06.2019 r.

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym ZL-1/B obowiązująca do 30.06.2019 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów z 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny.

Deklaracja na podatek leśny DL-1 obowiązująca od 01.07.2019 r.

Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZDL-1 załącznik do DL-1 obowiązujący od 01.07.2019 r.

Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZDL-2 załącznik do DL-1 obowiązujący od 01.07.2019 r.Wzory pełnomocnictw.

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej

Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej

Pełnomocnictwo do doręczeń

Zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń

Pełnomocnictwo szczególne

Zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego

Dane karty usług
Opracował Grzegorz Domino
Sławomir Wołowiec
17.12.2019
Zatwierdził Janina Dyjak 17.12.2019
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Agata Kawalec-Pałka
Grzegorz Domino
Sławomir Wołowiec
17.12.2019