Podatki i opłaty lokalne

Plik banknotów i bilonu

Podatek rolny - osoby prawne i jednostki organizacyjne

Urząd Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

16.12.2019

Podatek rolny - osoby prawne i jednostki organizacyjne
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
Deklaracja na podatek rolny sporządzona na formularzu DR-1 według ustalonego wzoru, złożona przez osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie mające osobowości prawnej w terminie do 15 stycznia roku podatkowego lub w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku rolnym względnie zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania.
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Brak możliwości. 
3. Opłaty
Nie pobiera się.
4. Miejsce złożenia dokumentów
Można przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta Rzeszowa Wydziału Finansowego 35-002 Rzeszów, ul. Okrzei 1 lub złożyć w sekretariacie Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Okrzei 1, I piętro, pok. 39, tel. 1 77 88 99 00.
5. Sposób i termin załatwienia sprawy
W terminie 30 dni od dnia złożenia deklaracji Wydział Finansowy sprawdza je pod względem formalno-rachunkowym i przypisuje kwotę podatku. 
6. Tryb odwoławczy
Nie przysługuje odwołanie.
7. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 333), ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r., poz. 900 z późn. zm.).

2015 r. - uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr XXI/411/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach oraz uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr I/7/2014 z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego za 2015 rok na obszarze Gminy Miasto Rzeszów - 50,00 zł za 1 q żyta.

2016 r. - uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr XIX/396/2015 z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach oraz komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (M.P., poz. 1025) – 53,75 zł za 1 dt.

2017 r. - uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr XIX/396/2015 z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach oraz komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 (M.P., poz. 993) – 52,44 zł za 1 dt.

2018 r. - uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr LI/1116/2017 z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach oraz komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 (M.P.2017, poz. 958) – 52,49 zł za 1 dt.

2019 r. - uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr LI/1116/2017 z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach, rozporządzenie Ministra Finansów z 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1105) oraz komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 (M.P.2018, poz. 1004) – 54,36 zł za 1 dt.

2020 r. - uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr LI/1116/2017 z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach, rozporządzenie Ministra Finansów z 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1105) oraz komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 (M.P.2019, poz. 1017) – 58,46 zł za 1 dt.

8. Uwagi

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Obowiązek wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek. O wszelkich zmianach dotyczących powierzchni, sposobu użytkowania, właściciela, adresu, podatnik zobowiązany jest zawiadomić Prezydenta Miasta Rzeszowa w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany. Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:
1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów stanowiących gospodarstwo rolne – równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
2) od 1 ha pozostałych gruntów rolnych – równowartość pieniężną 5 q żyta, obliczone według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Obliczony w deklaracji podatek rolny należy wpłacać w ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty na numer rachunku bankowego indywidualnie ustalony przez organ podatkowy dla danego podatnika lub na rachunek bankowy:
Urząd Miasta Rzeszowa
Ul. Rynek 1
06 1020 4391 0000 6402 0144 6889
PKO BP S.A. O/Rzeszów
Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.

Uchwały Rady Miasta Rzeszowa dotyczące zwolnień z podatku rolnego:

1) Uchwała Rady Miasta Nr II/9/2002 z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.

Uchwała nr II/9/2002 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 16 grudnia 2002 roku

Uzasadnienie

2) Uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr II/16/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości i podatku rolnego na terenie Gminy Miasto Rzeszów

Uchwała Nr II/16/2018

Formularze na 2014 r. i 2015 r.:

Deklaracja na podatek rolny DR-1

Dane o nieruchomościach rolnych ZR-1/A

Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym ZR-1/B

Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego za 2015 rok na obszarze Gminy Miasto Rzeszów.

Formularze na 2016 r. i 2017 r.:

Deklaracja na podatek rolny DR-1

Dane o nieruchomościach rolnych ZR-1/A

Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym ZR-1/B

Uchwała w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach

Formularze na 2018 r., 2019 r. i 2020 r.:

Ważne: Deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą Rady Miasta Rzeszowa.

Deklaracja na podatek rolny DR-1 obowiązująca od 01.07.2019 r.

Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZDR-1 załącznik do DR-1 obowiązujący od 01.07.2019 r.

Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZDR-2 załącznik do DR-1 obowiązujący od 01.07.2019 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów z 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny.

Deklaracja na podatek rolny DR-1 obowiązująca do 30.06.2019 r.

Dane o nieruchomościach rolnych ZR-1/A obowiązujące do 30.06.2019 r.

Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym ZR-1/B obowiązujące do 30.06.2019 r.

Uchwała Rady Miasta Rzeszowa w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach obowiązująca do 30.06.2019 r.

Wzory pełnomocnictw:

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej

Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej

Pełnomocnictwo do doręczeń

Zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń

Pełnomocnictwo szczególne

Zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego

Wzory informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz uchwały Rady Miasta Rzeszowa w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na lata 2015 – 2020 są dostępne na stronie bip.erzeszow.pl zakładka „Rada Miasta Rzeszowa”.

Dane karty usług
Opracował Grzegorz Domino
Sławomir Wołowiec
16.12.2019
Sprawdził Janina Dyjak 16.12.2019
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Agata Kawalec-Pałka
Grzegorz Domino
Sławomir Wołowiec
16.12.2019