Podatki i opłaty lokalne

Plik banknotów i bilonu

Podatek rolny - osoby prawne i jednostki organizacyjne

Urząd Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

05.01.2021

Podatek rolny - osoby prawne i jednostki organizacyjne
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
Deklaracja na podatek rolny sporządzona na formularzu DR-1 według ustalonego wzoru, złożona przez osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie mające osobowości prawnej w terminie do 15 stycznia roku podatkowego lub w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku rolnym względnie zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania.
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Można przesłać z wykorzystaniem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) na adres skrzynki podawczej Urzędu Miasta Rzeszowa: /umrz/SkrytkaESP.
3. Opłaty
Nie pobiera się.
4. Miejsce złożenia dokumentów
Można przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta Rzeszowa Wydziału Finansowego 35-002 Rzeszów, ul. Okrzei 1 lub złożyć w sekretariacie Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Okrzei 1, I piętro, pok. 39, tel. 1 77 88 99 00.
5. Sposób i termin załatwienia sprawy
W terminie 30 dni od dnia złożenia deklaracji Wydział Finansowy sprawdza je pod względem formalno-rachunkowym i przypisuje kwotę podatku. 
6. Tryb odwoławczy
Nie przysługuje odwołanie.
7. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 333), ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r., poz. 1325 z późn. zm.).

2016 r. - uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr XIX/396/2015 z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach oraz komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (M.P., poz. 1025) – 53,75 zł za 1 dt.

2017 r. - uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr XIX/396/2015 z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach oraz komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 (M.P., poz. 993) – 52,44 zł za 1 dt.

2018 r. - uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr LI/1116/2017 z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach oraz komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 (M.P.2017, poz. 958) – 52,49 zł za 1 dt.

2019 r. - uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr LI/1116/2017 z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach, rozporządzenie Ministra Finansów z 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1105) oraz komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 (M.P.2018, poz. 1004) – 54,36 zł za 1 dt.

2020 r. - uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr LI/1116/2017 z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach, rozporządzenie Ministra Finansów z 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1105) oraz komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 (M.P.2019, poz. 1017) – 58,46 zł za 1 dt.

2021 r. - Rozporządzenie Ministra Finansów z 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1105) oraz komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 (M.P.2020, poz. 982) – 58,55 zł za 1 dt.

8. Uwagi

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Obowiązek wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek. O wszelkich zmianach dotyczących powierzchni, sposobu użytkowania, właściciela, adresu, podatnik zobowiązany jest zawiadomić Prezydenta Miasta Rzeszowa w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany. Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:
1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów stanowiących gospodarstwo rolne – równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
2) od 1 ha pozostałych gruntów rolnych – równowartość pieniężną 5 q żyta, obliczone według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Obliczony w deklaracji podatek rolny należy wpłacać w ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty na numer rachunku bankowego indywidualnie ustalony przez organ podatkowy dla danego podatnika lub na rachunek bankowy:
Urząd Miasta Rzeszowa
Ul. Rynek 1
06 1020 4391 0000 6402 0144 6889
PKO BP S.A. O/Rzeszów
Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.

Uchwały Rady Miasta Rzeszowa dotyczące zwolnień z podatku rolnego:

1) Uchwała Rady Miasta Nr II/9/2002 z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.

Uchwała nr II/9/2002 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 16 grudnia 2002 roku

Uzasadnienie

2) Uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr II/16/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości i podatku rolnego na terenie Gminy Miasto Rzeszów

Uchwała Nr II/16/2018Formularze na 2016 r. i 2017 r.:

Deklaracja na podatek rolny DR-1

Dane o nieruchomościach rolnych ZR-1/A

Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym ZR-1/B

Uchwała w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach

Formularze na 2018 r., 2019 r., 2020 r., 2021 r.:

Ważne: Deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą Rady Miasta Rzeszowa.

Deklaracja na podatek rolny DR-1 obowiązująca od 01.07.2019 r.

Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZDR-1 załącznik do DR-1 obowiązujący od 01.07.2019 r.

Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZDR-2 załącznik do DR-1 obowiązujący od 01.07.2019 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów z 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny.

Deklaracja na podatek rolny DR-1 obowiązująca do 30.06.2019 r.

Dane o nieruchomościach rolnych ZR-1/A obowiązujące do 30.06.2019 r.

Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym ZR-1/B obowiązujące do 30.06.2019 r.

Uchwała Rady Miasta Rzeszowa w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach obowiązująca do 30.06.2019 r.

Wzory pełnomocnictw:

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej

Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej

Pełnomocnictwo do doręczeń

Zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń

Pełnomocnictwo szczególne

Zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego

Dane karty usług
Opracował Grzegorz Domino
Sławomir Wołowiec
05.01.2021
Sprawdził Urszula Szczypek 05.01.2021
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Agata Kawalec-Pałka
Grzegorz Domino
Sławomir Wołowiec
05.01.2021