Podatki i opłaty lokalne

Plik banknotów i bilonu

Podatek rolny - osoby fizyczne

Urząd Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

05.01.2021

Podatek rolny - osoby fizyczne
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
Informacja o gruntach sporządzona na formularzu IR-1 według ustalonego wzoru, złożona przez osoby fizyczne w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku rolnym, względnie zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania.
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Można przesłać z wykorzystaniem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) na adres skrzynki podawczej Urzędu Miasta Rzeszowa: /umrz/SkrytkaESP.
3. Opłaty
Nie pobiera się 
4. Miejsce złożenia dokumentów
Można przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta Rzeszowa Wydziału Finansowego 35-002 Rzeszów, ul. Okrzei 1 lub złożyć w sekretariacie Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Okrzei 1, I piętro, pok. 39, tel. 1 77 88 99 00
5. Sposób i termin załatwienia sprawy
Wydział Finansowy w terminie 30 dni od dnia złożenia informacji o gruntach (IR-1) załatwia sprawę poprzez wydanie decyzji ustalającej wysokość podatku na dany rok podatkowy. Jeżeli w ciągu roku podatkowego nastąpiło wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego lub nastąpiła zmiana sposobu wykorzystania gruntu lub jego części, dokonuje się zmiany decyzji, którą ustalono ten podatek.
6. Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa.
7. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 333), ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 z późn. zm.).

2016 r. - uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr XIX/396/2015 z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach oraz komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (M.P., poz. 1025) – 53,75 zł za 1 dt.

2017 r. - uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr XIX/396/2015 z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach oraz komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 (M.P., poz. 993) – 52,44 zł za 1 dt.

2018 r. - uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr LI/1116/2017 z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach oraz komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 (M.P.2017, poz. 958) – 52,49 zł za 1 dt.

2019 r. - uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr LI/1116/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach, rozporządzenie Ministra Finansów z 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1105) oraz komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 (M.P. 2018, poz. 1004) – 54,36 zł za 1 dt.

2020 r. - uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr LI/1116/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach, rozporządzenie Ministra Finansów z 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1105) oraz komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 (M.P. 2019, poz. 1017) – 58,46 zł za 1 dt.

2021 r. - Rozporządzenie Ministra Finansów z 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1105) oraz komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 (M.P.2020, poz. 982) – 58,55 zł za 1 dt.

8. Przetwarzanie danych osobowych Interesantów w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Rzeszowa
Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych 
9. Uwagi

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Obowiązek wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek. O wszelkich zmianach dotyczących powierzchni, sposobu użytkowania, właściciela, adresu, podatnik zobowiązany jest zawiadomić tutejszy organ w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany poprzez złożenie korekty informacji.

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:
1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów stanowiących gospodarstwo rolne – równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
2) od 1 ha pozostałych gruntów rolnych – równowartość pieniężną 5 q żyta, obliczone według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty lub w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji ustalającej wysokość podatku na rachunek podany w tej decyzji lub na rachunek:
Urzędu Miasta Rzeszowa
ul. Rynek 1
06 1020 4391 0000 6402 0144 6889
PKO BP S.A. O/Rzeszów
Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.

Uchwały Rady Miasta Rzeszowa dotyczące zwolnień z podatku rolnego:


1) Uchwała Rady Miasta Nr II/9/2002 z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.

Uchwała nr II/9/2002 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 16 grudnia 2002 roku

Uzasadnienie

2) Uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr II/16/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości i podatku rolnego na terenie Gminy Miasto Rzeszów

Uchwała Nr II/16/2018

Formularze na 2016 r. i 2017 r.:

Informacja o gruntach IR-1

Dane o nieruchomościach rolnych ZR-1/A

Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym ZR-1/B

Uchwała w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach

Formularze na 2018 r., 2019 r. i 2020 r.:

Ważne: Informacje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą Rady Miasta Rzeszowa.

Informacja o gruntach IR-1 obowiązująca od 01.07.2019 r.

Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZIR-1 załącznik do IR-1 obowiązujący od 01.07.2019 r.

Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZIR-2 załącznik do IR-1 obowiązujący od 01.07.2019 r.

Dane pozostałych podatników ZIR-3 załącznik do IR-1 obowiązujący od 01.07.2019 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów z 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny.

Informacja o gruntach IR-1 obowiązująca do 30.06.2019 r.

Dane o nieruchomościach rolnych ZR-1/A obowiązująca do 30.06.2019 r.

Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym ZR-1/B obowiązująca do 30.06.2019 r.

Uchwała Rady Miasta Rzeszowa w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach obowiązująca do 30.06.2019 r.

Wzory pełnomocnictw:

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej

Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej

Pełnomocnictwo do doręczeń

Zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń

Pełnomocnictwo szczególne

Zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego

Dane karty usług
Opracował Grzegorz Domino
Sławomir Wołowiec
05.01.2021
Zatwierdził Urszula Szczypek 05.01.2021
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Agata Kawalec-Pałka
Grzegorz Domino
Sławomir Wołowiec
05.01.2021