Podatki i opłaty lokalne

Plik banknotów i bilonu

Zwolnienia z podatków stanowiące regionalną pomoc inwestycyjną - do zgłoszeń złożonych do dnia 04.01.2019 r.

Urząd Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

03.12.2019

Zwolnienie z podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych – regionalna pomoc inwestycyjna.
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

1.1. Przed rozpoczęciem inwestycji:

  • Zgłoszenie zamiaru korzystania z pomocy na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały,
  • Przedstawienie informacji na formularzu stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. nr 53, poz. 312 z późn.zm.)

1.2. Po zrealizowaniu inwestycji:

  • Informacje, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312 z późn. zm.), na formularzu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia,
  • Deklaracja o utrzymaniu inwestycji przez okres co najmniej 5 lat od dnia jej zakończenia, a w przypadku MSP 3 lat od dnia jej zakończenia, na formularzu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały,
  • Oświadczenie o wniesieniu wkładu finansowego w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych, pochodzących ze środków własnych lub zewnętrznych i źródeł finansowania, z wyłączeniem publicznych środków finansowych, na formularzu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały,
  • Oświadczenie w przedmiocie nieznajdowania się w trudnej sytuacji, na formularzu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do uchwały,
  • Oświadczenie o dacie rozpoczęcia inwestycji oraz o dacie jej zakończenia, na formularzu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do uchwały,
  • Zestawienie kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji, w związku z którym ma być udzielona pomoc na podstawie uchwały, wskazujące okres ich ponoszenia, na formularzu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do uchwały,
  • Poinformowanie na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania pomocy, o otrzymaniu pomocy publicznej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych danego projektu inwestycyjnego,
  • Poinformowanie na piśmie o utracie prawa do zwolnienia, w terminie 14 dni od dnia powstania okoliczności powodujących jego utratę.
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Tak
3. Opłaty
Nie pobiera się
4. Miejsce złożenia dokumentów
Kancelaria Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów lub Wydział Finansowy Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Okrzei 1, 35-959 Rzeszów.
5. Sposób i termin załatwienia sprawy
Wstępna weryfikacja pod względem formalnym dokumentów składanych przed rozpoczęciem inwestycji, w szczególności w zakresie zachowania wymogu dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem inwestycji, dokonana w terminie 60 dni od daty ich złożenia.
6. Tryb odwoławczy
Brak
7. Podstawa prawna

Uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr XV/285/2015 z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz.Urz. Woj. Podkarpackiego poz. 2988).

Dział II obwieszczenia Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 lutego 2016 r. o sprostowaniu błędów (Dz.Urz. Woj. Podkarpackiego poz. 485).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r., w sprawie warunków udzielenia zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów (Dz.U. z 2015 r., poz. 174 z późn.zm.).

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r., o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 362).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r., w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. z 2010 r. Nr 53, poz. 312 z późn. zm.).

8. Przetwarzanie danych osobowych Interesantów w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Rzeszowa
Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych 
9. Uwagi

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Finansowy - Oddział Wymiaru Podatków Urzędu Miasta Rzeszowa
35-002 Rzeszów, ul. Okrzei 1, I p. pok. 39 (sekretariat), tel. 1 77 88 99 00

Uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr XV/285/2015 z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną

Załącznik nr 1 do uchwały

Załącznik nr 2 do uchwały

Załącznik nr 3 do uchwały

Załącznik nr 4 do uchwały

Załącznik nr 5 do uchwały

Załącznik nr 6 do uchwały

Formularz stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. Nr 53, poz.312 z późn.zm.)

Oświadczenie zgodnie z §12 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów (Dz.U. z 2015 r., poz. 174 ze zm.)

Dane karty usług
Opracował Grzegorz Domino
Sławomir Wołowiec
03.12.2019
Zatwierdził Janina Dyjak 03.12.2019
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Agata Kawalec-Pałka
Grzegorz Domino
Sławomir Wołowiec
03.12.2019