Podatki i opłaty lokalne

Plik banknotów i bilonu

Podatek od nieruchomości - osoby prawne i jednostki organizacyjne

Urząd Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

05.01.2021

Podatek od nieruchomości - osoby prawne i jednostki organizacyjne
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
Deklaracja na podatek od nieruchomości sporządzona na dany rok podatkowy na formularzu DN-1 według ustalonego wzoru i złożona przez osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie mające osobowości prawnej w terminie do 31 stycznia roku podatkowego lub w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie tego obowiązku lub zaistnienia zmiany sposobu wykorzystania nieruchomości lub jej części mającego wpływ na wysokość opodatkowania.
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Można przesłać z wykorzystaniem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) na adres skrzynki podawczej Urzędu Miasta Rzeszowa: /umrz/SkrytkaESP.
3. Opłaty
Nie pobiera się.
4. Miejsce złożenia dokumentów
Można przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta Rzeszowa Wydziału Finansowego 35-002 Rzeszów, ul. Okrzei 1 lub złożyć w sekretariacie Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Okrzei 1, I piętro, pok. 39, tel. 1 77 88 99 00.
5. Sposób i termin załatwienia sprawy
W terminie 30 dni od daty złożenia deklaracji Wydział Finansowy sprawdza je pod względem formalno-rachunkowym i przypisuje kwotę zadeklarowanego podatku.
6. Tryb odwoławczy
Nie przysługuje odwołanie.
7. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 z późn. zm.), ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 z późn. zm.).

2016 r. – uchwała Nr XIX/393/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz uchwała Nr XIX/394/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.

2017 r. – uchwała Nr XXXIV/705/2016 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz uchwała Nr XIX/394/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.

2018 r. – uchwała Nr LI/1119/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz uchwała Nr LI/1117/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.

2019 r. - uchwała Nr II/15/2018 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz rozporządzenie Ministra Finansów z 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 r. poz. 1104).

2020 r. - uchwała Nr XXI/423/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz rozporządzenie Ministra Finansów z 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 r. poz. 1104).

2021 r. - uchwała Nr XXXIX/800/2020 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz rozporządzenie Ministra Finansów z 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 r. poz. 1104).

8. Uwagi

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Obowiązek wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. O wszelkich zmianach dotyczących powierzchni, sposobu użytkowania, właściciela, adresu, podatnik zobowiązany jest zawiadomić Prezydenta Miasta Rzeszowa i złożyć korektę deklaracji wraz z uzasadnieniem w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany. Obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości należy wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie do 15-go każdego miesiąca. Podatek jest płatny bez wezwania na numer rachunku bankowego ustalony przez organ podatkowy lub na rachunek:

Urząd Miasta Rzeszowa
ul. Rynek 1
06 1020 4391 0000 6402 0144 6889
PKO BP S.A. O/Rzeszów
Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.

Uchwały Rady Miasta Rzeszowa dotyczące zwolnień z podatku od nieruchomości:

1) Uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr II/16/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości i podatku rolnego na terenie Gminy Miasto Rzeszów

Uchwała Nr II/16/2018

2) Uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr IX/176/2019 z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr IX/176/2019

3) Uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr XL/829/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XL/829/2020

4) Uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr XLIV/931/2021 z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną.

Uchwała Nr XLIV/931/2021

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIV/931/2021

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV/931/2021

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLIV/931/2021

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLIV/931/2021

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLIV/931/2021

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLIV/931/2021

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XLIV/931/2021

Uzasadnienie

Formularz stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. Nr 53, poz.312 z późn.zm.)


Formularze na 2016 r. i 2017 r.:

Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1

Dane o nieruchomościach ZN-1/A

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości ZN-1/B

Uchwała w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r.

Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017Formularze na 2018 r., 2019 r.:

Ważne:
Deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą Rady Miasta Rzeszowa.

Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 obowiązująca do 30.06.2019 r.

Dane o nieruchomościach ZN-1/A obowiązujące do 30.06.2019 r.

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości ZN-1/B obowiązujące do 30.06.2019 r.

Uchwała Rady Miasta Rzeszowa w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych obowiązująca do 30.06.2019 r.

Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 obowiązująca od 01.07.2019 r.

Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZDN-1 do DN-1 obowiązujące od 01.07.2019 r.

Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZDN-2 obowiązujące od 01.07.2019 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów z 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości obowiązujące od 01.07.2019 r.

Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 r.

Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 r.


Formularze na 2020 r., 2021 r.

Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 obowiązująca od 01.07.2019 r.

Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZDN-1 do DN-1 obowiązujące od 01.07.2019 r.

Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZDN-2 obowiązujące od 01.07.2019 r.

Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 r.

Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów z 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości obowiązujące od 01.07.2019 r.Wzory pełnomocnictw.

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej

Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej

Pełnomocnictwo do doręczeń

Zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń

Pełnomocnictwo szczególne

Zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego

Dane karty usług
Opracował Grzegorz Domino
Sławomir Wołowiec
05.01.2021
Zatwierdził Urszula Szczypek 05.01.2021
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Agata Kawalec-Pałka
Grzegorz Domino
Sławomir Wołowiec
05.01.2021