Podatki i opłaty lokalne

Plik banknotów i bilonu

Opłata skarbowa

Urząd Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

05.01.2021

Opłata skarbowa
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

Dokumenty potwierdzające dokonanie wpłat opłaty skarbowej.

W przypadku wniosków o zwrot opłaty skarbowej (nadpłaty w opłacie skarbowej) należy przedłożyć:

  • wniosek o zwrot opłaty skarbowej składany i podpisany przez osobę fizyczną we własnym imieniu, w przypadku osób prawnych podpisany przez osobę uprawnioną (KRS) lub pełnomocnika, pełnomocnik wnioskodawcy musi do wniosku dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej,
  • dowód zapłaty opłaty skarbowej (oryginał),
  • wskazanie gdzie był lub miał być złożony wniosek o dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji), za który dokonano opłaty skarbowej, która ma zostać zwrócona,
  • w przypadku zwrotu nadpłaty opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii, we wniosku należy oświadczyć, że dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa / prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawie: (wskazać mocodawcę/pełnomocnika lub sygn. akt lub w jakiej sprawie zostało udzielone) nie został złożony w sądzie / organie administracji na terenie Gminy Rzeszów w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Tak, z wykorzystaniem "ePUAP"
3. Opłaty
Nie pobiera się
4. Miejsce złożenia dokumentów
Kancelaria Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów lub Wydział Finansowy Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Okrzei 1, 35-002 Rzeszów. 
5. Sposób i termin załatwienia sprawy

Sposób załatwienia sprawy: wydanie decyzji.

Termin załatwienia sprawy: w terminie 1 miesiąca a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej w terminie 2 miesięcy.

6. Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa.
7. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 187, poz. 1330).

8. Przetwarzanie danych osobowych Interesantów w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Rzeszowa 
Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych 
9. Uwagi

Podatnicy bez wezwania dokonują wpłat opłaty skarbowej na rachunek:

Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1

PKO BP S.A. O/RZESZÓW Nr 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

Opłacie skarbowej podlegają:

1) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
    - dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
    - wydanie zaświadczenia na wniosek,
    - wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

2) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.
Opłacie skarbowej podlega również dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku
z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:
    - od dokonania czynności urzędowej – z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej,
    - od wydania zaświadczenia – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia,
    - od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji),
    - od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii – z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub podmiocie, o którym mowa w art. 1 ust. 2,
   - od przedmiotu opłaty określonego w art. 2 ust. 2 – z chwilą użycia zaświadczenia w sprawie innej niż wymieniona w art. 2 ust. 1.


Zwolnienia i wyłączenia:

Zwolnienia i wyłączenia z opłaty skarbowej reguluje art. 2 ust. 1 i art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.) oraz załącznik do ww. ustawy stanowiący wykaz przedmiotów opłaty skarbowej i stawki tej opłaty oraz występujące zwolnienia.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Finansowy - Oddział Rachunkowości Podatkowej Urzędu Miasta Rzeszowa 35-002 Rzeszów, ul. Okrzei 1, I piętro, pok. 19, tel. 1 77 88 99 00


Ustawa o opłacie skarbowej

Dane karty usług
Opracował Grzegorz Domino
Sławomir Wołowiec
05.01.2021
Zatwierdził Urszula Szczypek 05.01.2021 
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Agata Kawalec-Pałka
Grzegorz Domino
Sławomir Wołowiec
05.01.2021