Czasowe wycofanie pojazdu

Urząd Miasta Rzeszowa

Wydział Komunikacji

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2020-07-07

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
(dotyczy samochodów ciężarowych i przyczep
o DMC powyżej 3,5 t, ciągników samochodowych, pojazdów specjalnych
i autobusów)
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
Wniosek o wycofanie  pojazdu dostępny jest w Wydziale Komunikacji oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa.
Załączniki:
dowód rejestracyjny pojazdu,
- karta pojazdu (jeśli była wydana),
- tablice rejestracyjne,
- dokument tożsamości (osoby składającej dokumenty),
- upoważnienie od właściciela pojazdu.
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Brak możliwości
3. Opłaty
Opłata za wycofanie pojazdu na okres:
- 2 miesięcy – 80 zł,
- 3 do 12 miesiąca – 4 zł/miesiąc,
- 13 do 24 miesiąca - 2 zł/miesiąc,
- 25 do 48 miesiąca – 0,25 zł/miesiąc.
Wpłaty należy dokonać po złożeniu wniosku i weryfikacji przez pracownika Wydziału Komunikacji na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rzeszowa,
NUMER KONTA: 29 1020 4391 0000 6102 0144 6525 - w kasie urzędu  przy Placu Ofiar Getta 7.
Opłata skarbowa w przypadku upoważnienia - 17,00 zł.
4. Miejsce złożenia dokumentów
Sprawa rozpatrywana jest na wniosek klienta (właściciela pojazdu), po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Rzeszowa, Plac Ofiar Getta 7, pok. nr 15, w godzinach od 7:30 do 15:30 , w środy od 7:30 do 17:00.
5. Sposób i termin załatwienia sprawy
Niezwłocznie
6. Tryb odwoławczy
Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa w terminie 14 dni – art.127 § 2 oraz art. 129 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
7. Podstawa prawna
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. 2021 r. poz. 450 t.j.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. 2021 r. poz. 735)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. 2017 r. poz. 2355 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. 2019 r. poz. 2130 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (Dz.U. 2004 r. nr 285 poz. 2856 z późn. zm.)
Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.)
8. Uwagi
Przetwarzanie danych osobowych interesantów Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Rzeszowa
Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów
  2. Inspektorem ochrony danych jest Antoni Wilk, e-mail: iod@erzeszow.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań z zakresu rejestracji i ewidencji pojazdów - na podstawie artykułu 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz przepisów prawa zamieszczonych w punkcie 7 karty usługi.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Państwa i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości usług.
           Telefon kontaktowy: 17 875 45 77
Dane karty usług
Opracował Marek Janecki 22.12.2019
Sprawdził Marek Janecki 22.12.2019
Zatwierdził Ewa Depa
01.01.2020
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Marek Janecki

Załączniki: