Wyrejestrowanie pojazdu

Urząd Miasta Rzeszowa

Wydział Komunikacji

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2020-07-07

Wyrejestrowanie pojazdu
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu dostępny jest w Wydziale Komunikacji, Punktach Obsługi Mieszkańców oraz na stronie internetowej Urzędu miasta Rzeszowa
Załączniki: W przypadku:
a) demontażu pojazdu:
zaświadczenie o demontażu pojazdu lub zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu, w przypadku dokumentu wydanego w innym państwie dodatkowo tłumaczeniedowód rejestracyjny pojazdu,
- karta pojazdu (jeśli była wydana),
- tablice rejestracyjne,
- upoważnienie od właściciela pojazdu do wyrejestrowania,
- komplet dokumentów przenoszących własność pojazdu (w przypadku pojazdu, który nie został przerejestrowany)- dokument tożsamości (osoby składającej dokumenty),
b) kradzieży pojazdu:
- oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 KK),
- zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu lub postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu wystawione przez właściwy organ,
- dowód rejestracyjny pojazdu,
- karta pojazdu (jeśli była wydana),
- upoważnienie od właściciela pojazdu do wyrejestrowania,
- komplet dokumentów przenoszących własność pojazdu (w przypadku pojazdu, który nie został przerejestrowany,)
- dokument tożsamości (osoby składającej dokumenty),
c) wywozu pojazdu za granicę:
- dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę,
- oświadczenie o zbyciu pojazdu za granicę,
- dowód rejestracyjny pojazdu,
- tablice rejestracyjne,
- karta pojazdu (jeśli była wydana),
- upoważnienie od właściciela pojazdu do wyrejestrowania,
- komplet dokumentów przenoszących własność pojazdu (w przypadku pojazdu, który nie został przerejestrowany),
- dokument tożsamości (osoby składającej dokumenty),
d) zarejestrowania pojazdu za granicą:
- dokument potwierdzający zarejestrowanie pojazdu za granicą,
- oświadczenie o zbyciu pojazdu za granicę,
- dokumenty pojazdu jeżeli nie zostały przekazane w urzędzie za granicą,
- upoważnienie od właściciela pojazdu do wyrejestrowania,
- dokument tożsamości (osoby składającej dokumenty),
e) zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą:
- dokument potwierdzający zniszczenie (kasację) pojazdu za granicą wraz z tłumaczeniem,
- dowód rejestracyjny pojazdu,
- karta pojazdu (jeśli była wydana),
- tablice rejestracyjne,
- upoważnienie od właściciela pojazdu do wyrejestrowania,
- dokument tożsamości (osoby składającej dokumenty),
f) trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności:
- dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę pojazdu,
- dowód rejestracyjny,
- karta pojazdu (jeśli była wydana),
- tablice rejestracyjne,
- dokument potwierdzający wniesienie opłaty na rzecz Gminy,
- upoważnienie od właściciela pojazdu do wyrejestrowania,
- dokument tożsamości (osoby składającej dokumenty).
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
ePUAP esp.PWPW
3. Opłaty
Opłata skarbowa za wyrejestrowanie pojazdu wynosi - 10,00 zł.
Opłata skarbowa w przypadku upoważnienia - 17,00 zł.
Wpłaty należy dokonać po złożeniu wniosku i weryfikacji dokumentów przez Pracownika Wydziału Komunikacji, w kasie Urzędu Miasta Rzeszowa, Plac Ofiar Getta 7, w godzinach pracy urzędu.
Nr konta:
Opłata skarbowa: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
Opłata za rejestrację pojazdów:  29 1020 4391 0000 6102 0144 6525 
4. Miejsce złożenia dokumentów
Sprawa rozpatrywana jest na wniosek klienta (właściciela pojazdu), po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Rzeszowa , Plac Ofiar Getta 7, pok. nr 15, w godzinach od 7:30 do 15:30, w środy od 7:30 do 17:00.
5. Sposób i termin załatwienia sprawy
Niezwłocznie
6. Tryb odwoławczy
Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa w terminie 14 dni – art.127 § 2 oraz art. 129 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
7. Podstawa prawna
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 450 t.j.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych  (Dz.U. 2017r . poz. 2355 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. 2019 r. poz. 2130 z późn. zm.)
Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2019 r. poz.1000 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. 2019 r. poz. 1610)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności (Dz.U. 2002 r. nr 44 poz. 419 z późn. zm.)
8. Uwagi
Przetwarzanie danych osobowych interesantów Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Rzeszowa
Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów
  2. Inspektorem ochrony danych jest Antoni Wilk, e-mail: iod@erzeszow.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań z zakresu rejestracji i ewidencji pojazdów - na podstawie artykułu 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz przepisów prawa zamieszczonych w punkcie 7 karty usługi.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Państwa i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości usług.
    Telefon kontaktowy: 17 875 45 77
Dane karty usług
Opracował Marek Janecki 22.12.2019
Sprawdził Marek Janecki
22.12.2019
Zatwierdził Zdzisław Sudoł 12.10.2020
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Marek Janecki
Załączniki: