Wyrobienie dodatkowej tablicy rejestracyjnej dla pojazdu samochodowego

Urząd Miasta Rzeszowa

Wydział Komunikacji

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2020-07-06

Wyrobienie dodatkowej tablicy rejestracyjnej  dla pojazdu samochodowego z wyłączeniem motocykla do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
Wniosek o wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej na oznaczenie bagażnika dostępny  jest w Wydziale Komunikacji, Punktach Obsługi Mieszkańców oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa
Załączniki:
- dowód rejestracyjny pojazdu - do wglądu,
- dowód osobisty właściciela - do wglądu,
- ewentualne pełnomocnictwo do załatwienia sprawy lub oświadczenie o działaniu w imieniu i za zgodą pozostałych współwłaścicieli.
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
-
3. Opłaty
Dodatkowa tablica rejestracyjna - 40 zł.
Znaki legalizacyjne- 12,50 zł.
Opłata ewidencyjna- 0,50 zł.
Opłata skarbowa w przypadku upoważnienia- 17 zł.
Wpłaty należy dokonać po złożeniu wniosku o wydanie dodatkowej tablicy w kasie Urzędu Miasta Rzeszowa, Pl. Ofiar Getta 7, w godzinach pracy Urzędu.
Nr konta:
Opłata skarbowa: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
Opłata za rejestrację pojazdów:  29 1020 4391 0000 6102 0144 6525 
4. Miejsce złożenia dokumentów
Sprawa rozpatrywana jest po złożeniu przez klienta wniosku wraz z dokumentami pojazdu w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Rzeszowa, Pl. Ofiar Getta 7, pok. 10 i 11, w godzinach od 7.30 do 15.30, w środy od 7.30 do 17.00.
5. Sposób i termin załatwienia sprawy
Następnego dnia po zamówieniu dodatkowej tablicy rejestracyjnej.
6. Tryb odwoławczy
7. Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych  (Dz.U. 2017r. poz. 2355 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1084 z  późn. zm.)
8. Uwagi
Przetwarzanie danych osobowych interesantów Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Rzeszowa
Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów
  2. Inspektorem ochrony danych jest Antoni Wilk, e-mail: iod@erzeszow.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań z zakresu rejestracji i ewidencji pojazdów - na podstawie artykułu 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz przepisów prawa zamieszczonych w punkcie 7 karty usługi - Podstawa prawna.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Państwa i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości usług.
Telefon kontaktowy: 17 875 45 79
Dane karty usług
Opracował Joanna Wyskiel 19.12.2019
Sprawdził Joanna Wyskiel
19.12.2019
Zatwierdził Ewa Depa
01.01.2020
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Joanna Wyskiel

Załączniki: