Urząd Miasta Rzeszowa

Wydział Komunikacji

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2020-07-06

Zmiany konstrukcyjne pojazdów
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
Wniosek – formularz dostępny w pok. 7 w Wydziale Komunikacji, Punktach Obsługi Mieszkańców oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa (BIP).
Załączniki:
1. Dowód rejestracyjny pojazdu.
2. Karta pojazdu  (jeśli była wydana).
3. Dokument określający tożsamość:
a) właściciela działającego osobiście,
b) przedstawiciela właściciela pojazdu (w przypadku działania przez przedstawiciela)
- pełnomocnictwo w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę
4. w przypadku dokonania w pojeździe zmian konstrukcyjnych:
a) powodujących zmianę rodzaju pojazdu:
- faktuta lub oświadczenie potwierdzające, że dokonane zmiany konstrukcyjne zostały wykonane przez przedsiębiorcę, prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie naprawy i konserwacji pojazdów,
- zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego potwierdzające, że dokonane zmiany są zgodne z przepisami okreslającymi warunki techniczne pojazdów,
b) nie powodujących zmiany rodzaju pojazdu - zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego potwierdzające, że dokonane zmiany są zgodne z przepisami okreslającymi warunki techniczne pojazdów.
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Brak możliwości
3. Opłaty
73,50zł - wymiana dowodu rejestracyjnego.
Opłata skarbowa w przypadku upoważnienia - 17,00 zł.
Wpłaty należy dokonać po złożeniu wniosku i weryfikacji dokumentów przez Pracownika Wydziału Komunikacji.
Nr konta:
Opłata skarbowa: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
Opłata za rejestrację pojazdów:  29 1020 4391 0000 6102 0144 6525 
4. Miejsce złożenia dokumentów
Sprawa rozpatrywana jest na wniosek klienta (właściciela pojazdu), po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Rzeszowa, Plac Ofiar Getta 7, pok. nr 7, w godzinach od 7:30 do 15:30, w środy od 7:30 do 17:00,
lub w Punktach Obsługi Mieszkańców:
- Centrum Kulturalno-Handlowym „Millenium Hall” Al. Kopisto 1,
- Centrum Handlowym „Nowy Świat” ul. Krakowska 20,
- Centrum Handlowym „Plaza” Al. T. Rejtana 65,
- Centrum Handlowym Galeria ”Rzeszów”
od poniedziałku do soboty, w godzinach od 10:00 do 18:00.
5. Sposób i termin załatwienia sprawy
Niezwłocznie
6. Tryb odwoławczy
Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa w terminie 14 dni – art.127 § 2 oraz  art. 129 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
7. Podstawa prawna
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz.110)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. 2017 r. poz. 2355).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2016 r. poz.1088)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2130)
8. Uwagi
Przetwarzanie danych osobowych interesantów Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Rzeszowa.
Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów
  2. Inspektorem ochrony danych jest Antoni Wilk, e-mail: iod@erzeszow.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań z zakresu rejestracji i ewidencji pojazdów - na podstawie artykułu 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz przepisów prawa zamieszczonych w punkcie 7 karty usługi - Podstawa prawna.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Państwa i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości usług.
Telefon kontaktowy:
Wydział Komunikacji: 17 875 45 84
Punkty Obsługi Mieszkańców:
- Centrum Kulturalno-Handlowe „Millenium Hall” 17 875 40 95
- Centrum Handlowe „Nowy Świat” 17 875 40 93
- Centrum Handlowe „Plaza” 17 875 40 86
- Centrum Handlowe Galeria „Rzeszów”  17 875 40 84
Dane karty usług
Opracował Wiesław Gorgosz 21.12.2019
Sprawdził Wiesław Gorgosz
21.12.2019
Zatwierdził Ewa Depa
01.01.2020
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Wiesław Gorgosz

Załączniki: