Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

Urząd Miasta Rzeszowa

Wydział Komunikacji

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2020-01-01

Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
Wniosek o rejestrację pojazdu dostępny jest w Wydziale Komunikacji, Punktach Obsługi Mieszkańców oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa.
Załączniki:
- dokument własności pojazdu (jeśli jest sporządzony w języku obcym – wymagane jest tłumaczenie),
- dowód rejestracyjny pojazdu (w przypadku wątpliwości organ rejestrujący może wymagać tłumaczenia danych i informacji krajowych zawartych w tym dokumencie, dla których kody nie zostały określone w załączniku I do dyrektywy Rady 1999/37/WE  z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów),
- zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym,
- dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy, pojazd rodzaju „samochodowy inny”, podrodzaj „czterokołowiec” (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj „czterokołowiec lekki” (kategoria homologacyjna L6e), samochód ciężarowy (kategoria homologacyjna N1), podrodzaj „furgon”, „furgon/podest”, „ciężarowo-osobowy”, „terenowy”, „wielozadaniowy” lub „van” lub samochód specjalny (kategoria homologacyjna M1 iN1), został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy,
- dowód odprawy celnej (dotyczy pojazdów sprowadzonych spoza terytorium UE),
- tablice rejestracyjne lub oświadczenie właściciela pojazdu o ich braku,
- oświadczenie o dacie sprowadzenia pojazdu z zagranicy (w przypadku pojazdów zakupionych od osoby/firmy, która sprowadziła pojazd na teren RP)
- dowód osobisty właściciela (oraz współwłaścicieli, jeśli załatwiają sprawę osobiście) - do wglądu,
- ewentualne pełnomocnictwo do załatwienia sprawy,
- KRS i Regon w przypadku spółek, wpis do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą,
- w przypadku pojazdu wprowadzonego na terytorium kraju przed dniem 1 stycznia 2016r. oraz do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2016r. należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty recyklingowej (jeżeli jest wymagana).
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
ePUAP esp.PWPW
3. Opłaty
Koszt rejestracji samochodu osobowego, ciężarowego, specjalnego, autobusu, ciągnika samochodowego - 256,00 zł
Koszt rejestracji przyczepy, naczepy, ciągnika rolniczego - 121,50 zł
Koszt rejestracji motocykla - 197,00 zł
Opłata skarbowa w przypadku upoważnienia - 17,00 zł
Wpłaty należy dokonać po zarejestrowaniu pojazdu w kasie Urzędu Miasta Rzeszowa, Pl. Ofiar Getta 7, w godzinach pracy Urzędu lub w wybranym Punkcie Obsługi Mieszkańców.
Nr konta:
Opłata skarbowa: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
Opłata za rejestrację pojazdów:  29 1020 4391 0000 6102 0144 6525 
4. Miejsce złożenia dokumentów
Sprawa rozpatrywana jest po złożeniu przez klienta wniosku wraz z dokumentami pojazdu w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Rzeszowa, Pl. Ofiar Getta 7, pok. 10 i 11, w godzinach od 7.30 do 15.30, w środy od 7.30 do 17.00
lub w Punktach Obsługi Mieszkańców;
- centrum kulturalno-handlowym „Millenium Hall” Al. Kopisto 1, od poniedziałku do soboty, w godzinach od 10.00 do 18.00,
- galerii handlowej „ Nowy Świat” ul. Krakowska 20, od poniedziałku do soboty, w godzinach od 10.00 do 18.00,
- CH Plaza, Al. T. Rejtana 65, od poniedziałku do soboty, w godzinach od 10.00 do 18.00.
- CH Galeria Rzeszów, ul. Piłsudskiego 44, od poniedziałku do soboty, w godzinach od 10.00 do 18.00.
5. Sposób i termin załatwienia sprawy
Niezwłocznie po przedłożeniu kompletu dokumentów.
6. Tryb odwoławczy
Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa w terminie 14 dni- art. 127§2 oraz art. 129 Kodeksu Postepowania Administracyjnego.
7. Podstawa prawna
Decyzja o rejestracji pojazdu wydawana jest na podstawie art. 72, 73, 74 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021r. poz. 450 t.j. oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735)
8. Uwagi
Przetwarzanie danych osobowych interesantów Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Rzeszowa
Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów
  2. Inspektorem ochrony danych jest Antoni Wilk, e-mail: iod@erzeszow.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań z zakresu rejestracji i ewidencji pojazdów - na podstawie artykułu 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz przepisów prawa zamieszczonych w punkcie 7 karty usługi - "Podstawa prawna".
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Państwa i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości usług.
Telefon kontaktowy:
Wydział Komunikacji: 17 875 45 79
Punkty Obsługi Mieszkańców:
Millenium Hall: 17 875 40 95
Nowy świat: 17 875 40 93
CH Plaza: 17 875 40 86
CH Galeria Rzeszów 17 875 40 84
Dane karty usług
Opracował Eliza Tryczyńska-Wróbel 20.12.2019
Sprawdził Eliza Tryczyńska-Wróbel 20.12.2019
Zatwierdził Zdzisław Sudoł 01.01.2020
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Eliza Tryczyńska-Wróbel

Załączniki: