Urząd Miasta Rzeszowa

Wydział Komunikacji

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2020-07-06

Zgłoszenie nabycia pojazdu
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
Wniosek – formularz jest dostępny  w pok. nr 10  w  Wydziale  Komunikacji, Punktach Obsługi Mieszkańców oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa.
Załączniki:
- dokumenty przenoszące własność pojazdu (np. umowa, faktura) - wymagana jest ciągłość dokumentów,
umowa kupna - sprzedaży lub faktura sprzedaży, lub umowa darowizny, lub umowa komisowa i faktura sprzedaży,
- wypis z KRS w przypadku firm,
- upoważnienie od właściciela do zgłoszenia nabycia pojazdu,
- w przypadku, gdy pojazd był współwłasnością dwóch lub więcej osób, a zawiadomienie składa jedna z nich, na miejscu wypełnia oświadczenie, że zgłaszając zbycie działa w imieniu i za zgodą pozostałych współwłaścicieli pojazdu, 
- dokument tożsamości (osoby zgłaszającej).
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
ePUAP esp.PWPW
3. Opłaty
Opłata skarbowa w przypadku upoważnienia - 17,00 zł.
Wpłaty należy dokonać po złożeniu wniosku i weryfikacji dokumentów przez Pracownika Wydziału Komunikacji, w kasie Urzędu Miasta Rzeszowa, Plac Ofiar Getta 7, w godzinach pracy urzędu, bądź w wybranym Punkcie Obsługi Mieszkańców.
Nr konta:
Opłata skarbowa: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
4. Miejsce złożenia dokumentów
Sprawa rozpatrywana jest na wniosek klienta (właściciela pojazdu), po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Rzeszowa , Plac Ofiar Getta 7, pok. nr 10, w godzinach od 7:30 do 15:30, w środy od 7:30 do 17:00,
lub w Punktach Obsługi Mieszkańców:
- Centrum Kulturalno-Handlowym „Millenium Hall” Al. Kopisto 1,
- Centrum Handlowym „Nowy Świat” ul. Krakowska 20,
- Centrum Handlowym „Plaza” Al. T. Rejtana 65,
- Centrum Handlowym Galeria „ Rzeszów” Piłsudskiego 44.
od poniedziałku do soboty, w godzinach od 10:00 do 18:00.
5. Sposób i termin załatwienia sprawy
Niezwłocznie
6. Tryb odwoławczy
Brak
7. Podstawa prawna
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz.110)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2355 z późniejszymi zmianami)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2130 z późniejszymi zmianami)
Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz.1000 z późniejszymi zmianami)
8. Uwagi

Przetwarzanie danych osobowych interesantów Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Rzeszowa

Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów.
  2. Inspektorem ochrony danych jest Antoni Wilk, e-mail: iod@erzeszow.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań z zakresu rejestracji i ewidencji pojazdów - na podstawie artykułu 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz przepisów prawa zamieszczonych w punkcie 7 karty usługi - Podstawa prawna.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Państwa i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości usług.
Telefon kontaktowy:
Wydział Komunikacji: 17 875 45 79
Punkty Obsługi Mieszkańców:
- Centrum Kulturalno-Handlowe „Millenium Hall” 17 875 40 95
- Centrum Handlowe „Nowy Świat” 17 875 40 93
- Centrum Handlowe „Plaza” 17 875 40 86
- Centrum Handlowym Galeria „ Rzeszów” 17 875 40 84
Dane karty usług
Opracował Wiesław Gorgosz 03.02.2020
Sprawdził Wiesław Gorgosz 03.02.2020
Zatwierdził Zdzisław Sudoł 12.10.2020
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Wiesław Gorgosz
Załączniki: