Czasowa rejestracja pojazdu

Urząd Miasta Rzeszowa

Wydział Komunikacji

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2020-01-01

Czasowa rejestracja pojazdu - tablice wywozowe, przejazd na badania techniczne
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
Rejestracji pojazdu dokonuje właściciel pojazdu z dokumentem określającym tożsamość lub osoba upoważniona pisemnym upoważnieniem przez właściciela pojazdu. W przypadku firm - na podstawie upoważnienia podpisanego przez właściciela firmy, lub osobę zarządzającą.
W przypadku umożliwienia przejazdu pojazdem z miejsca zakupu lub odbioru na terytorium RP:
a) dowody własności pojazdu,
b) świadectwa zgodności WE albo świadectwa zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu,  dopuszczenia jednostkowego  pojazdu,  decyzji  o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu, 
c) kartę pojazdu.
W przypadku umożliwienia przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy (pojazd zarejestrowany w RP):
a) dowód rejestracyjny,
b) tablice rejestracyjne,
c) karta pojazdu,
d) dowody własności pojazdu (jeśli osoba wnioskująca o rejestrację czasową nie jest wskazana w dowodzie rejestracyjnym jako właściciel).
W przypadku umożliwienia przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy ( pojazd sprowadzony w krajów UE):
a) dowody własności pojazdu (umowa kupna lub faktura zakupu w oryginale),
b) dowód rejestracyjny (jeśli składa się z kilku części należy je również przedstawić do rejestracji),    
c) tłumaczenia dokumentów sporządzone przez tłumacza przysięgłego danego języka (jeśli wymagane),
d) dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju - nie dotyczy samochodów ciężarowych oraz motocykli,
e) tablice rejestracyjne zagraniczne (do depozytu) lub oświadczenie o braku tablic.
W przypadku umożliwienia przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy ( pojazd sprowadzony z krajów trzecich):
a) dowody własności pojazdu (umowa kupna lub faktura zakupu w oryginale),
b) dowód rejestracyjny,
c) dowód odprawy celnej, przywozowej SAD,
d) tablice rejestracyjne zagraniczne (do zwrotu) lub oświadczenie o braku tablic,
Dokumenty przedstawione w językach obcych powinny być tłumaczone przez tłumacza przysięgłego danego języka.
W przypadku wywozu pojazdu za granicę:
a) dowody własności pojazdu,
b) dowód rejestracyjny,
c) tablice rejestracyjne,
c) kartę pojazdu.
We wszystkich wymienionych wyżej przypadkach, jeżeli pojazd został sprowadzony z zagranicy i do jego rejestracji wymagany jest dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium  kraju od nabytego wewnątrzwspólnotowo samochodu osobowego lub dokument odprawy celnej, dokument ten należy dołączyć do wniosku o rejestrację czasową. W przypadku rejestracji na tablice tymczasowe nie jest możliwa rejestracja warunkowa.
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Brak możliwości
3. Opłaty
Rejestracja w celu umożliwienia przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy oraz przejazdu pojazdem z miejsca zakupu lub odbioru na terytorium RP:
Za wydanie tablic rejestracyjnych :
a) samochodowych - 30 zł,
b) motocyklowych, motorowerowych, do ciągnika rolniczego – 12 zł,
c) do przyczepy – 15 zł,
Za wydanie kompletu nalepek na tablice tymczasowe 12,50 zł. + 0,50 zł opłata ewidencyjna - 13 zł,
Za wydanie pozwolenia czasowego - 18,50 zł. + 0,50 zł opłata ewidencyjna - 19 zł.
Rejestracja w celu wywozu za granice - wydanie tablic rejestracyjnych wywozowych:
a) samochodowych - 80 zł,
b) motorowerowych – 30 zł,
c) do przyczepy , do ciągnika rolniczego , motocyklowe - 40 zł,
Za wydanie kompletu nalepek na tablice tymczasowe 12,50 zł. + 0,50 zł opłata ewidencyjna - 13 zł,
Za wydanie pozwolenia czasowego - 18,50 zł. + 0,50 zł opłata ewidencyjna - 19 zł,
Opłata skarbowa w przypadku upoważnienia 17,00 zł.
Wpłaty należy dokonać po złożeniu wniosku i weryfikacji dokumentów przez Pracownika Wydziału Komunikacji.
Nr konta:
Opłata skarbowa: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
Opłata za rejestrację pojazdów:  29 1020 4391 0000 6102 0144 6525 
4. Miejsce złożenia dokumentów
Sprawa rozpatrywana jest na wniosek klienta (właściciela pojazdu), po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Rzeszowa, Plac Ofiar Getta 7, pok. nr 7, w godzinach od 7:30 do 15:30, w środy od 7:30 do 17:00. 
5. Sposób i termin załatwienia sprawy
Niezwłocznie
6. Tryb odwoławczy
Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa w terminie 14 dni
7. Podstawa prawna
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. z 2020r. poz. 110)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2020r. poz. 256)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych  (Dz. U.z 2017r. poz.2355)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2019r. 2130 t.j)
8. Uwagi
Przetwarzanie danych osobowych interesantów Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Rzeszowa
Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów
  2. Inspektorem ochrony danych jest Antoni Wilk, e-mail: iod@erzeszow.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań z zakresu rejestracji i ewidencji pojazdów - na podstawie artykułu 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz przepisów prawa zamieszczonych w punkcie 7 karty usługi.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Państwa i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości usług.
Telefon kontaktowy: 17 875 45 84
Dane karty usług
Opracował Wiesław Gorgosz 21.12.2019
Sprawdził Wiesław Gorgosz 21.12.2019
Zatwierdził Ewa Depa 01.01.2020
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Wiesław Gorgosz

Załączniki: