Urząd Miasta Rzeszowa

Wydział Komunikacji

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2020-07-06

Wymiana dowodu rejestracyjnego/zmiana danych stanu faktycznego (nazwisko, adres)
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
Wniosek o wydanie dowodu rejestracyjnego dostępny jest w Wydziale Komunikacji, Punktach Obsługi Mieszkańców oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa.
Załączniki:
- dotychczasowy dowód rejestracyjny pojazdu ( z aktualnymi badaniami technicznymi),
- karta pojazdu (jeśli była wydana),
- dokumenty potwierdzające zmianę danych (np. dowód osobisty, akt małżeństwa, poświadczenie zameldowania),
- dowód osobisty właściciela  (oraz współwłaścicieli, jeśli występują)- do wglądu,
- ewentualne pełnomocnictwo do załatwienia sprawy.
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Brak możliwości
3. Opłaty
Koszt wymiany dowodu rejestracyjnego - 54,50 zł.
Opłata skarbowa w przypadku upoważnienia - 17 zł.
Wpłaty należy dokonać po zarejestrowaniu pojazdu w kasie Urzędu Miasta Rzeszowa, Pl. Ofiar Getta 7, w godzinach pracy Urzędu lub w Punkcie Obsługi Mieszkańców.
Nr konta:
Opłata skarbowa: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
Opłata za rejestrację pojazdów:  29 1020 4391 0000 6102 0144 6525 
4. Miejsce złożenia dokumentów
Sprawa rozpatrywana jest na wniosek klienta (właściciela pojazdu), po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Rzeszowa , Plac Ofiar Getta 7,  pok. nr 10 i 11, w godzinach od 7:30 do 15:30 , w środy od 7:30 do 17:00,
lub w Punktach Obsługi Mieszkańców:
- Centrum Kulturalno-Handlowym „Millenium Hall” Al. Kopisto 1
- Centrum Handlowym „Nowy Świat” ul. Krakowska 20
- Centrum Handlowym „Plaza” Al. T. Rejtana 65
- Centrum Handlowym Galeria ”Rzeszów”
od poniedziałku do soboty, w godzinach od 10:00 do 18:00.
5. Sposób i termin załatwiania sprawy
Niezwłocznie
6. Tryb odwoławczy
7. Podstawa prawna
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz.110)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U.2017 r. poz.2355).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2130)
8. Uwagi
Przetwarzanie danych osobowych interesantów Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Rzeszowa
Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów
  2. Inspektorem ochrony danych jest Antoni Wilk, e-mail: iod@erzeszow.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań z zakresu rejestracji i ewidencji pojazdów - na podstawie artykułu 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz przepisów prawa zamieszczonych w punkcie 7 karty usługi - Podstawa prawna.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Państwa i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości usług.
Telefon kontaktowy:
Wydział Komunikacji: 17 875 45 79
Punkty Obsługi Mieszkańców:
- Centrum Kulturalno-Handlowe „Millenium Hall” 17 875 40 95
- Centrum Handlowe „Nowy Świat” 17 875 40 93
- Centrum Handlowe „Plaza” 17 875 40 86
- Centrum Handlowe Galeria „Rzeszów”  17 875 40 84
Dane karty usług
Opracował Eliza Tryczyńska - Wróbel 21.12.2019
Sprawdził Eliza Tryczyńska - Wróbel
21.12.2019
Zatwierdził Ewa Depa
01.01.2020
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Eliza Tryczyńska - Wróbel

Załączniki: