Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego

Urząd Miasta Rzeszowa

Wydział Komunikacji

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2020-07-07

Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego
lub pozwolenia czasowego
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
Wniosek  o  zwrot  zatrzymanego  dowodu  rejestracyjnego  dostępny  jest  w  Wydziale Komunikacji i na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa.
Załączniki:                                                                                                          
pokwitowanie wydane w zamian za zatrzymany dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe,
dokumenty potwierdzające ustanie przyczyny zatrzymania  dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego (zaświadczenie o przeprowadzeniu stosownego badania technicznego: okresowego lub dodatkowego),
- w przypadku przeniesienia własności pojazdu - właściciel przedkłada komplet dokumentów potwierdzających nabycie pojazdu,
- w przypadku zatrzymania dowodu rejestracyjnego z powodu upływu terminu kolejnego badania technicznego lub w przypadku, kiedy termin ten upłynął po zatrzymaniu, należy dołączyć zaświadczenie o przeprowadzeniu okresowego badania technicznego,
- upoważnienie od właściciela pojazdu,
- dokument tożsamości (osoby składającej dokumenty).
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Brak możliwości
3. Opłaty
Opłata skarbowa w przypadku upoważnienia - 17,00 zł
Wpłaty należy dokonać po złożeniu wniosku i weryfikacji dokumentów przez Pracownika Wydziału Komunikacji, w kasie Urzędu Miasta Rzeszowa, Plac Ofiar Getta 7, w godzinach pracy urzędu.
Nr konta:
Opłata skarbowa: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
4. Miejsce złożenia dokumentów
Sprawa rozpatrywana jest na wniosek klienta (właściciela pojazdu), po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Rzeszowa, Plac Ofiar Getta 7, pok. nr 15, w godzinach od 7:30 do 15:30, w środy od 7:30 do 17:00.
5. Sposób i termin załatwienia sprawy
Niezwłocznie
6. Tryb odwoławczy
Brak
7. Podstawa prawna
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 450 t.j.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735) 
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.) 
8. Uwagi
Przetwarzanie danych osobowych interesantów Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Rzeszowa
Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów
  2. Inspektorem ochrony danych jest Antoni Wilk, e-mail: iod@erzeszow.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań z zakresu rejestracji i ewidencji pojazdów - na podstawie artykułu 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz przepisów prawa zamieszczonych w punkcie 7 karty usługi - Podstawa prawna.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Państwa i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości usług.
Telefon kontaktowy: 017 875 45 77
Dane karty usług
Opracował Marek Janecki 21.12.2019
Sprawdził Marek Janecki 21.12.2019
Zatwierdził Ewa Depa
01.01.2020
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Marek Janecki

Załączniki: