Nadanie zastępczej tabliczki znamionowej

Urząd Miasta Rzeszowa

Wydział Komunikacji

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2020-07-06

Nadanie zastępczej tabliczki znamionowej
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
Wniosek o nadanie zastępczej tabliczki znamionowej (dostępny w siedzibie Wydziału Komunikacji pok. nr 7 lub na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa w Biuletynie Informacji Publicznej) składa  właściciel pojazdu z dokumentem tożsamości lub osoba upoważniona pisemnym upoważnieniem przez właściciela pojazdu. W przypadku firm - na podstawie upoważnienia podpisanego przez właściciela firmy lub osobę zarządzającą.
Załączniki:
- zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym, w którym wskazano brak lub nieczytelność tabliczki znamionowej,
- dowód rejestracyjny.
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Brak możliwości
3. Opłaty
Opłata skarbowa - 10 zł
Wpłaty należy dokonać po złożeniu wniosku i weryfikacji dokumentów przez pracownika Wydziału Komunikacji, na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rzeszowa.
NUMER KONTA: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
4. Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Miasta Rzeszowa - Wydzaiał Komunikacji, Pl. Ofiar Getta 7, pok. 7, w godz. 7.30-15.30, środa 7.30-17.00.
5. Sposób i termin załatwienia sprawy
Niezwłocznie
6. Tryb odwoławczy
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji
7. Podstawa prawna
Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. art. 66 a ust. 2 (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 t.j.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych  (Dz.U. 2017 r. poz. 2355).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. 2019.2130 t.j.)
8. Uwagi
Przetwarzanie danych osobowych interesantów Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Rzeszowa
Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów
  2. Inspektorem ochrony danych jest Antoni Wilk, e-mail: iod@erzeszow.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań z zakresu rejestracji i ewidencji pojazdów - na podstawie artykułu 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz przepisów prawa zamieszczonych w punkcie 7 karty usługi - Podstawa prawna.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Państwa i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości usług.
Tel. kontaktowy: 17 875 45 84
Dane karty usług
Opracował Wiesław Gorgosz 20.12.2019
Sprawdził Wiesław Gorgosz
20.12.2019
Zatwierdził Ewa Depa
01.01.2020
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Wiesław Gorgosz

Załączniki: