Nadanie numerów nadwozia

Urząd Miasta Rzeszowa

Wydział Komunikacji

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2020-01-01

Nadanie numerów nadwozia
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
Wniosek o nadanie cech identyfikacyjnych pojazdu i wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej.
Załączniki do wniosku:
1. Dokumenty własności pojazdu (jeśli pojazd nie został zarejestrowany na obecnego włąściciela).
2. Dowód rejestracyjny.
3. Karta pojazdu (jeśli była wydana).
4. Opinia rzeczoznawy samochodowego, który jest wpisany na listę prowadzoną przez ministra właściwego ds. transportu - tylko, w przypadku, gdy cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu, została zniszczona podczas wypadku drogowego albo naprawy lub nie została umieszczona przez producenta na pojeździe zabytkowym.
5. Oświadczenie, że pojazd został zbudowany przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej - dotyczy pojazdu, którego markę określa się jako "SAM". W przypadku rejestracji pojazdu marki "SAM" należy dodatkowo uzyskać decyzję o dopuszczeniu jednostkowym.
6. Dokument potwierdzający, że w pojeździe:
a) dokonano wymiany ramy lub podwozia na odpowiednio ramę lub podwozie bez numeru fabrycznego,
b) odzyskanym po kradzieży cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu,
c) nabytym na licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie o przepadku pojazdu na rzecz Skarbu Państwa cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu,
d) dla którego prawomocnym orzeczeniem sądu zostało ustalone prawo własności pojazdu, cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu
7. Dokument okreslający tożsamość:
a) właściciela działającego osobiście,
b) przedstawiciela właściciela pojazdu (w przypadku działania przez przedstawiciela)
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Nie dotyczy
3. Opłaty
Opłata skarbowe: 10zł od decyzji o nadaniu numeru nadwozia i 10zł od decyzji o nadaniu tabliczki znamionowej zastępczej.
Wpłaty należy dokonać po złożeniu wniosku i weryfikacji dokumentów przez pracownika Wydziału Komunikacji na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rzeszowa
NUMER KONTA: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
4. Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Komunikacji, Plac Ofiar Getta 7, pok.7 w godz. od 7.30 do15.30, środa od 7.30 do 17.00.
5. Sposób i termin załatwienia sprawy
Bezzwłocznie
6. Tryb odwoławczy
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
7. Podstawa prawna
Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. art. 66 a ust.2 pkt 6 (Dz. U. z 2020r. poz. 110).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017r. poz.2355).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2019r. 2130 t.j.)
8. Uwagi
Przetwarzanie danych osobowych interesantów Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Rzeszowa
Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów
  2. Inspektorem ochrony danych jest Antoni Wilk, e-mail: iod@erzeszow.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań z zakresu rejestracji i ewidencji pojazdów - na podstawie artykułu 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz przepisów prawa zamieszczonych w punkcie 7 karty usługi - Podstawa prawna.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Państwa i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości usług.
Tel. kontaktowy: 17 875 45 84
Dane karty usług
Opracował Wiesław Gorgosz 24.12.2019
Sprawdził Wiesław Gorgosz
24.12.2019
Zatwierdził Ewa Depa
01.01.2020
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Wiesław Gorgosz

Załączniki: