Rejestracja pojazdu zabytkowego

Urząd Miasta Rzeszow

Wydział Komunikacji

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2020-07-07

Rejestracja pojazdu zabytkowego
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
Wniosek o rejestrację pojazdu zabytkowego dostępny jest w Wydziale Komunikacji, Punktach Obsługi Mieszkańców oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa.
 Załączniki:
- dowód własności pojazdu,
- dowód rejestracyjny lub oświadczenie właściciela pod odpowiedzialnością karną, że nie posiada dowodu rejestracyjnego,
- uwierzytelniona kopia decyzji potwierdzającej wpis pojazdu do rejestru zabytków lub dokument (oryginał) potwierdzający ujęcie pojazdu w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków lub wpisanie pojazdu do Inwentarza Muzealiów,
- zaświadczenie z badania technicznego pojazdu zabytkowego,
- protokół oceny stanu technicznego pojazdu zabytkowego,
- tablice rejestracyjne lub oświadczenie o ich braku,
- dowód osobisty właściciela  (oraz współwłaścicieli, jeśli występują)- do wglądu,
- ewentualne pełnomocnictwo do załatwienia sprawy
- KRS i Regon w przypadku spółek, wpis do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
ePUAP esp.PWPW
3. Opłaty
Koszt rejestracji samochodu osobowego, ciężarowego, specjalnego, autobusu, ciągnika samochodowego - 200,50 zł
Koszt rejestracji motocykla, przyczepy, naczepy, ciągnika rolniczego - 131,50 zł
Opłata skarbowa w przypadku upoważnienia - 17 zł
Wpłaty należy dokonać po zarejestrowaniu pojazdu w kasie Urzędu Miasta Rzeszowa, Pl. Ofiar Getta 7, w godzinach pracy Urzędu.
Nr konta:
Opłata skarbowa: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
Opłata za rejestrację pojazdów:  29 1020 4391 0000 6102 0144 6525 
4. Miejsce złożenia dokumentów
Sprawa rozpatrywana jest niezwłocznie po przedłożeniu kompletu dokumentów
5. Sposób i termin załatwienia sprawy
Formalności związane z rejestracją pojazdu trwają około godziny od momentu złożenia wniosku wraz załącznikami.
Po zarejestrowaniu pojazdu wydawane jest pozwolenie czasowe, ważne przez kolejne 30 dni, przed upływem tego terminu należy zgłosić się po odbiór dowodu stałego i karty pojazdu.
6. Tryb odwoławczy
Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa w terminie 14 dni- art. 127§2 oraz art. 129 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
7. Podstawa prawna
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 450 t.j.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. 2017 r. poz. 2355)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2130)
8. Uwagi
Przetwarzanie danych osobowych interesantów Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Rzeszowa       
Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów.
  2. Inspektorem ochrony danych jest Antoni Wilk, e-mail:iod@erzeszow.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań z zakresu rejestracji i ewidencji pojazdów - na podstawie artykułu 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz przepisów prawa zamieszczonych w punkcie  7 karty usługi.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Państwa i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości usług.
Telefon kontaktowy:
Wydział Komunikacji: 17 875 45 79
Dane karty usług
Opracował Eliza Tryczyńska - Wróbel 22.12.2019
Sprawdził Eliza Tryczyńska - Wróbel
22.12.2019
Zatwierdził Zdzisław Sudoł
12.10.2020
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Eliza Tryczyńska - Wróbel
Załączniki: