Zasady segregacji odpadów komunalnych

Na podstawie zapisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U.2017.19) Gmina Miasto Rzeszów wprowadziła od 1 stycznia 2019r. nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, t.j. zbieraniu odpadów na nieruchomości w podziale na nastepujące frakcje: "Papier", "Metale i tworzywa sztuczne", "Szkło", odpady "BIO", odpady "Niepodlegające segregacji".