Zasady segregacji odpadów komunalnych - zabudowa jednorodzinna

SYSTEM SEGREGACJI ODPADÓW

Szanowny Mieszkańcu domu jednorodzinnego!

Na podstawie zapisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U.2017.19) Gmina Miasto Rzeszów wprowadziła nowye zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Przy zadeklarowaniu selektywnego zbierania odpadów, odpady segregujemy na następujące frakcje: METALE I TWORZYWA SZTUCZNE, PAPIER, SZKŁO, ODPADY „BIO”, ODPADY KOMUNALNE „NIEPODLEGAJĄCE SEGREGACJI”.

Firma wywozowa dostarcza pojemniki i worki na odpady.

„METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” – żółty worek o pojemności 120 litrów:
Wrzucamy: metal, opakowania z metali (puszki metalowe), tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych (zgniecione i bez zawartości plastikowe butelki po sokach lub innych napojach, niezatłuszczone reklamówki, woreczki foliowe, plastik), opakowania wielomateriałowe, (kartony papierowe zawierające folię metalową).
Nie wrzucamy: opakowań po niebezpiecznych środkach chemicznych, strzykawek, styropianu, pianki budowlanej, folii budowlanej, tapicerki.

 „PAPIER” – niebieski worek o pojemności 120 litrów:
Wrzucamy: papier (suche i niezatłuszczone gazety, książki, zeszyty, tekturę i kartony), opakowania z papieru i tektury (torby i worki papierowe).
Nie wrzucamy: opakowań po niebezpiecznych środkach chemicznych, worków po cemencie i zaprawach, tapet, zużytych torebek z herbaty, artykułów higienicznych.

„SZKŁO”- zielony worek o pojemności 80 litrów:
Wrzucamy: butelki szklane bez zawartości, słoiki bez zakrętek, zacisków i gumowych uszczelek, inne opakowania szklane po artykułach spożywczych.
Nie wrzucamy: szyb okiennych i samochodowych, luster, porcelany, ceramiki, żarówek, świetlówek, termometrów, szkła zbrojonego, żaroodpornego, zniczy, szkła gospodarczego (misek, talerzy, doniczek, figurek), artykułów wykonanych z połączenia szkła z innymi materiałami.

Odpady „BIO” – ciemnobrązowy worek o pojemności 60 litrów:
Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Rzeszowa przez odpady „Bio” rozumie się odpady kuchenne ulegające biodegradacji wyłącznie pochodzenia roślinnego.
Wrzucamy: odpadki warzywne i owocowe, fusy z kawy i herbaty, odpady kuchenne pochodzenia roślinnego.
Nie wrzucamy: artykułów  higienicznych, odpadów kuchennych pochodzenia zwierzęcego, odpadów zielonych (skoszona trawa, liście, gałęzie).

„Odpady Niepodlegające segregacji” – pojemnik o odpowiedniej wielkości:

Wrzucamy: artykuły higieniczne, papier zatłuszczony, ceramikę, porcelanę, kryształy, zużyte pieluchy, odpady kuchenne pochodzenia zwierzęcego.
Nie wrzucamy: odpadów podlegających segregacji: Szkła opakowaniowego, Metali i tworzyw sztucznych, Papieru i tektury, odpadów „BIO”, przeterminowanych leków, chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, termometrów i innych odpadów niebezpiecznych, odpadów zielonych (skoszona trawa, liście, gałęzie).

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH:

    „Metale i tworzywa sztuczne” – raz na trzy tygodnie
    „Papier” – raz na trzy tygodnie
    „Szkło” - raz w miesiącu
    Odpady „Bio” - w okresie od 1 kwietnia do 31 pażdziernika raz w tygodniu, w okresie od 1 listopada do 31 marca raz na dwa tygodnie
    Odpady „Niepodlegające segregacji” - co 10 dni
       
Po złożeniu deklaracji zostanie do Państwa dostarczony przez firmę wywozową harmonogram odbioru odpadów wraz z pojemnikiem. Harmonogram jest także dostępny na stronie internetowej bip.erzeszow.pl, zakładka: „Wywóz śmieci, woda, ścieki”.

CO ZROBIĆ Z INNYMI ODPADAMI:

     Odpady zielone (liście, skoszona trawa) – należy dostarczyć do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) lub zbierać do worków koloru jasnobrązowego oznaczonych logo firmy odbierającej odpady (wykaz punktów gdzie można zakupić worki na odpady zielone).  Usługę odbioru worków z odpadami zielonymi należy zgłosić telefonicznie dyspozytorowi MPGK-Rzeszów Sp. z o.o., tel.: 17 861-30-31 lub 17 861-30-32.
    Przeterminowane leki – należy deponować w specjalistycznych pojemnikach ustawionych przez Gminę Miasto Rzeszów w wyznaczonych aptekach na terenie Rzeszowa. Adresy aptek znajdują się na stronie internetowej bip.erzeszow.pl, zakładka: „Wywóz śmieci, woda, ścieki”.
    Odpady niebezpieczne – takie jak: świetlówki, zużyte baterie, środki ochrony roślin, opakowania po środkach ochrony roślin, rozpuszczalniki, farby, lakiery, opakowania po farbach i lakierach, kwasy, alkalia, środki chemiczne typu domowego, termometry, odpady zawierające rtęć, żarówki energooszczędne, przeterminowane leki oraz igły i strzykawki pochodzące z gospodarstw domowych – można oddawać bezpłatnie w mobilnych punktach zbierania odpadów niebezpiecznych w ramach prowadzonej przez Gminę Miasto Rzeszów obwoźnej zbiórki odpadów niebezpiecznych w wyznaczonych terminach i miejscach. Adresy i terminy zbiórek znajdują się na stronie internetowej bip.erzeszow.pl, zakładka: „Wywóz śmieci, woda, ścieki”.
    Odpady wielkogabarytowe – można je bezpłatnie dostarczyć do PSZOK-ów. Ponadto istnieje możliwość dwukrotnego, w ciągu roku, odbioru odpadów tego typu z terenu nieruchomości. Usługę odbioru odpadów wielkogabarytowych należy zamówić telefonicznie, dzwoniąc pod numer 17 861-30-31 lub 17 861-30-32.
Wyżej wymienione odpady, posegregowane na poszczególne frakcje, a także odpady budowlane z remontów, zużyte opony, baterie przenośne i akumulatory przenośne,  każdy mieszkaniec może dostarczyć, nie ponosząc żadnych dodatkowych opłat, do jednego  z Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowanych przy: ul. Ciepłowniczej 11 oraz al. gen. Wł. Sikorskiego  428  (czynny: wtorek, czwartek  i  sobota  w  godzinach 10:00 - 18:00).
Nie dotyczy to: odpadów budowlanych powstających w wyniku działalności firm remontowo-budowlanych oraz innych wyżej wymienionych odpadów, które powstają w firmie w wyniku cyklu produkcyjnego lub działalności związanej ściśle z charakterem tych odpadów. Właściciel nieruchomości lub osoba przez niego upoważniona oddając odpady do PSZOK-u obowiązany jest okazać dokument potwierdzający stan własnościowy nieruchomości lub kopię deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami, bądź inny dokument potwierdzający wnoszenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Miasto Rzeszów. Odpady remontowe mogą być oddane bezpłatnie do określonego limitu: do 5 m3 na rok.

USŁUGI DODATKOWE

Właściciele nieruchomości mają również możliwość skorzystania z odpłatnych usług dodatkowych w zakresie odbioru odpadów komunalnych. Są to:

 • dodatkowy worek na odpady zielone wraz z odbiorem z nieruchomości,
 • transport odpadów budowlanych i rozbiórkowych, wielkogabarytowych z nieruchomości do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - odpady powinny być odpowiednio przygotowane do transportu,
  załadunek odpadów budowlanych i rozbiórkowych, wielkogabarytowych transportowanych do PSZOK-u,
 • interwencyjny odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości (dwa razy w ciągu roku),
 • dodatkowy worek na „Metale i tworzywa sztuczne” (w przypadku większego zapotrzebowania niż worki „pakietu startowego” i worki otrzymywane „na wymianę”),       
 • dodatkowy worek na „Szkło” (w przypadku większego zapotrzebowania niż worki „pakietu startowego” i worki otrzymywane „na wymianę”),
 • dodatkowy worek na „Papier” (w przypadku większego zapotrzebowania niż worki „pakietu startowego” i worki otrzymywane „na wymianę”),
 • dodatkowy worek na odpady „Bio” (w przypadku większego zapotrzebowania niż worki „pakietu startowego” i worki otrzymywane „na wymianę”),
 • przyjęcie odpadów zielonych w PSZOK-u od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w ilości ponad limit ustalony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Rzeszów,
 • przyjęcie odpadów remontowo - budowlanych w PSZOK-u od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w ilości ponad limit ustalony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Rzeszów.

Aktualne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz za usługi dodatkowe znajdują się na stronie internetowej Biuletynu Informacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa pod adresem bip.erzeszow.pl, zakładka: "Wywóz śmieci, woda, ścieki"