Zasady segregacji odpadów komunalnych - zabudowa wielolokalowa

SYSTEM SEGREGACJI ODPADÓW

Szanowny Mieszkańcu budynku wielolokalowego!

Na podstawie zapisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U.2017.19) Gmina Miasto Rzeszów wprowadziła od dnia 1 stycznia 2019 r. nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Przy zadeklarowaniu selektywnego zbierania odpadów, odpady segregujemy na następujące frakcje: METALE I TWORZYWA SZTUCZNE, PAPIER, SZKŁO, ODPADY „BIO”,  ODPADY KOMUNALNE „NIEPODLEGAJĄCE SEGREGACJI”.

Firma wywozowa dostarcza pojemniki na odpady.

Pojemnik z napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”
Wrzucamy: metal, opakowania z metali (puszki metalowe), tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych (zgniecione i bez zawartości plastikowe butelki po sokach lub innych napojach, niezatłuszczone reklamówki, woreczki foliowe, plastik), opakowania wielomateriałowe, (kartony papierowe zawierające folię metalową).
Nie wrzucamy: opakowań po niebezpiecznych środkach chemicznych, strzykawek, styropianu, pianki budowlanej, folii budowlanej, tapicerki).

Pojemnik z napisem „PAPIER”:
Wrzucamy: papier (suche i niezatłuszczone gazety, książki, zeszyty, tekturę i kartony), opakowania z papieru i tektury (torby i worki papierowe).
Nie wrzucamy: opakowań po niebezpiecznych środkach chemicznych, worków po cemencie i zaprawach, tapet, zużytych torebek z herbaty, artykułów higienicznych.

Pojemnik z napisem „SZKŁO”:
Wrzucamy: butelki szklane bez zawartości, słoiki bez zakrętek, zacisków i gumowych uszczelek, inne opakowania szklane po artykułach spożywczych.
Nie wrzucamy: szyb okiennych i samochodowych, luster, porcelany, ceramiki, żarówek, świetlówek, termometrów, szkła zbrojonego, żaroodpornego, zniczy, szkła gospodarczego (misek, talerzy, doniczek, figurek), artykułów wykonanych z połączenia szkła z innymi materiałami.

Pojemnik z napisem „BIO”:

Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Rzeszowa przez odpady „Bio” rozumie się odpady kuchenne ulegające biodegradacji wyłącznie pochodzenia roślinnego.

Wrzucamy: odpadki warzywne i owocowe, fusy po kawie i herbacie, odpady kuchenne pochodzenia roślinnego.
Nie wrzucamy:
artykułów  higienicznych, odpadów kuchennych pochodzenia zwierzęcego, odpadów zielonych (skoszona trawa, liście, gałęzie).

Pojemnik z napisem „ODPADY NIEPODLEGAJĄCE SEGREGACJI”:
Wrzucamy: artykuły higieniczne, papier zatłuszczony, ceramikę, porcelanę, kryształy, zużyte pieluchy, odpady kuchenne pochodzenia zwierzęcego.
Nie wrzucamy: odpadów podlegających segregacji: Szkła opakowaniowego, Metali i tworzyw sztucznych, Papieru i tektury, odpadów „BIO”, przeterminowanych leków, chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, termometrów i innych odpadów niebezpiecznych, odpadów zielonych (skoszona trawa, liście, gałęzie).

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH:

„Metale i tworzywa sztuczne” – raz w tygodniu
„Papier” – raz w tygodniu
„Szkło” - raz w miesiącu
Odpady „Bio” - dwa razy w tygodniu
Odpady „Niepodlegające segregacji” - dwa razy w tygodniu

CO ZROBIĆ Z INNYMI ODPADAMI:

    Przeterminowane leki – należy deponować w specjalistycznych pojemnikach ustawionych przez Gminę Miasto Rzeszów w wyznaczonych aptekach na terenie Rzeszowa. Adresy aptek znajdują się na stronie internetowej bip.erzeszow.pl, zakładka: „Wywóz śmieci, woda, ścieki”.
   Odpady niebezpieczne – takie jak: świetlówki, zużyte baterie, środki ochrony roślin, opakowania po środkach ochrony roślin, rozpuszczalniki, farby, lakiery, opakowania  po farbach i lakierach, kwasy, alkalia, środki chemiczne typu domowego, termometry, odpady zawierające rtęć, żarówki energooszczędne, przeterminowane leki oraz igły i strzykawki pochodzące z gospodarstw domowych – można oddawać bezpłatnie w mobilnych punktach zbierania odpadów niebezpiecznych w ramach prowadzonej przez Gminę Miasto Rzeszów obwoźnej zbiórki odpadów niebezpiecznych w wyznaczonych terminach i miejscach. Lokalizacja i terminy zbiórek znajdują się na stronie internetowej bip.erzeszow.pl, zakładka: „Wywóz śmieci, woda, ścieki”.
   Odpady wielkogabarytowe – można je bezpłatnie dostarczyć do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Ponadto istnieje możliwość dwukrotnego, w ciągu roku, odbioru tego typu odpadów z terenu nieruchomości (z pergoli). Usługę odbioru odpadów wielkogabarytowych z pergoli należy uzgodnić z zarządcą nieruchomości.
Wyżej wymienione odpady, posegregowane na poszczególne frakcje, a także odpady budowlane z remontów, zużyte opony, baterie przenośne i akumulatory przenośne, każdy właściciel lokalu w zabudowie wielolokalowej lub osoba przez niego upoważniona  może dostarczyć, nie ponosząc żadnych dodatkowych opłat, do jednego z Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowanych przy: ul. Ciepłowniczej 11 oraz al. Gen. Sikorskiego 428 (czynne: wtorek, czwartek, piątek od 1 kwietnia do 31 października i sobota w godzinach 10:00-18:00). Nie dotyczy to: odpadów budowlanych powstających w wyniku działalności firm remontowo-budowlanych, a jedynie odpadów powstających podczas remontów wykonywanych przez mieszkańców we własnym zakresie).
Oddający odpady do PSZOK obowiązany jest okazać dokument potwierdzający ponoszenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Miasto Rzeszów za dany lokal w zabudowie wielolokalowej.  Odpady remontowe mogą być oddane bezpłatnie do określonego limitu: do 5 m3 na rok.

USŁUGI DODATKOWE

Właściciele nieruchomości mają również możliwość skorzystania z odpłatnych usług dodatkowych w zakresie odbioru odpadów komunalnych:

  • transport odpadów budowlanych i rozbiórkowych, wielkogabarytowych z nieruchomości  do PSZOK-u (odpady powinny być odpowiednio przygotowane do transportu)
  • załadunek odpadów budowlanych i rozbiórkowych, wielkogabarytowych transportowanych  do PSZOK-u
  • przyjęcie odpadów remontowo-budowlanych w PSZOK-u w ilości ponad określony limit

Aktualne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz  za usługi dodatkowe znajdują się na stronie internetowej Biuletynu Informacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa pod adresem bip.erzeszow.pl, zakładka: "Wywóz śmieci, woda, ścieki"