Informacje Gminy Miasto Rzeszów w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

INFORMACJE GMINY MIASTO RZESZÓW W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI:


Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020r. poz. 1439 z poźn. zm.), Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rzeszowa informuje o:
a. podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Rzeszów:
     Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

b. miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:
• Instalacja Termicznego Przetwarzania Odpadów ITPOE – Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii, ul. Ciepłownicza 8, 35-959 Rzeszów,
• Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, Kozodrza, 39-103 Ostrów,
• Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, 37-552 Młyny 111,
• Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, Paszczyna 62B, 39-207 Brzeźnica,
• Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, Giedlarowa, 37-300 Leżajsk,
• Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, ul. Strefowa 8, 39-400 Tarnobrzeg,
• Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, ul. Centralny Okręg Przemysłowy, 37-450 Stalowa Wola.
bioodpadów stanowiących odpady komunalne:
• Kompostownia odpadów biodegradowalnych w Leżachowie, 37-530 Sieniawa
• Kompostownia Odpadów Zielonych - MPGK-Rzeszów Sp. z o.o., ul. Ciepłownicza 11,
35-959 Rzeszów,
• Kompostownia osadów i biokomponentów KOMWITA, ul. Siedlanka Boczna 2, 37-300 Leżajsk.
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:
• Składowisko "Kozodrza"
• Składowisko „Młyny”
• Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Stalowej Woli

c. osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

     Informacja w załaczeniu.

d. punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
1. Firma prowadząca Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Rzeszów:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o.o
al. gen. Władysława Sikorskiego 428
35-304 Rzeszów
2. Adresy Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:
      ul. Ciepłownicza 11, 35-322 Rzeszów
      al. gen Wł. Sikorskiego 428, 35-304 Rzeszów
Punkty są czynne: wtorek, czwartek, piątek od 1 kwietnia do 31 października  i sobota w godzinach:10:00- 18:00.
3. Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Opakowaniowych:
     Lokalizacja na terenie miasta Rzeszowa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych.
4. Punkty Selektywnego Zbierania Przeterminowanych Leków:
    Wykaz Aptek, w których prowadzona jest zbiórka od mieszkańców Rzeszowa przeterminowanych leków.
  e. zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym: Wykaz zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych znajduje się na stronie BIP Miasta Rzeszowa: Wykaz podmiotów zbierających ZSEE.
  f. adresów punktów zbierania odpadów z folii, sznurka oraz opon powstajacych w gospodarstwach rolnych lub przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy położone sa gospodarstwa rolne: Wykaz zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych znajduje się na stronie BIP Miasta Rzeszowa: Wykaz podmiotów zbierajacych odpady z folii, sznurka oraz opon pochodzących z gospodarstw rolnych.

Załączniki: