INFORMACJE GMINY MIASTO RZESZÓW W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI:


Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r. poz. 1454 z poźn. zm.), Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rzeszowa informuje o:
a. podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Rzeszów:
     Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.
b. miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Rzeszów zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:
zmieszanych odpadów komunalnych:
    INSTALACJA TERMICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW Z ODZYSKIEM ENERGII UL. CIEPLOWNICZA 8, 35-959 RZESZÓW
    ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W KOZODRZY – INSTALACJA DO MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW / ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W OSTROWIE, 39-103 OSTRÓW 225
    MPGK-RZESZÓW SP. Z O.O. -  INSTALACJA DO  MECHANICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH, UL. CIEPŁOWNICZA 11, 35-322 RZESZÓW
    SORTOWNIA ODPADÓW ZMIESZANYCH / P.H.P.U ZAGRODA SP. Z O.O., UL. 1-GO MAJA 38B, 38-100 STRZYŻÓW
    „STARE MIASTO PARK” SP. Z O.O. WIERZAWICE 874, 37-300 LEŻAJSK, SORTOWNIA ORAZ SKLADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH W GIEDLAROWEJ
    PUK EMPOL SP. Z O.O. 34-451 TYLMANOWA, ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW  - INSTALACJA DO MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW, 37-552 MŁYNY 111
odpadów zielonych:
    MPGK-RZESZÓW SP. Z O.O. - KOMPOSTOWNIA ODPADÓW ZIELONYCH,  UL. CIEPŁOWNICZA 11, 35-322 RZESZÓW
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowaniapozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:
    SKŁADOWISKO "KOZODRZA", 39-103 OSTRÓW
    SKŁADOWISKO ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE, UL 1 - GO MAJA, 38-100 STRZYŻÓW.                         
c. osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:
     Informacja.
d. punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
1. Firma prowadząca Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Rzeszów:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o.o
al. gen. Władysława Sikorskiego 428
35-304 Rzeszów
2. Adresy Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:
      ul. Ciepłownicza 11, 35-322 Rzeszów
      al. gen Wł. Sikorskiego 428, 35-304 Rzeszów
Punkty są czynne: wtorek, czwartek i sobota w godzinach:10:00- 18:00.
3. Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Opakowaniowych:
     Lokalizacja na terenie miasta Rzeszowa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych.
4. Punkty Selektywnego Zbierania Przeterminowanych Leków:
    Wykaz Aptek, w których prowadzona jest zbiórka od mieszkańców Rzeszowa przeterminowanych leków.
  e. zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym: Wykaz zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych znajduje się na stronie BIP Miasta Rzeszowa: Wykaz podmiotów zbierających ZSEE.
  f. adresów punktów zbierania odpadów z folii, sznurka oraz opon powstajacych w gospodarstwach rolnych lub przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy położone sa gospodarstwa rolne: Wykaz zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych znajduje się na stronie BIP Miasta Rzeszowa: Wykaz podmiotów zbierajacych odpady z folii, sznurka oraz opon pochodzących z gospodarstw rolnych.

Załączniki: