Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2018 rok.

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Miasto Rzeszów za 2018 rok oraz korekta analizy w zakresie osiągniętego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne.

Załączniki: