Zwiększona kwota zwolnienia za kompostowanie. Obowiązek złożenia nowej deklaracji.

Informacja dotycząca konieczności złożenia nowych deklaracji przez właścicieli nieruchomości jednorodzinnych, którzy kompostują bioodpady w przydomowym kompostowniku w związku ze zmianą wysokości zwolnienia

W związku ze zwiększeniem kwoty zwolnienia za kompostowanie odpadów BIO w przydomowym kompostowniku, właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali w deklaracji kompostowanie w przydomowym kompostowniku winni złożyć zmianę deklaracji na nowym formularzu w terminie do 10 października 2021 r., które zostaną dostarczone przez pracowników MPGK Rzeszów Sp. z o.o. do końca września bieżącego roku.

Zgodnie z uchwałą nr LI/1069/2021 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (Dz. Urz. Woj. Podkar. 2021 r. poz. 2998) od miesiąca września 2021 r. obowiązuje nowa wysokość zwolnienia w kwocie 1,40 zł/osobę.

W związku z tym na podstawie art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2021 poz. 888 z późn. zm.), w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklaracje w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Od 17.09.2021 r. obowiązuje nowy druk dokumentu ZN-1 będącego załącznikiem do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi DO-1.

Poniżej podajemy istotne informacje dotyczące wypełnienia deklaracji przez właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali w deklaracji kompostowanie w przydomowym kompostowniku.

O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ PRZY WYPEŁNIANIU DEKLARACJI

Przy wypełnianiu deklaracji, należy zwrócić uwagę, by wszystkie wymagane rubryki zostały wypełnione.

Ponadto należy pamiętać, by:

W dokumencie DO-1

na pierwszej stronie w części B:

  • zaznaczyć kwadrat – zmiana danych w deklaracji ,
  • w wierszu o treści: „W przypadku zmiany danych lub korekty deklaracji podać datę powstania zmiany” należy wpisać: 17.09.2021,
  • w wierszu o treści: „W przypadku zmiany danych lub korekty deklaracji podać przyczynę” proponujemy wpisać: „zmiana  kwoty zwolnienia”

na drugiej stronie w części D:

  • w pozycji 35 wpisać kwotę wyliczoną w dokumencie ZN-1 w pozycji 39,
  • w pozycji 36 wpisać kwotę wyliczoną w dokumencie ZN-1 w pozycji 41,
  • w pozycji 37 wyliczyć i wpisać kwotę wynikającą z różnicy kwot z pozycji 35 i pozycji 36 dokumentu DO-1

na trzeciej stronie w części F:

  • w pozycji 41 powinien podpisać się czytelnie właściciel nieruchomości, a w przypadku współwłasności – wszyscy współwłaściciele.

W dokumencie ZN-1

na trzeciej stronie w części E.2.:

  • w pozycji 38 należy wpisać liczbę osób zamieszkujących nieruchomość,
  • w pozycji 39 należy wpisać kwotę będącą wynikiem iloczynu danych z pozycji 37 i pozycji 38,
  • w pozycji 41 należy wpisać kwotę będącą iloczynem danych z pozycji 38 i pozycji 40.