Informacje o Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Data zatwierdzenia

2019-01-01

1. Siedziba
Adres ul. Jagiellońska 26, 35-025 Rzeszów
Telefon 17 853-39-27, 17 853-57-53, 17 853-51-33
e-mail sekretariat@mopsrzeszow.pl
www www.mopsrzeszow.pl 
Godziny pracy 7:30 - 15:30
2. Dyrektor
Imię i nazwisko Irena Marszałek-Czekierda
Siedziba ul. Jagiellońska 26, 35-025 Rzeszów
Telefon 17 853-39-27, 17 853-57-53, 17 853-51-33
e-mail sekretariat@mopsrzeszow.pl
3. Kompetencje Dyrektora
 1. Do podstawowych obowiązków i uprawnień Dyrektora Ośrodka należy kierowanie realizacją zadań Ośrodka określonych w Statucie, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności:
 • opracowywanie planów działalności i ich realizacja
 • zapewnienie prawidłowej organizacji pracy,
 • racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • zarządzanie powierzoną częścią majątku,
 • składanie w imieniu Ośrodka oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz ustanawiania pełnomocników w zakresie swojego działania,
 • programowanie i właściwa realizacja polityki kadrowej, szkoleniowej i socjalno-bytowej,
 • kształtowanie polityki płacowej w oparciu o obowiązujące przepisy,
 • kształtowanie polityki finansowej w oparciu o zasady gospodarki finansowej obowiązującej jednostki budżetowe,
 • określanie zakresu obowiązków i uprawnień kierowników komórek organizacyjnych,
 • współpraca z organizacjami społecznymi i zawodowymi.
 1. Do szczegółowych obowiązków i uprawnień Dyrektora należy:
 • ustalanie potrzeb miasta z zakresu pomocy społecznej i opracowywanie strategii rozwiązywania problemów społecznych,
 • sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań pomocy społecznej,
 • podejmowanie z upoważnienia Prezydenta Miasta postanowień i decyzji w zakresie przyznawania bądź odmowy przyznania świadczeń,
 • składanie Radzie Miasta corocznego sprawozdania z działalności Ośrodka oraz przedstawienie potrzeb z zakresu pomocy społecznej,
 • koordynowanie działalności jednostek pomocy społecznej, organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej.
4. Podstawa prawna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie działa na podstawie następujących przepisów :

Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

 1. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ),
 2. Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm. ),
 3. Innych ustaw, a w szczególności :
  1. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)
  2. ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.)
  3. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877 z późn. zm.)
  4. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 2019 r. poz. 2133 z późn.zm.)
 4. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104
  z późn. zm.),
 5. Uchwały Nr XI/48/90 Miejskiej Rady Narodowej w Rzeszowie z dnia 20 lutego 1990 roku w sprawie powołania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie,
 6. Uchwały Nr XII/178/2007 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie

Działalność Miejskiego Ośrodka finansowana jest :

 1. ze środków budżetu Państwa
 2. ze środków budżetu Miasta
 3. ze środków pozabudżetowych

Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi plan finansowy opracowywany na każdy rok finansowy. Placówka jest samodzielną jednostką organizacyjno-budżetową podporządkowaną bezpośrednio Prezydentowi Miasta Rzeszowa - miasta na prawach powiatu. Celem działania Ośrodka jest pomoc w uzyskaniu samodzielności odpowiednio do tradycji i kultury oraz możliwości finansowych, osobom i rodzinom zamieszkałym na terenie Miasta Rzeszowa. Swoje zadania Ośrodek realizuje współdziałając z jednostkami samorządu terytorialnego, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi.

5. Struktura organizacyjna
Schemat organizacyjny
6. Zadania

 Zgodnie z § 4 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie:

 1. Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, świadczeń socjalnych, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej należące do kompetencji gminy i powiatu, zapewniając odpowiednią infrastrukturę dla realizacji tych zadań.
 2. Ośrodek opracowuje i realizuje miejską strategię rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, organizowania i wspierania rodziny oraz rozwoju pieczy zastępczej, a także profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami i przemocą, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka i reintegracja rodzin.
7. Tryb działania

 Zgodnie z § 5 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie:

1) realizacja zadań własnych gminy i powiatu, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej, ustawy Prawo Energetyczne, oraz zadań wynikających z innych ustaw, a w szczególności:

 1. przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych,
 2. przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych,
 3. przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych,
 4. przyznawanie i wypłacanie zryczałtowanych dodatków energetycznych,
 5. ustalanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wypłacanie świadczeń,
 6. prowadzenie postępowań wobec osób zobowiązanych do świadczeń alimentacyjnych na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja prowadzona przez komornika sądowego jest bezskuteczna,
 7. rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych,
 8. organizowanie wsparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 9. pomoc osobom i rodzinom będącym ofiarami przemocy lub znajdującym się w sytuacji kryzysowej,
 10. współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i fizycznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej,
 11. wspomaganie środowisk lokalnych organizujących pracę z dziećmi i młodzieżą;

2) nadzór nad działającymi na terenie Rzeszowa jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej;

3) nadzór merytoryczny nad realizacją zadań zleconych organizacjom pozarządowym;

4) zapewnienie szkolenia, doskonalenia zawodowego i doradztwa dla kadry Ośrodka.”

8. Wysokość opłat
-

 

9. Rejestry, archiwa, ewidencje
Rejestry, ewidencje i archiwa
10. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

Informacja RODO

Informacja RODO dotycząca fanpage-a MOPS w Rzeszowie na portalu Facebook

11. Informacje nieudostępnione

Informacja publiczna udpostępniana jest:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej
 • w drodze wyłożenia lub wywieszenia,
 • na wniosek. 

Informacja publiczna, która może być udostępniona niezwłocznie, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona niezwłocznie, informację udostępnia sie na pisemny wniosek (art. 10. ust. 2).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie terminie, powiadamia się wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Dane opracowania
Opracował Irena Marszałek-Czekierda 2019.12.19
Zatwierdził Irena Marszałek-Czekierda 2019.12.19