Informacje o Jednostce

Biuro Rozwoju
Miasta Rzeszowa

Data zatwierdzenia

2019-12-02

1. Siedziba
Adres ul. ks. Józefa Jałowego 23a, 35-010 Rzeszów
Telefon 17 74 849 00
e-mail sekretariat@brmr.erzeszow.pl
www
Godziny pracy 7:30 - 15:30
2. Dyrektor
Imię i nazwisko Barbara Pujdak
Siedziba ul. ks. Józefa Jałowego 23a, 35-010 Rzeszów
Telefon 17 74 849 00
e-mail sekretariat@brmr.erzeszow.pl
3. Kompetencje Dyrektora
Kieruje pracą Biura, ponosi odpowiedzialność za terminowe i zgodne z przepisami wykonywanie zadań określonych w rocznym harmonogramie prac oraz prawidłowe wykorzystywanie środków finansowych i materialnych Biura.
Godziny pracy: 7.30 – 15.30
4. Podstawa prawna
Uchwała Nr XIX/48/95 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 kwietnia 1995 r.
5. Struktura organizacyjna

Statut jednostki budżetowej Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa (PDF)

Regulamin organizacyjny Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa (PDF)

Schemat organizacyjny (PDF)

6. Zadania

Do zadań Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa należy prowadzenie prac w zakresie planowania przestrzennego miasta Rzeszowa:

 • opracowywanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz jego zmian;
 • opracowywanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ich zmian;
 • wykonywanie opracowań urbanistycznych innych niż plany miejscowe i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
 • prowadzenie i aktualizowanie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • analiza urbanistyczna wniosków dotyczących sporządzania lub zmiany miejscowych planów i studium;
 • formułowanie wniosków służących określaniu polityki przestrzennej;
 • realizacja procedur formalno-prawnych (w tym: uzgodnień/opinii i wyłożeń do publicznego wglądu projektów miejscowych planów, studium, oraz ich zmian);
 • opiniowanie i ocenianie zgodności branżowych opracowań miejskich jednostek organizacyjnych z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego;
 • współpraca z jednostkami miasta w zakresie zagospodarowania przestrzennego;
 • współpraca i wymiana doświadczeń z placówkami planistycznymi krajowymi i zagranicznymi;
 • gromadzenie i tworzenie baz danych przestrzennych w systemie GIS;
 • przetwarzanie, analiza i monitoring danych z zakresu programowania urbanistycznego m. in. danych dotyczących demografii, oświaty, ochrony zdrowia, kultury i sportu;
 • administrowanie danymi zamieszczonymi na portalu otwartych danych w zakresie zadań Biura;
 • tworzenie, prowadzenie i aktualizacja baz danych przestrzennych, opracowywanie map poglądowych ilustrujących stan zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa.

7. Tryb działania
 1. Sporządzanie projektów dokumentów planistycznych (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego) dla miasta Rzeszowa.
 1. Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa działa na podstawie:

8. Wysokość opłat
nie dotyczy
9. Rejestry, archiwa, ewidencje
 •  rejestr wniosków o zmianę planów - informacja publiczna dostępna na wniosek
 •  rejestr planów
 •  rejestr zmian studium
 •  archiwum zakładowe - informacja publiczna dostępna na wniosek
10. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych
RODO
11. Informacje nieudostępnione

Udostępnienie informacji nieudostępnionej w BlP

INFORMACJA PUBLICZNA
Na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r., poz. 2176), informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych.

 

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

Informacja publiczna udpostępniana jest:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • w drodze wyłożenia lub wywieszenia,
 • na wniosek.

Informacja publiczna, która może być udostępniona niezwłocznie, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona niezwłocznie, informację udostępnia się na pisemny wniosek (art. 10. ust. 2).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie, powiadamia się wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Dane opracowania
Opracował Andrzej Prajsnar 2019.11.18
Zatwierdził Barbara Pujdak 2019.12.02