Informacje o Jednostce

Biuro Rozwoju
Miasta Rzeszowa

Data zatwierdzenia

2019-12-02

1. Siedziba
Adres ul. Ks. Józefa Jałowego 23a, 35-010 Rzeszów
Telefon 17 74 849 00
e-mail sekretariat@brmr.erzeszow.pl
www
Godziny pracy 7:30 - 15:30
2. Dyrektor
Imię i nazwisko Barbara Pujdak
Siedziba ul. Ks. Józefa Jałowego 23a, 35-010 Rzeszów
Telefon 17 74 849 00
e-mail sekretariat@brmr.erzeszow.pl
3. Kompetencje Dyrektora
Kieruje pracą Biura, ponosi odpowiedzialność za terminowe i zgodne z przepisami wykonywanie zadań określonych
w rocznym harmonogramie prac oraz prawidłowe wykorzystywanie środków finansowych i materialnych Biura.
Godziny pracy: 7.30 – 15.30
4. Podstawa prawna
Uchwała Nr XIX/48/95 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 kwietnia 1995 r.
5. Struktura organizacyjna

Statut jednostki budżetowej Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa (PDF)

Regulamin organizacyjny Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa (PDF) (ODT)

Schemat organizacyjny (PDF) (ODT)

6. Zadania
Do zadań Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa należy prowadzenie prac w zakresie planowania przestrzennego Miasta.
1. opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa oraz ich zmian,
2. opracowywanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
3. przyjmowanie i analiza wniosków dotyczących zmian w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego Miasta,
4. prowadzenie i aktualizowanie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
5. realizacja procedur formalno-prawnych uzgodnień i wyłożeń miejscowych planów,
6. formułowanie wniosków służących określaniu polityki przestrzennej,
7. prowadzenie analiz realizacji i skuteczności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz studiów
z zakresu zagospodarowania przestrzennego,
8. wykonywanie opracowań studialnych i koncepcyjnych w zależności od potrzeb,
9. opiniowanie i ocenianie zgodności opracowań branżowych jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego z miejscowymi
planami zagospodarowania przestrzennego Miasta w opracowaniu,
10. współpraca i wymiana doświadczeń z placówkami planistycznymi krajowymi i zagranicznymi oraz konsultantami,
11. prowadzenie banku danych o zagospodarowaniu przestrzennym.
7. Tryb działania
I. Przygotowywanie projektów planów miejscowych i ich zmian
II. Przygotowywanie projektów zmian Studium
III. Przygotowywanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym
Przyjmowanie wniosków o zmianę przeznaczenia terenów.
Dokumenty uzyskiwane od wnioskodawcy:
1. wniosek zawierający określenie nieruchomość oraz określenie celu na jaki nieruchomość ma być wykorzystana,
Dokumenty uzyskiwane przez Biuro:
1. mapy ewidencyjne i zasadnicze,
2. wykazy decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
3. wykaz decyzji o pozwoleniu na budowę,
4. wykaz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Forma załatwiania spraw:
1. analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia planu, informacja o stopniu zgodności przewidywanych rozwiązań z
ustaleniami Studium, niezbędny zakres prac planistycznych konieczny do określenia w miejscowym planie,
2. wykonanie opracowania ekofizjograficznego,
3. uchwała Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu,
4. ogłoszenie w prasie miejscowej i obwieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta (Rynek 1), Wydziale Architektury
(Kopernika 15), Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa (Rynek 7) i Biurze Rozwoju Miasta Rzeszowa (Ks. Jałowego 23A)
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej określające formę, miejsce i termin składania wniosków do planu,
5. zawiadomienie na piśmie, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu instytucji i organów właściwych do
uzgadniania i opiniowania planu,
8. Wysokość opłat
nie dotyczy
9. Rejestry, archiwa, ewidencje
- rejestr wniosków o zmianę planów - informacja publiczna dostępna na wniosek
- rejestr planów,
- rejestr zmian studium
- archiwum zakładowe - informacja publiczna dostępna na wniosek
10. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych
RODO
11. Informacje nieudostępnione

Udostępnienie informacji nieudostępnionej w BlP

INFORMACJA PUBLICZNA
Na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych.

 

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

Informacja publiczna udpostępniana jest:

- w Biuletynie Informacji Publicznej

- w drodze wyłożenia lub wywieszenia,

- na wniosek.

Informacja publiczna, która może być udostępniona niezwłocznie, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona niezwłocznie, informację udostępnia się na pisemny wniosek (art. 10. ust. 2).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie, powiadamia się wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Dane opracowania
Opracował Andrzej Prajsnar 2019.11.18
Zatwierdził Barbara Pujdak 2019.12.02