Postępowanie w przypadku przekroczenia przez kierowcę liczby 24 punktów

Urząd Miasta Rzeszowa

Wydział Komunikacji

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2021-01-13

Postępowanie w przypadku przekroczenia przez kierowcę liczby 24 punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego (skierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji i badania psychologiczne)
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
Wymagane dokumenty:
- orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami - należy przedstawić w terminie do 3 miesięcy od dnia otrzymania decyzji o skierowaniu,
- dokument tożsamości (do wglądu).
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Brak możliwości
3. Opłaty
Bez opłat
4. Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Komunikacji, Plac Ofiar Getta 7, pokój 12, tel. 17 875 4476.
Decyzje o skierowaniu na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminu państwowego i badania psychologiczne przeprowadzane w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami wydawane są na wniosek komendanta wojewódzkiego Policji w przypadku przekroczenia przez kierowcę liczby 24 punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego. 
Przed przystąpieniem do egzaminu kontrolnego należy pobrać z Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Rzeszowa profil kandydata na kierowcę, który umożliwia zapisanie się na egzamin w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego. W celu otrzymania profilu kandydata na kierowcę należy przedstawić orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami.
Na badanie psychologiczne należy się udać po otrzymaniu decyzji o skierowaniu na badania psychologiczne wydanej przez Prezydenta Miasta Rzeszowa. 
Decyzję o skierowaniu na badania psychologiczne należy przedstawić psychologowi uprawnionemu do badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu
5. Sposób i termin załatwienia sprawy
Do 30 dni
6. Tryb odwoławczy
Od wydanej decyzji administracyjnej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
7. Podstawa prawna
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1212)
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 t.j.)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 488)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu (Dz. U.z 2019 r. poz. 140 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 937)
8. Uwagi
Przetwarzanie danych osobowych interesantów Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Rzeszowa
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str.1), dalej „RODO”, informuję że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów.
  2. Inspektorem ochrony danych jest Antoni Wilk, e-mail: iod@erzeszow.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania zadań należących do zakresu Wydziału Komunikacji – na podstawie przepisów prawnych: ustawy o kierujących pojazdami, ustawy prawo o ruchu drogowym oraz przepisów wykonawczych.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Państwa i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości usług.
Prezydent Miasta Rzeszowa nie jest uprawniony do dokonywania oceny zasadności naliczonych punktów za naruszenia przepisów ruchu drogowego ani wniosku komendanta wojewódzkiego Policji o skierowanie osoby na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji i badanie psychologiczne.
Badanie psychologiczne przeprowadzane jest przez psychologa uprawnionego do wykonywania badań  w zakresie psychologii transportu.
W przypadku nieprzedstawienia orzeczenia psychologicznego w terminie 3 miesięcy, wydawana jest decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy. (patrz: Zwrot zatrzymanego prawa jazdy).
W przypadku stwierdzenia, na podstawie orzeczenia psychologicznego, istnienia przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami, wydawana jest decyzja o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami. (patrz: Przywrócenie uprawnień).
Kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminu państwowego przeprowadzane jest w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego.
W przypadku uzyskania negatywnego wyniku egzaminu kontrolnego bądź nieprzystąpienia do egzaminu w wyznaczonym terminie, wydawana jest decyzja o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami. (patrz: Przywrócenie uprawnień).
Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa.
W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.
Dane karty usług
Opracował Monika Siedlecka - Kielar 20.12.2019
Sprawdził Monika Siedlecka - Kielar
20.12.2019
Zatwierdził Zdzisław Sudoł 01.01.2020
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Sylwia Łoza