Wpis w prawie jazdy potwierdzający uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego (kod 95)

Urząd Miasta Rzeszowa

Wydział Komunikacji

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2021-01-13

Dokonanie w prawie jazdy wpisu potwierdzającego odbycie kwalifikacji wstępnej, wstępnej przyspieszonej, wstępnej uzupełniającej, wstępnej uzupełniającej przyspieszonej lub szkolenia okresowego w formie wymiany prawa jazdy (kod 95)
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
Wymagane dokumenty:
- wniosek o wydanie prawa jazdy (formularz),
- kserokopia posiadanego prawa jazdy wraz z oryginałem (do wglądu),
- kolorowa fotografia (patrz: wymagania dotyczące fotografii),
- kserokopia świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, szkolenia okresowego albo karty kwalifikacji kierowcy wydanej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz oryginał tego dokumentu (do wglądu),
- kserokopia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, wydanego przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych na podstawie przepisów Kodeksu pracy, posiadającego dodatkowo uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich osób kierujących pojazdami oraz oryginał orzeczenia (do wglądu) Kserokopia orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy wydanego przez  psychologa uprawnionego do badań psychologicznych  w zakresie psychologii transportu oraz oryginał orzeczenia (do wglądu), 
- dokument tożsamości (do wglądu),
Cudzoziemiec ubiegający się o otrzymanie polskiego prawa jazdy dołącza do wniosku kserokopię karty pobytu, wizy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy
Prawo jazdy jest wydawane osobie, która posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskie, przy czym:
a) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym:
- ze względu na swoje więzi osobiste i zawodowe albo
- z zamiarem stałego pobytu wyłącznie ze względu na swoje więzi osobiste, albo
b) przebywa regularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste, a jednocześnie, że ze względu na swoje więzi zawodowe kolejno przebywa w co najmniej dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej,
c) przebywa nieregularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste, ponieważ przebywa w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej w celu wypełniania zadania o określonym czasie trwania, albo
d) przebywa na terytorium innego państwa ze względu na podjęte w tym państwie studia lub naukę w szkole.
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
esp.PWPW
3. Opłaty
Za dokonanie wpisu w formie wymiany prawa jazdy 100 zł + 0,50 zł (opłata ewidencyjna)
Opłatę można wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rzeszowa (np. przelewem) lub w placówkach Banku PKO BP S.A. w Urzędzie.
Rachunek nr 29 1020 4391 0000 6102 0144 6525
Potwierdzenie wniesienia opłaty należy załączyć do wniosku.
4. Miejsce złożenia dokumentów
Wniosek należy złożyć w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Rzeszowa, Plac Ofiar Getta 7, pokój 14, tel. 17 875 45 74, 17 875 45 75
5. Sposób i termin załatwienia sprawy
Do 30 dni
6. Tryb odwoławczy
Od wydanej decyzji administracyjnej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.  
7. Podstawa prawna
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1212)
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 674 t.j.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i  Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. 2016 r. poz. 231 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i  Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 702 z późn.zm.)
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r. poz. 83).
8. Uwagi
Przetwarzanie danych osobowych interesantów Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Rzeszowa
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str.1), dalej „RODO”, informuję że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów.
  2. Inspektorem ochrony danych jest Antoni Wilk, e-mail: iod@erzeszow.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania zadań należących do zakresu Wydziału Komunikacji – na podstawie przepisów prawnych: ustawy o kierujących pojazdami, ustawy prawo o ruchu drogowym oraz przepisów wykonawczych.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Państwa i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości usług.
Wpis jest dokonywany w formie wymiany prawa jazdy na okres 5 lat liczony od dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż okres ważności orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego.
Nowy dokument prawa jazdy wydaje się uprawnionej osobie po unieważnieniu dotychczasowego dokumentu.
Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa.
W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.
W przypadku korzystania z formularza wniosku umieszczonego na stronie Urzędu Miasta Rzeszowa należy wydrukować go dwustronnie. Ze względów technicznych (wymagana jest odpowiednia jakość druku) może nastąpić konieczność ponownego wypełnienia złożonego wniosku w urzędzie.
Przepraszamy za ewentualne niedogodności.
Dane karty usług
Opracował Monika Siedlecka - Kielar 23.12.2019
Sprawdził Monika Siedlecka - Kielar
23.12.2019
Zatwierdził Zdzisław Sudol 12.10.2020
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Sylwia Łoza

Załączniki: