Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym

Urząd Miasta Rzeszowa

Wydział Komunikacji

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2021-01-13

Wydanie lub przedłużenie terminu ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
Osoba ubiegająca się o wydanie lub przedłużenie terminu ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne składa:
- wniosek o wydanie/przedłużenie terminu ważności zezwolenia (formularz),
- kopię orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne,
- kopię orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne,
- kopię zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi i pojazdami przewożącymi wartości pieniężne (nie dotyczy kierowców Ochotniczej Straży Pożarnej)  – kierowcy tych jednostek przedstawiają zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu na stanowisku kierowcy pojazdu uprzywilejowanego,
- dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.
Warunkiem wydania zezwolenia jest przedłożenie do wglądu oryginałów składanych dokumentów. Należy również okazać prawo jazdy oraz dowód tożsamości.
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
esp.PWPW
3. Opłaty
Opłata za wydanie zezwolenia lub przedłużenie terminu ważności zezwolenia – 50 zł
Opłatę można wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rzeszowa (np. przelewem) lub w placówkach Banku PKO BP S.A. w Urzędzie.
Rachunek nr 29 1020 4391 0000 6102 0144 6525
Potwierdzenie wniesienia opłaty należy załączyć do wniosku.
4. Miejsce złożenia dokumentów
Wniosek należy złożyć w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Rzeszowa, Plac Ofiar Getta 7, pokój 12, tel. 17 875 4572.
5. Sposób i termin załatwienia sprawy
Do 2 dni roboczych
6. Tryb odwoławczy
Od wydanej decyzji administracyjnej, przysługuje odwłonie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzj
7. Podstawa prawna
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1212)
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1392 z późn. zm.)  
8. Uwagi
Przetwarzanie danych osobowych interesantów Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Rzeszowa
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str.1), dalej „RODO”, informuję że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów
  2. Inspektorem ochrony danych jest Antoni Wilk, e-mail: iod@erzeszow.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania zadań należących do zakresu Wydziału Komunikacji – na podstawie przepisów prawnych: ustawy o kierujących pojazdami, ustawy prawo o ruchu drogowym oraz przepisów wykonawczych.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Państwa i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości usług.
Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne wydaje się na okres 5 lat, nie dłużej jednak niż na okres wynikający z terminu ważności orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego.
Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa. W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.
W przypadku korzystania z formularza wniosku umieszczonego na stronie Urzędu Miasta Rzeszowa, ze względów technicznych (wymagana jest odpowiednia jakość druku), może nastąpić konieczność ponownego wypełnienia złożonego wniosku w urzędzie.
Przepraszamy za ewentualne niedogodności.
Dane karty usług
Opracował Monika Siedlecka - Kielar 22.12.2019
Sprawdził Monika Siedlecka - Kielar
22.12.2019
Zatwierdził Zdzisław Sudoł 12.10.2020
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Sylwia Łoza

Załączniki: