Wymiana zagranicznego prawa jazdy na polskie krajowe prawo jazdy

Urząd Miasta Rzeszowa

Wydział Komunikacji

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2021-01-13

Wymiana zagranicznego prawa jazdy na polskie krajowe prawo jazdy
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
Osoba posiadająca ważne prawo jazdy wydane za granicą może, na swój wniosek, otrzymać krajowe prawo jazdy odpowiedniej kategorii po zwrocie zagranicznego dokumentu organowi wydającemu prawo jazdy.
Osoba ubiegająca się o wymianę prawa jazdy wydanego za granicą składa:
- wniosek o wydanie prawa jazdy (formularz)
- kserokopię posiadanego prawa jazdy wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula RP - nie wymaga się tłumaczenia na język polski prawa jazdy wydanego zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do dyrektywy 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy (przekształcenie) (Dz. Urz. UE L 403 z 30.12.2006, str. 18 z późn. zm.) oraz w załącznikach nr 1 i 1a do dyrektywy Rady 91/439/EWG z dnia 29 lipca 1991r. w spawie praw jazdy (Dz. Urz. UE L 226 z 10.09.2003r., str. 4 z późn. zm.,; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 7, str. 441, z późn. zm.) do dokonanego tłumaczenia dołącza się w sposób trwały kopię przetłumaczonego dokumentu,
- kolorową fotografię (patrz: wymagania dot. fotografii)
- dowód wniesienia opłaty za wydanie prawa jazdy i opłaty ewidencyjnej
- dokumenty wymagane do przedłużenia terminu ważności prawa jazdy – wymiana prawa jazdy, którego termin upłynął jest możliwa wyłącznie  w przypadku prawa jazdy wydanego za granicą przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
- dokument tożsamości (do wglądu)
Cudzoziemiec ubiegający się o otrzymanie polskiego prawa jazdy dołącza do wniosku kserokopię karty pobytu, wizy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy.
Prawo jazdy jest wydawane osobie, która posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskie, przy czym:
a) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni  w każdym roku kalendarzowym,
- ze względu na swoje więzi osobiste i zawodowe albo
- z zamiarem stałego pobytu wyłącznie ze względu na swoje więzi osobiste, albo
b) przebywa regularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste,  a jednocześnie, że ze względu na swoje więzi zawodowe kolejno przebywa w co najmniej dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej,
c) przebywa nieregularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste, ponieważ przebywa w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej w celu wypełniania zadania  o określonym czasie trwania, albo
d) przebywa na terytorium innego państwa ze względu na podjęte w tym państwie studia lub naukę w szkole.
W przypadku wymiany prawa jazdy właściwy organ dokonujący wymiany zagranicznego prawa jazdy zwraca się do właściwego organu tego państwa o potwierdzenie danych i informacji zamieszczonych w oryginalnym dokumencie.
Nie podlega obowiązkowi weryfikacji w państwie wydania prawo jazdy osoby, która uzyskała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, azyl, ochronę uzupełniającą lub zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany w rozumieniu art. 348 i art. 351 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016r. poz. 1990).
Dla osoby posiadającej prawo jazdy wydane w kraju nie będącym stroną konwencji o ruchu drogowym dodatkowym warunkiem otrzymania polskiego prawa jazdy jest złożenie z wynikiem pozytywnym części teoretycznej egzaminu państwowego i przedstawienie uwierzytelnionego tłumaczenia zagranicznego dokumentu. Warunek ten nie dotyczy krajowego prawa jazdy wydanego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia  o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
W przypadku konieczności zdawania egzaminu państwowego organ dokonujący wymiany generuje osobie profil kandydata na kierowcę, który należy przedstawić w ośrodku egzaminowania. Profil kandydata na kierowcę jest generowany po otrzymaniu potwierdzenia danych zawartych w zagranicznym prawie jazdy. Jeżeli prawo jazdy wydane za granicą zawiera ograniczenie, jest ono uwzględniane w wydawanym prawie jazdy.
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Brak możliwości
3. Opłaty
Opłata za wymianę zagranicznego prawa jazdy – 100 zł + 0,50 zł (opłata ewidencyjna).
Opłatę można wnieść na odpowiedni rachunek bankowy Urzędu Miasta Rzeszowa (np. przelewem) lub w placówkach Banku PKO BP S.A. w Urzędzie.
Rachunek nr 29 1020 4391 0000 6102 0144 6525.
Potwierdzenie wniesienia opłaty należy załączyć do wniosku.
4. Miejsce złożenia dokumentów
Wniosek należy złożyć w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Rzeszowa, Plac Ofiar Getta 7, pokój 14, tel. 17 875 45 74, 17 875 45 75.
5. Sposób i termin załatwienia sprawy
Do 30 dni
6. Tryb odwoławczy
Od wydanej decyzji administracyjnej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
7. Podstawa prawna
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1212)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 231 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 702 z późn. zm )
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r. poz. 83)
Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2019 r. poz. 2546).
8. Uwagi
Przetwarzanie danych osobowych interesantów Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Rzeszowa
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str.1), dalej „RODO”, informuję, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów
  2. Inspektorem ochrony danych jest Antoni Wilk, e-mail: iod@erzeszow.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania zadań należących do zakresu Wydziału Komunikacji – na podstawie przepisów prawnych: ustawy o kierujących pojazdami, ustawy prawo o ruchu drogowym oraz przepisów wykonawczych.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Państwa i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości usług.
Polskie krajowe prawo jazdy wydaje się uprawnionej osobie po zwrocie zagranicznego prawa jazdy.
Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa. W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.
W przypadku korzystania z formularza wniosku umieszczonego na stronie Urzędu Miasta Rzeszowa należy wydrukować go dwustronnie.
Ze względów technicznych (wymagana jest odpowiednia jakość druku) może nastąpić konieczność ponownego wypełnienia złożonego wniosku w urzędzie.
Przepraszamy za ewentualne niedogodności.
Dane karty usług
Opracował Monika Siedlecka - Kielar 22.12.2019
Sprawdził Monika Siedlecka - Kielar
22.12.2019
Zatwierdził Zdzisław Sudoł 01.01.2020
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Sylwia Łoza

Załączniki: