Elektroniczny wniosek o wydanie prawa jazdy

Urząd Miasta Rzeszowa

Wydział komunikacji

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2021-07-14

Elektroniczny wniosek
o wydanie prawa jazdy

1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
Do złożenia wniosku elektronicznego w sprawie wydania uprawnień do kierowania pojazdami niezbędne jest założenie konta na Elektronicznej Skrzynce Podawczej systemów Pojazd i Kierowca.
Wniosek składany jest za pośrednictwem platformy www.esp.pwpw.pl
Proces wypełniania wniosku można rozpocząć po pozytywnym przejściu etapu rejestracji konta, zalogowaniu się i kliknięciu odnośnika "Złóż nowy wniosek".Pierwszymi krokami w kreatorze są: wybranie urzędu, do którego ma zostać wysłany wniosek i rodzaju sprawy, której będzie dotyczył. W kolejnym kroku należy zweryfikować poprawność danych osobowych, które zostaną zawarte we wniosku. Po weryfikacji danych następuje kilku etapowe podawanie danych i dodawanie załączników, które są specyficzne dla wybranego rodzaju sprawy. W ostatnim kroku jest możliwe wyświetlenie podglądu wniosku i załączników, do niego dołączonych oraz podpisanie wniosku przy użyciu podpisu kwalifikowanego.
Podpis kwalifikowany jest skrótem dla bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem. Podpis tego typu musi spełniać warunki określone w ustawie o podpisie elektronicznym.
Istnieje również możliwość złożenia podpisu za pomocą profilu zaufanego ePuap. Usługa ta jest dostępna dla każdego obywatela. Wystarczy założyć konto na www.epuap.gov.pl, wypełnić wniosek o założenie profilu zaufanego, a następnie udać się do dowolnego punktu potwierdzenia celem potwierdzenia swojej tożsamości.
Podpisanie wniosku w ww. sposób jest równoznaczne z jego wysłaniem.
Wymagane załączniki:
- kolorowa fotografia, mająca dobrą ostrośc oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
- skan orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,
- skan orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami (dotyczy kat.C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E),
- dowód uiszczenie opłaty za wydanie prawa jazdy,
- skan prawa jazdy (jeżeli osoba posiada,
- skan podpisu.
Zalecane parametry załączników:
1. Zdjęcie:
- plik jpeg z nagłówkiem EXIF w wersji 2.1 lub nowszej zawierającej datę wykonania zdjęcia. Zalecane jest takż umieszczenie w nagłówku EXIF nazwy i danych adresowych zakładu fotograficznego, w którym zostało wykonane zdjęcie,
- przestrzeń barw: sRGB,
- głębia kolorów: 24 bity,
- rozdzielczość zdjęcia: 480x615 pikseli,
- rozmiar pliku nie większy niż 100 KB,
- kompresja: poziom jakości JPEG nie mniejszej niż 80/100.
2. Skan podpisu interesanta:
- skan w formacie JPEG wykonany na jednolitym jasnym tle (białe), pozbawiony zabrudzeń, ramek, linni ułatwiających pisanie, itp. Podpis do skanowania musi być złożony czarnym długopisem lub piórem,
- przestrzeń barw: greyscale (skala odcieni szarości),
- rozdzielczość skanu w pikselach [szer. x wys.]: min 300 x 111 pikseli,
- kompresja: poziom jakości JPEG nie mniejszej niż 80/100.
3. Pozostałe załączniki:
- skan w formacie JPEG,
- rozmiar pliku nie większy niż 200 KB,
- kompresja: dla obrazów JPEG poziom jakości nie mniejszy niż 80/100,
- załącznik w formacie PDF,
- rozmiar pliku nie większy niż 200 KB*licza stron załącznika typu pdf.
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Wniosek składany jest za pośrednictwem platformy www.esp.pwpw.pl
3. Opłaty
Opłata za wydanie prawa jazdy – 100zł + 0,50zł (opłata ewidencyjna).
Opłatę można wnieść na odpowiedni rachunek bankowy Urzędu Miasta Rzeszowa (np. przelewem) lub w placówkach Banku PKO BP S.A. w Urzędzie.
Rachunek nr 29 1020 4391 0000 6102 0144 6525
Potwierdzenie wniesienia opłaty należy załączyć do wniosku w formie skanu.
4. Miejsce złożenia dokumentów
Nie dotyczy
5. Sposób i termin załatwienia sprawy
Do 30 dni
6. Tryb odwoławczy
Od wydanej decyzji administracyjnej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
7. Podstawa prawna
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1212)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 231 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 702 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r. poz. 83)
Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2019 r. poz. 2546)
8. Uwagi
Osoba składająca wniosek elektroniczny, odbierając prawo jazdy osobiście dostarcza do organu, do którego złożyła wniosek:
- oryginał orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem oraz
- oryginał orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań do kierowania pojzdem - jeżeli są wymagane, 
- oryginały zgód, o których mowa w art. 11 ust. 2 i art. 21 ust. 2 Ustawy o kierujących pojazdami - jeżeli sa wymagane.
Dane karty usług
Opracował Sylwia Łoza 14.07.2021
Zatwierdził Zdzisław Sudoł 14.07.2021
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Sylwia Łoza 14.07.2021