Wydanie międzynarodowego prawa jazdy

Urząd Miasta Rzeszowa

Wydział Komunikacji

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2021-01-13

Wydanie międzynarodowego prawa jazdy
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
Wymagane dokumenty:
- wniosek o wydanie prawa jazdy (formularz)
- kserokopia posiadanego krajowego prawa jazdy wraz z oryginałem (do wglądu)
- kolorową fotografię (patrz: wymagania dot. fotografii)
- dowód wniesienia opłaty za wydanie międzynarodowego prawa jazdy
- dokument tożsamości (do wglądu)
Prawo jazdy jest wydawane osobie, która posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskie, przy czym:
a) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni  w każdym roku kalendarzowym,
- ze względu na swoje więzi osobiste i zawodowe albo
- z zamiarem stałego pobytu wyłącznie ze względu na swoje więzi osobiste, albo
b) przebywa regularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste, a jednocześnie, że ze względu na swoje więzi zawodowe kolejno przebywa w co najmniej dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej,
c) przebywa nieregularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste, ponieważ przebywa w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej w celu wypełniania zadania o określonym czasie trwania, albo
d) przebywa na terytorium innego państwa ze względu na podjęte w tym państwie studia lub naukę w szkole.
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Brak możliwości
3. Opłaty
Za wydanie międzynarodowego prawa jazdy - 35 zł.
Opłatę można wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rzeszowa (np. przelewem) lub w placówkach Banku PKO Banku Polskiego S.A. w Urzędzie.
Nr rachunku 29 1020 4391 0000 6102 0144 6525.
Potwierdzenie wniesienia opłaty należy załączyć do wniosku.
4. Miejsce złożenia dokumentów
Wniosek należy złożyć w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Rzeszowa, Plac Ofiar Getta 7, pokój 14, tel. 17 875 45 74, 17 875 45 75.
 Wniosek można złożyć również w:
- Punkcie Obsługi Mieszkańców w Centrum Kulturalno - Handlowym  „Millenium Hall",  Al. Kopisto 1, tel. 17 875 40 95,
- Punkcie Obsługi Mieszkańców w Galerii Handlowej „Nowy Świat", ul. Krakowska 20,  tel. 17 875 40 93,
- Punkcie Obsługi Mieszkańców w Centrum Handlowym „Plaza”, Al. Tadeusza Rejtana 65, tel. 17 875 40 86,
- Punkcie Obsługi Mieszkańców w Centrum Handlowym „Galeria Rzeszów”, ul. Piłsudskiego 44, tel. 17 875 40 84.
5. Sposób i termin załatwienia sprawy
Do 3 dni
6. Tryb odwoławczy
Od wydanej decyzji administracyjnej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
7. Podstawa prawna
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1212)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 231 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 702 z późn. zm )
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r. poz. 83)
8. Uwagi
Przetwarzanie danych osobowych interesantów Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Rzeszowa
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str.1), dalej „RODO, informuję, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów
  2. Inspektorem ochrony danych jest Antoni Wilk, e-mail: iod@erzeszow.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania zadań należących do zakresu Wydziału Komunikacji – na podstawie przepisów prawnych: ustawy o kierujących pojazdami, ustawy prawo o ruchu drogowym oraz przepisów wykonawczych.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Państwa i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości usług.
Międzynarodowe prawo jazdy stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania odpowiednim pojazdem silnikowym lub zespołem pojazdów w ruchu międzynarodowym na terytorium państw-stron Konwencji o ruchu drogowym , podpisanej w Genewie dnia 19 września 1949 r. oraz Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r., z wyjątkiem kierowania ciągnikiem rolniczym.
Międzynarodowe prawo jazdy jest ważne łącznie z krajowym prawem jazdy.
Międzynarodowe prawo jazdy jest wydawane na okres 3 lat, nie dłużej jednak niż na okres ważności krajowego prawa jazdy.
Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa. W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.
W przypadku korzystania z formularza wniosku umieszczonego na stronie Urzędu Miasta Rzeszowa należy wydrukować go dwustronnie. Ze względów technicznych (wymagana jest odpowiednia jakość druku) może nastąpić konieczność ponownego wypełnienia złożonego wniosku w urzędzie.
Przepraszamy za ewentualne niedogodności.
Dane karty usług
Opracował Monika Siedlecka - Kielar 20.12.2019
Sprawdził Monika Siedlecka - Kielar
20.12.2019
Zatwierdził Zdzisław Sudoł 01.01.2020
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Sylwia Łoza

Załączniki: