Aktualności

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022

Ogłoszenie!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie w związku z ogłoszonym w dniu 11 października 2021 r. przez MRiPS naborem wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, prosi o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia i spełniające kryteria określone w Programie.

Program adresowany jest do:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku
  ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności:
  1. znacznym lub
  2. umiarkowanym, lub
  3. traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Program zapewnia:

usługi asystencji osobistej osobie niepełnosprawnej wykonywaną/ świadczoną przez asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, zwanego dalej „asystentem”.

 

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

W godzinach realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.), inne usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa powyżej, finansowane z innych źródeł.

Niniejsza informacja ma posłużyć diagnozie potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy oraz kalkulacji środków na realizację zadania na rok 2022.

Z uwagi na krótki termin składania wniosków przez gminy (do 22 października 2021 r.) określających skalę potrzeb w zakresie realizacji Programu prosi się osoby zainteresowane lub ich opiekunów o kontakt telefoniczny z pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie – Panią Grażyną Świder – tel. nr 17 861-24-37 lub e-mailowy – adres: sekretariat@mopsrzeszow.pl - w terminie do dnia 18 października a 2021 r. do godziny 14.00 celem wypełnienia Ankiety – druk w załączeniu.

 

Ankieta - zapotrzebowanie na formę pomocy „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022