Aktualności

Rzeszowski Bon Żłobkowy

Szanowni  Mieszkańcy Rzeszowa,

Już od 20 września b.r. rodzice dzieci uczęszczających do żłobków niepublicznych będą mogli ubiegać się o „Rzeszowski Bon Żłobkowy”.

Świadczenie to ma na celu częściowe pokrycie opłaty za pobyt dziecka w żłobku niepublicznym. Adresowane jest ono do osób zamieszkujących wraz z dziećmi na terenie miasta Rzeszowa (rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych – rodziców preadopcyjnych, rodzin zastępczych niezawodowych), podlegających właściwości rzeszowskiego urzędu skarbowego, którzy pracują lub prowadzą działalność gospodarczą. Ze świadczenia będą mogli skorzystać także studenci studiów dziennych, osoby uczące się w trybie stacjonarnym, czy też osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

Bon przysługiwać będzie niezależnie od dochodu w maksymalnej wysokości 300 zł miesięcznie.

Formularze wniosków o ustalenie prawa do „Rzeszowskiego Bonu Żłobkowego” będą dostępne w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie ul. Jagiellońska 4 (Sala Obsługi Mieszkańców) oraz na stronie internetowej www.mopsrzeszow.pl. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające fakt zawarcia umowy z podmiotem prowadzącym żłobek niepubliczny z uwzględnieniem opłaty ponoszonej za pobyt dziecka w niepublicznym żłobku z wyłączeniem opłaty za wyżywienie.

Wnioskodawcą świadczenia winna być osoba będąca stroną umowy o objęciu dziecka opieką z podmiotem prowadzącym żłobek niepubliczny.