Działalność gospodarcza

Wypełnianie formularza

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży

Urząd Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2019-12-23

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

 • Wniosek Ado 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
 • Wniosek Bpowyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • Wniosek C powyżej 18% zawartości alkoholu.

Do wniosku należy dołączyć:

 • Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.
 • Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
 • Decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o którym mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia

2. Wniosek o wygaśnięcie zezwolenia w następujących przypadkach:

 • likwidacja punktu sprzedaży,
 • zmiana rodzaju działalności punktu sprzedaży,
 • zmiana składu osobowego wspólników spółki cywilnej.

3. Wniosek o umorzenie prowadzonego postępowania.

4. Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim

2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Nie
3. Opłaty

1. Dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą wnosi się na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia w następującej wysokości:

 • do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo – 525 złotych,
 • powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 525 złotych,
 • powyżej 18% zawartości alkoholu – 2100 złotych.

2. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
W przypadku niedopełnienia tego obowiązku przedsiębiorca ma możliwość dokonania opisywanej czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty w wysokości określonej szczegółowo w przepisie art. 18 ust. 12a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

3. Dla przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż napojów alkoholowych, których roczna wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła:

 • 37 500 złotych dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo – opłata stanowi 1,4% ogólnej wartości tych napojów sprzedanych w roku poprzednim,
 • 37 500 złotych dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – opłata stanowi 1,4% ogólnej wartości tych napojów sprzedanych w roku poprzednim,
 • 77 000 złotych dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – opłata stanowi 2,7% ogólnej wartości tych napojów sprzedanych w roku poprzednim.

Opłata, o której mowa wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech ratach: do 31 stycznia, do 31 maja, 30 września danego roku kalendarzowego.

W przypadku niedopełnienia obowiązku wniesienia opłaty w należnej wysokości w ustawowym terminie przedsiębiorca ma możliwość dokonania tej czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty w wysokości określonej szczegółowo w przepisie art. 18 ust. 12b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Numer rachunku bankowego:

Urząd Miasta Rzeszowa
ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów
Bank PKO BP S.A.

29 1020 4391 0000 6102 0144 6525

4. Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Rzeszowa
Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń
pl. Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów
Sekretariat pokój 53

lub
Kancelaria Urzędu Miasta Rzeszowa
ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów

Infolinia Urzędu Miasta Rzeszowa: 1 77 88 99 00
czynna w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7.30–15.30, środa 7.30–17.00

5. Sposób i termin załatwienia sprawy

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu:

 • Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży – do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), powyżej 18% zawartości alkoholu;
 • Decyzja o wygaśnięciu zezwolenia;
 • Decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego;
 • Decyzja o odmowie wydania zezwolenia.

Termin załatwiania sprawy – do trzydziestu dni.

6. Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa. Odwołanie składa się w Biurze Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń lub w Kancelarii Urzędu Miasta Rzeszowa w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

7. Podstawa prawna
8. Uwagi

1. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży na terenie Rzeszowa może być prowadzona po spełnieniu następujących warunków:

 • posiadanie zezwolenia,
 • wniesienia opłaty,
 • zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych,
 • w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem, okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty,
 • posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży,
 • wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu,
 • zgłoszenie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany,
 • prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez radę gminy, na podstawie art. 12 ust. 1 i 2,
 • przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa.

2. Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z braku oświadczenia o wartości sprzedaży lub niedokonania opłaty może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Przetwarzanie danych osobowych interesantów Biura Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Urzędu Miasta Rzeszowa

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@erzeszow.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadania z zakresu udzielania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - na podstawie przepisów zamieszczonych w niniejszej karcie usługi, w punkcie 7. Podstawa prawna.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Państwa i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości usług.
Dane karty usług
Opracował Mariola Brańska 2019-12-23
Zatwierdził Mariola Brańska 2019-12-23
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Mariola Brańska