Działalność gospodarcza

Wypełnianie formularza

Wpis do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie Gminy Miasto Rzeszów

Urząd Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2019-12-23

Wpis do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie Gminy Miasto Rzeszów
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

Wniosek o wpis do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie Gminy Miasto Rzeszów wraz z załącznikami:

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą:

Informujemy, że od dnia 8 marca 2020 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374,567, 568, 695, 875, 1086, 1106). Dnia 31 marca 2020 r. ukazała się ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw - http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/568
W związku z powyższym, w ustawie o usługach hotelarskich [...]do art. 35 został wprowadzony ust. 4, o brzmieniu:
"4. Domniemywa się, że w obiektach, w których są świadczone usługi hotelarskie bez uprzedniego zgłoszenia do właściwej ewidencji, o której mowa w art. 38, nie są spełnione wymagania sanitarne, o których mowa w ust. 1 pkt 2.”.
Należy zatem do wniosku o wpis do ewidencji załączyć opinię właściwego miejscowo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą spełnienie w obiekcie wymagań sanitarnych określoną w § 4 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia.

2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Nie
3. Opłaty
Postępowanie nie podlega opłatom.
4. Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Rzeszowa
Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń
pl. Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów
sekretariat - pokój 53
lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres urzędu podany powyżej.

Infolinia Urzędu Miasta Rzeszowa: 1 77 88 99 00
czynna w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7.30–15.30, środa 7.30–17.00

5. Sposób i termin załatwienia sprawy

Wpis do ewidencji w ciągu 7 dni od daty otrzymania wniosku.

Na terenie Gminy Miasto Rzeszów ewidencję innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie prowadzi Prezydent Miasta Rzeszowa (Ewidencja ta nie obejmuje: hoteli, moteli, pensjonatów, kempingów, domów wycieczkowych, schronisk i schronisk młodzieżowych).

6. Tryb odwoławczy
Nie stosuje się.
7. Podstawa prawna

Art. 35 ust. 2, art. 38 ust. 3, art. 39 ust. 3, 4 i 5 oraz art. 40 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie

8. Uwagi

Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek przekazywania informacji do Biura Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń o następujących zmianach:

 • zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
 • uzyskaniu zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju obiektu hotelarskiego,
 • zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie,
 • zmianie liczby pokoi lub miejsc noclegowych,
 • zmianie nazwy obiektu lub danych teleadresowych.

Upoważnieni pracownicy Biura Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Urzędu Miasta Rzeszowa mają prawo kontrolować, w zakresie swojej właściwości miejscowej, przestrzeganie wymagań określonych w art. 35 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

We właściwym rejestrze publicznym identyfikującym podmiot prowadzący inny obiekt hotelarski, należy wprowadzić dodatkowy adres wykonywania działalności gospodarczej - siedziby obiektu.

Przetwarzanie danych osobowych interesantów Biura Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Urzędu Miasta Rzeszowa

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@erzeszow.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadania z zakresu prowadzenia ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie Gminy Miasto Rzeszów - na podstawie przepisów zamieszczonych w niniejszej karcie usługi, w punkcie 7. Podstawa prawna.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Państwa i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości usług.
Dane karty usług
Opracował Barbara Żurek 2019-12-23
Zatwierdził Ewa Depa 2021-06-29
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Barbara Żurek

Załączniki: