Działalność gospodarcza

Wypełnianie formularza

Przekazywanie danych z wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Urząd Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2021-01-27

Przekazywanie danych z wniosku CEIDG-1
o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
wpis / zmiana / zawieszenie / wznowienie / wykreślenie
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

1. Wniosek CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwanej dalej "CEIDG" (i w razie potrzeby, wypełnione jego części CEIDG-MW, CEIDG-RD, CEIDG-RB, CEIDG-SC, CEIDG-PN, CEIDG-ZS oraz CEIDG-POPR) wypełniony zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku komputerowo albo na maszynie lub długopisem pismem wyraźnym bez poprawek i skreśleń.

AKTUALNE WZORY FORMULARZY DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE

SERWISU INFORMACYJNO-USŁUGOWEGO DLA PRZEDSIĘBIORCY BIZNES.GOV.PL 

Można również na tej stronie interaktywnie wypełnić wniosek i wydrukować po weryfikacji.

Wniosek CEIDG-1 może stanowić:

 • wniosek o wpis przedsiębiorcy do CEIDG;
 • wniosek o zmianę wpisu w CEIDG oraz innych danych;
 • wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej;
 • wniosek o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej;
 • wniosek o wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG.

2. Do wglądu ważny dokument tożsamości: dowód osobisty, paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo, w przypadku gdy przedsiębiorca nie posiada numeru PESEL i paszportu (tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, dokument tożsamości cudzoziemca, karta stałego pobytu, karta pobytu czasowego).

3. W przypadku osób zagranicznych niebędących obywatelami państw członkowskich (Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym wraz z wnioskiem należy przedstawić oryginał albo notarialnie lub urzędowo uwierzytelnioną kopię dokumentu potwierdzającego aktualny status, o którym mowa w art. 4 ust. 2 lub ust. 4, lub ust. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to jest.:

a) zezwolenie na pobyt stały (karta pobytu + paszport, jeżeli posiada);
b) zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej (karta pobytu + paszport, jeżeli posiada);
c) zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 144, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, to jest:
- kształcenie się na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich albo studiach trzeciego stopnia (karta pobytu + decyzja pobytowa + paszport, jeżeli posiada);
- połączenie z rodziną (karta pobytu + decyzja pobytowa + paszport, jeżeli posiada);
- posiadane zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej wydane przez inne państwo członkowskie oraz zamiar wykonywania pracy lub działalności gospodarczej, podjęcie lub kontynuowanie studiów na terytorium RP lub inne okoliczności (karta pobytu + decyzja pobytowa + paszport, jeżeli posiada);
d) dokument stwierdzający status uchodźcy;
e) dokument stwierdzający ochronę uzupełniającą + paszport, jeżeli posiada;
f) zgoda na pobyt ze względów humanitarnych lub zgoda na pobyt tolerowany + paszport, jeżeli posiada;
g) zezwolenie na pobyt czasowy i pozostaje w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim zamieszkałym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (karta pobytu + decyzja pobytowa + paszport, jeżeli posiada + aktualny akt zawarcia małżeństwa, w przypadku, gdy posiada jakikolwiek pobyt czasowy);
h) zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej, udzielone ze względu na kontynuowanie prowadzonej już działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG (karta pobytu + decyzja pobytowa + paszport, jeżeli posiada);
i) dokument stwierdzający fakt, że korzysta w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej + paszport, jeżeli posiada;
j) ważna Karta Polaka + paszport.

4. W przypadku gdy wniosek składa pełnomocnik, którego ustanowienie nie zostało ujawnione we wpisie przedsiębiorcy w CEIDG, należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa albo jego odpis, wypis lub jego urzędowo uwierzytelnioną kopię wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej.

PRZYKŁADOWE PEŁNOMOCNICTWO DO POBRANIA

5. Jeżeli składającym wniosek jest kurator, do wniosku należy dołączyć postanowienie sądu o jego ustanowieniu, o ile dane kuratora nie zostały zgłoszone przez sąd we wpisie przedsiębiorcy w CEIDG.

2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną

Wniosek CEIDG-1 można złożyć bezpośrednio do CEIDG drogą elektroniczną - w takim przypadku należy posiadać podpis zaufany albo podpis osobisty, albo kwalifikowany podpis elektroniczny, a następnie:

 1. wejść na stronę internetową www.biznes.gov.pl
 2. założyć konto i aktywować je po otrzymaniu potwierdzenia mailowego
 3. zalogować się na www.biznes.gov.pl i wypełnić wniosek elektroniczny
 4. podpisać wniosek za pomocą podpisu zaufanego albo podpisu osobistego, albo kwalifikowanego podpisu elektronicznego i go wysłać
 5. system prześle na adres e-mail potwierdzenie złożenia wniosku o wpis do CEIDG.

Jeśli przedsiębiorca korzysta z bankowości elektronicznej, może potwierdzić profil zaufany za pośrednictwem wybranych banków bez konieczności wizyty w punkcie potwierdzającym.
Zakładając profil zaufany przez bankowość internetową, można wykonać wszystkie kroki (złożenie wniosku, potwierdzenie profilu) za pośrednictwem swojego serwisu bankowości.

3. Opłaty

Rejestracja w CEIDG i wszelkie czynności związane z wpisem są BEZPŁATNE.


Opłacie skarbowej podlega złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej – w wysokości 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Zwolnienie z opłaty przysługuje jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dzieci), zstępnemu (dziadkowie, wnuki) lub rodzeństwu.

Opłatę skarbową z tytułu udzielenia pełnomocnictwa można uiścić:

 1. bezpośrednio w kasie Banku PKO BP SA mieszczącej się w Urzędzie Miasta Rzeszowa, pl. Ofiar Getta 7, pokój 4 lub
 2. przelewem na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Rzeszowa
ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów
PKO BP SA I O. w Rzeszowie
nr 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

4. Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć w dowolnym urzędzie gminy w Polsce.

W przypadku Urzędu Miasta Rzeszowa wniosek składa się w:

Biurze Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń
pl. Ofiar Getta 7
35-002 Rzeszów
III piętro, pokój 51, 55

Infolinia Urzędu Miasta Rzeszowa: 1 77 88 99 00
czynna w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7.30–15.30, środa 7.30–17.00

5. Sposób i termin załatwienia sprawy

Wniosek o wpis do CEIDG można wypełnić w formie:

Wniosek elektroniczny wypełniony w trybie anonimowym, tzw. wniosek roboczy (bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu zaufanego, albo podpisu osobistego), wymaga wizyty w urzędzie gminy w celu potwierdzenia tożsamości i złożenia podpisu przez wnioskodawcę.
Wniosek taki jest przechowywany w systemie przez 7 dni od daty wypełnienia. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie wniosku (należy go zapamiętać lub wydrukować wniosek roboczy) uzyskanym na stronie CEIDG podczas jego wypełniania, drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisania.

Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć w wybranym przez siebie urzędzie gminy w Polsce:

 • osobiście;
 • przez osobę uprawnioną;
 • wysyłać pocztą przesyłką rejestrowaną na adres wybranego urzędu gminy, po uprzednim poświadczeniu własnoręczności podpisu przez notariusza.

Jeżeli wniosek o wpis do CEIDG jest składany osobiście lub przez osobę uprawnioną, organ gminy potwierdza tożsamość składającego wniosek oraz za pokwitowaniem przyjęcie wniosku.
Rozpatrzenie wniosku polega na przekształceniu na formę dokumentu elektronicznego i przesłaniu do CEIDG, poprzez podpisanie go w sposób akceptowany przez system, w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek i czas jego złożenia. Następuje nie później niż następnego dnia roboczego od daty jego wpływu, pod warunkiem że wniosek jest poprawny. W przypadku konieczności skorygowania lub uzupełnienia wniosku termin wskazany wyżej biegnie od dnia wpływu uzupełnionego lub poprawionego wniosku.
Jeżeli wniosek będzie niepoprawny, organ gminy niezwłocznie wskaże wnioskodawcy błędy oraz wezwie do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia go bez rozpoznania.

6. Tryb odwoławczy
Nie dotyczy.
Organem ewidencyjnym, prowadzącym rejestr i dokonującym wpisu do CEIDG jest minister właściwy do spraw gospodarki - Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
Czynność organu gminy związana z przyjęciem wniosku, przekształceniem go na formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG jest czynnością materialno-techniczną, od której nie przysługuje odwołanie.
7. Podstawa prawna
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy
8. Uwagi

Wpisowi do CEIDG podlegają przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi. Spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą, w związku z tym nie podlega ona wpisowi do ewidencji przedsiębiorców. Przedsiębiorcami podlegającymi wpisowi do CEIDG są wspólnicy spółek cywilnych będący osobami fizycznymi. Każdy wspólnik jest zobowiązany uzyskać wpis do CEIDG przed podjęciem działalności w ramach spółki cywilnej. Jeżeli jest już przedsiębiorcą wpisanym do CEIDG i dołączył do spółki cywilnej, uzupełnia swój wpis o NIP i REGON spółki wnioskiem o zmianę wpisu.

Przedsiębiorca ma obowiązek dokonywać zmian wpisu w terminach określonych w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, pod rygorem wykreślenia z CEIDG przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Przedsiębiorca wpisany do CEIDG, który spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony. Okres zawieszenia nie może być jednak krótszy niż 30 dni. Wyjątek stanowi luty, jeżeli zawieszenie obejmuje wyłącznie ten miesiąc. Przedsiębiorca zawieszający albo wznawiający wykonywanie działalności gospodarczej składa wniosek o zmianę wpisu.

Treść wpisu można każdorazowo sprawdzić na stronie CEIDG w zakładce
"baza przedsiębiorców". W przypadku wpisu wykreślonego należy zaznaczyć opcję "uwzględnij wykreślone".

Więcej na temat rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce w serwisie informacyjno-usługowym dla przedsiębiorcy www.biznes.gov.pl oraz na portalu CEIDG www.ceidg.gov.pl

Przetwarzanie danych osobowych interesantów Biura Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Urzędu Miasta Rzeszowa

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@erzeszow.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu na podstawie ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy z dnia 6 marca 2018 r., art. 8 ust. 7, zwanej dalej ustawą o CEIDGiPIP (Dz. U. z 2019 r. poz. 1291 z poź. zm.) i art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat od dnia ich złożenia zgodnie (art. 8 ust. 6 ustawy o CEIDGiPIP), zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne i niezbędne do zabezpieczenia interesu Państwa i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości usług. Niepodanie danych będzie skutkowało niemożnością realizacji celu określonego w pkt 3.
Dane karty usług
Opracował Paula Wdowik 2021-01-27
Zatwierdził Agnieszka Czyż-Byjoś
2021-01-27
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Paula Wdowik