Działalność gospodarcza

Wypełnianie formularza

Ewidencja czasu pracy placówek handlowych, gastronomicznych, usługowych

Urząd Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2019-12-23

Ewidencja czasu pracy placówek handlowych, gastronomicznych, usługowych
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
  1. Wniosek o zgłoszenie czasu pracy
  2. Opinia właściwej terytorialnie Rady Osiedla, w przypadku, gdy przedsiębiorca ma zamiar prowadzić działalność w godz. od 22°° do 6°°
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Nie
3. Opłaty
Brak opłat
4. Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Rzeszowa
Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń
pl. Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów
sekretariat - pokój 53

Infolinia Urzędu Miasta Rzeszowa: 1 77 88 99 00
czynna w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7.30-15.30, środa 7.30-17.00

5. Sposób i termin załatwienia sprawy
Potwierdzenie zgłoszenia czasu pracy.
Bez zbędnej zwłoki.
6. Tryb odwoławczy
Nie stosuje się.
7. Podstawa prawna
Uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr XL/95/92 z dnia 15 grudnia 1992 r. w sprawie określenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Miasta Rzeszowa.
8. Uwagi

Przedsiębiorca ustala czas pracy w podległych placówkach handlowych, gastronomicznych, usługowych.
Zgłoszenie czasu pracy należy do obowiązków przedsiębiorcy.

Przetwarzanie danych osobowych interesantów Biura Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Urzędu Miasta Rzeszowa

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@erzeszow.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadania z zakresu prowadzenia ewidencji czasu pracy placówek handlowych, gastronomicznych, usługowych - na podstawie przepisów zamieszczonych w niniejszej karcie usługi, w punkcie 7. Podstawa prawna.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Państwa i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości usług.
Dane karty usług
Opracował Barbara Zduń-Sowa 2019-12-23
Zatwierdził Mariola Brańska 2019-12-23
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Barbara Zduń-Sowa