Działalność gospodarcza

Wypełnianie formularza

Zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych

Urząd Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2019-12-23

Zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z następującymi załącznikami:

 1. zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych *
 2. dowód wpłaty za korzystanie z zezwolenia *
 3. pisemna zgoda organizatora imprezy
 4. pisemna zgoda właściciela lub zarządcy terenu na którym ma być zlokalizowany punkt sprzedaży napojów alkoholowych.

* pkt 1 i pkt 2 nie dotyczy w przypadku zezwoleń wydanych przez Prezydenta Miasta Rzeszowa

2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Nie
3. Opłaty

Opłata za jednorazowe zezwolenia wnoszona jest na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń i tak:

 • do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo – 43,75 złotych,
 • powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu – 43,75 złotych,
 • powyżej 18% zawartości alkoholu – 175,00 złotych.


Numer konta bankowego:

Urząd Miasta Rzeszowa
ul. Rynek 1, 36-064 Rzeszów
Bank PKO BP S.A.

29 1020 4391 0000 6102 0144 6525

4. Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Rzeszowa
Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń
pl. Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów
Sekretariat pokój 53

lub
Kancelaria Urzędu Miasta Rzeszowa
ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów

Infolinia Urzędu Miasta Rzeszowa: 1 77 88 99 00
czynna w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7.30–15.30, środa 7.30–17.00

5. Sposób i termin załatwienia sprawy

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu:

 • Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), powyżej 18% zawartości alkoholu;
 • Decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego;
 • Decyzja o odmowie wydania zezwolenia.

Termin załatwiania sprawy – do czternastu dni.

Zezwolenia wydawane są na okres 2 dni.

6. Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa. Odwołanie składa się w Biurze Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń lub w Kancelarii Urzędu Miasta Rzeszowa w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

7. Podstawa prawna
8. Uwagi

Wnioski o wydanie jednorazowych zezwoleń należy składać w terminie 14 dni przed planowaną imprezą.
Jeżeli przedsiębiorca ubiega się o więcej niż jeden rodzaj zezwolenia np. na A i B, to na każdy rodzaj zezwolenia należy złożyć oddzielny wniosek.
Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży winien złożyć dwa wnioski.

Przetwarzanie danych osobowych interesantów Biura Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Urzędu Miasta Rzeszowa

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@erzeszow.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadania z zakresu udzielania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - na podstawie przepisów zamieszczonych w niniejszej karcie usługi, w punkcie 7. Podstawa prawna.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Państwa i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości usług.
Dane karty usług
Opracował Aneta Sołek 2019-12-23
Zatwierdził Mariola Brańska 2019-12-23
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Aneta Sołek