Działalność gospodarcza

Wypełnianie formularza

Udzielanie informacji o przedsiębiorcach przed przekazaniem do CEIDG

Urząd Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2019-12-23

Udzielanie informacji o przedsiębiorcach przed przekazaniem do CEIDG
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH ARCHIWALNYCH Z EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej

2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Nie
3. Opłaty

Opłaty skarbowe:

 1. Poświadczenie każdej rozpoczętej strony odpisu zaświadczenia lub decyzji - 5,00 zł.
 2. Wydanie zaświadczenia - 17,00 zł
 3. Zwolnienia od zapłaty opłaty skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Opłatę skarbową można dokonać: na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rzeszowa lub w kasach Urzędu:

Urząd Miasta Rzeszowa
ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów
Bank PKO BP SA
NUMER KONTA: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

Dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

4. Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Rzeszowa
Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń
pl. Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów
sekretariat - pokój 53
lub przesłać pocztą na wskazany wyżej adres.

Infolinia Urzędu Miasta Rzeszowa: 1 77 88 99 00
czynna w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7.30–15.30, środa 7.30–17.00

5. Sposób i termin załatwienia sprawy

1. Forma załatwienia:

 • wydanie zaświadczenia z zakresu ewidencji działalności gospodarczej;
 • wydanie odpisu zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
 • wydanie odpisu decyzji o wykreśleniu wpisu z ewidencji działalności gospodarczej.

2. Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu:

 • odpis zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
 • odpis decyzji o wykreśleniu wpisu z ewidencji działalności gospodarczej;
 • zaświadczenie z zakresu ewidencji działalności gospodarczej.

3. Termin załatwienia sprawy:

 • niezwłocznie w obecności przedsiębiorcy w przypadku informacji ustnej i osobistego odbioru dokumentu,
 • do 7 dni pisemnie za pośrednictwem poczty.
6. Tryb odwoławczy
W przypadku odmowy wydania zaświadczenia - 7 dni
7. Podstawa prawna
8. Uwagi

W Biurze Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń można uzyskać wyłącznie stan archiwalny wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej znajdują się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i są udostępniane poprzez stronę internetową www.ceidg.gov.pl

Przetwarzanie danych osobowych interesantów Biura Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Urzędu Miasta Rzeszowa

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@erzeszow.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadania z zakresu udzielania informacji o przedsiębiorcach przed przekazaniem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - na podstawie przepisów zamieszczonych w niniejszej karcie usługi, w punkcie 7. Podstawa prawna.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Państwa i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości usług.
Dane karty usług
Opracował Aneta Koniecka-Szpara 2019-12-23
Zatwierdził Ewa Depa 2021-05-20
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Agnieszka Czyż-Byjoś