Polityka Społeczna i Ochrona Zdrowia

Rodzina na tle Fontanny Multimedialnej w Rzeszowie

Rzeszowska Rada Seniorów

Rzeszowska Rada Seniorów została powołana uchwałą Nr LXXXI/1495/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 października 2014 r. w sprawie powołania Rzeszowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

Zadania Rady
- reprezentuje środowisko osób starszych oraz podmioty działające na rzecz osób starszych, w szczególności organizacje pozarządowe i uniwersytety trzeciego wieku,
- ma charakter konsultacyjny, doradczy i opiniotwórczy.

Przedmiotem działania Rady jest integracja i reprezentowanie środowiska seniorów oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej seniorów mieszkających na terenie Rzeszowa poprzez:
- współpracę z władzami miasta przy rozstrzyganiu istotnych spraw i oczekiwań środowiska,
- przedstawianie propozycji zadań i działań na rzecz seniorów,
- wydawanie opinii i formułowanie wniosków służących działalności samorządu na rzecz seniorów,
- wspieranie procesów konsultacyjnych wzmacniających zaangażowanie obywatelskie seniorów,
- wspieranie wszelkich form aktywności seniorów,
- działanie na rzecz umacniania międzypokoleniowych więzi społecznych,
- upowszechnianie wiedzy o potrzebach, prawach i możliwościach osób starszych, a przez to wzmocnienie wpływu seniorów na decyzje podejmowane przez władze lokalne, w tym na jakość usług przeznaczonych dla seniorów.

Nabór uzupełniający do Rzeszowskiej Rady Seniorów

Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza nabór uzupełniający kandydatów do Rzeszowskiej Rady Seniorów. Kandydatów, tj. mieszkańców Rzeszowa, którzy ukończyli 60 lat mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub grupy co najmniej 15 osobowe mieszkańców Rzeszowa, którzy ukończyli 60 rok życia - w terminie do 26 lutego 2020 r.

 

Warunki naboru:

  1. Kandydatów do Rzeszowskiej Rady Seniorów mogą zgłaszać podmioty działające na rzecz osób starszych, organizacje pozarządowe lub grupy co najmniej 15 mieszkańców Rzeszowa, którzy ukończyli 60 rok życia.
  2. Kandydatem do Rzeszowskiej Rady Seniorów może zostać osoba, która ukończyła 60 lat oraz jest mieszkańcem Rzeszowa.
  3. Kandydat nie musi być członkiem zgłaszającej go organizacji pozarządowej lub podmiotu działającego na rzecz osób starszych.
  4. Dopuszcza się możliwość zgłoszenia wspólnego kandydata przez kilka organizacji pozarządowych lub podmiotów działających na rzecz osób starszych.
  5. Kandydatów można zgłaszać, poprzez złożenie do Urzędu Miasta Rzeszowa Wydział Zdrowia, ul. Kopernika 16 wypełnionego formularza, stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia nr VIII/643/2020 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 3 lutego 2020 r., w ciągu 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego naboru. Dopuszcza się możliwość przesłania formularza pocztą elektroniczną na adres e-mail: zdrowie@erzeszow.pl.
  6. Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną po terminie określonym w pkt 5, nie będą uwzględniane w procesie rekrutacji.
  7. Lista kandydatów zostanie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa po zakończeniu naboru.
  8. W ciągu 21 dni od daty zakończenia naboru kandydatów odbędzie się posiedzenie komisji konkursowej, która dokona wyboru członka Rzeszowskiej Rady Seniorów spośród zgłoszonych kandydatów.

 

Załączniki: