Polityka Społeczna i Ochrona Zdrowia

Rodzina na tle Fontanny Multimedialnej w Rzeszowie

Wydanie decyzji w sprawie zezwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy

Urząd Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

24.12.2019 r.

Wydanie decyzji w sprawie zezwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
Wniosek – formularz:
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok/szczątków ludzkich z zagranicy.
Załączniki:
Akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon, z którego wynika, że przyczyną zgonu nie była choroba zakaźna (dokument przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego)
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Wniosek można złożyć w poprzez wiadomość e-mail na adres:
umrz@erzeszow.pl lub wps@erzeszow.pl 
lub przesłać telefaksem na numer (017) 875-46-54
3. Opłaty
Postępowanie nie podlega opłatom.
4. Miejsce złożenia dokumentów
Wniosek w formie pisemnej można:
1. przesłać za pośrednictwem uprawnionego operatora usług pocztowych na adres:
Urząd Miasta Rzeszowa
ul. Rynek 1
35-064 Rzeszów
2. złożyć osobiście w:
Kancelarii Podawczej Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1
Sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej, ul. Kopernika 16
3. wnieść w formie dokumentu elektronicznego poprzez:
- wiadomość e-mail na adres:
umrz@erzeszow.pl lub wps@erzeszow.pl
4. przesłać telefaksem na numer (017) 875-46-54
5. Sposób i termin załatwienia sprawy
Zezwolenie na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy w celu pochowania na cmentarzu zlokalizowanym na terenie Rzeszowa wydawane jest w formie decyzji administracyjnej, w terminie do 3 dni od daty złożenia wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów.
6. Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa.

7. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich.

8. Uwagi

Z wnioskiem o wydanie zezwolenia mogą wystąpić osoby, którym przysługuje prawo pochowania zwłok ludzkich. Prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:
1) pozostały małżonek(ka),
2) krewni zstępni,
3) krewni wstępni,
4) krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa,
5) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.
Prawo pochowania zwłok osób wojskowych zmarłych w czynnej służbie wojskowej przysługuje właściwym organom wojskowym w myśl przepisów wojskowych.
Prawo pochowania zwłok osób zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa przysługuje organom państwowym, instytucjom i organizacjom społecznym.
Prawo pochowania zwłok przysługuje również osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osób, które złożyły wniosek o wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków z zagranicy w celu ich pochowania
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Rzeszowa z siedzibą w Rzeszowie, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów;
2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych wyznaczonego przez Prezydenta Miasta Rzeszowa: e-mail iod@erzeszow.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
4. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust.1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z art. 14 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
6. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.
7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, wskazanego w pkt 3, a po tym czasie przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.
8. Osoba, której dane dotyczą jest uprawniona do:
- żądania uzyskania dostępu do treści swoich danych;
- sprostowania swoich danych;
- żądania ograniczenia przetwarzania danych oraz ich usunięcia po ustaniu okresu przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów.
9. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że podanie tych danych stanowi wymóg ustawowy, niezbędny do realizacji celów, określonych w pkt 3. Niepodanie wymaganych danych będzie skutkować niezałatwieniem sprawy.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu.

Dane karty usług
Opracował Maciej Magnowski 24.12.2019 r.
Zatwierdził Renata Żukowska 24.12.2019 r.
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Ewa Szwagiel 24.12.2019 r.

Załączniki:
  • Wniosek (74,50 kB)

    załączył: Maciej Magnowski, Redaktor dnia 2019-12-24 10:58 Liczba pobrań: 77