Polityka Społeczna i Ochrona Zdrowia

Rodzina na tle Fontanny Multimedialnej w Rzeszowie

Potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Urząd Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

24.12.2019 r.

Potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
1. Wniosek, który składa:
a) świadczeniobiorca – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1,
b) świadczeniodawca - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2,
c) Narodowy Fundusz Zdrowia – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3.
2. W przypadku gdy wniosek składa świadczeniobiorca należy dodatkowo dostarczyć kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i meldunek (oryginał do wglądu).
Dokumenty uzyskiwane w trakcie prowadzonego postępowania:
1. Kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego.
2. Zaświadczenie o dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc.
3. Oświadczenie o stanie majątkowym.
4. Oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
5. Inne dokumenty i oświadczenia potwierdzające sytuację życiową.
Załączniki:
Kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i zameldowanie (oryginał do wglądu) – w przypadku wniosku składanego przez świadczeniobiorcę.
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną

Wniosek można złożyć poprzez:
- Elektroniczną Skrzynkę Podawczą: http://esp.tbd.rzeszow.pl/um-rzeszow/index.jsp
- wiadomość e-mail na adres: umrz@erzeszow.pl lub zdrowie@erzeszow.pl
- przesłać telefaksem na numer (017) 875-46-54

3. Opłaty
Postępowanie nie podlega opłatom.
4. Miejsce złożenia dokumentów
Wniosek w formie pisemnej można:
1. przesłać za pośrednictwem uprawnionego operatora usług pocztowych na adres:
Urząd Miasta Rzeszowa
ul. Rynek 1
35-064 Rzeszów
2. złożyć osobiście w:
Kancelarii Podawczej Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1
Sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej, ul. Kopernika 16
3. wnieść w formie dokumentu elektronicznego poprzez
- Elektroniczną Skrzynkę Podawczą: http://esp.tbd.rzeszow.pl/um-rzeszow/index.jsp
- wiadomość e-mail na adres:
umrz@erzeszow.pl lub zdrowie@erzeszow.pl
4. przesłać telefaksem na numer (017) 875-46-54
5. Sposób i termin załatwienia sprawy
Potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dokonywane jest w formie decyzji, w terminie do miesiąca od daty złożenia wniosku z możliwością przedłużenia terminu zgodnie z kpa.
6. Tryb odwoławczy
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa.
7. Podstawa prawna

1. Art. 2, 7, 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
2. Art. 8, 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

8. Uwagi
I. Z wnioskiem o przyznanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych mogą wystąpić osoby spełniające łącznie niżej wymienione warunki:
1. nieubezpieczone,
2. posiadające obywatelstwo polskie,
3. posiadające miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miasto Rzeszów,
4. spełniające n/w kryterium dochodowe:
– osoby samotnie gospodarujące, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tzn. nie przekracza 634,00 zł netto,
– osoby w rodzinie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tzn. nie przekracza 514,00 zł netto.
5. w przypadku których nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 12 ustawy o pomocy społecznej.
II. Decyzja potwierdzająca prawo do świadczeń opieki zdrowotnej obowiązuje:
1. 90 dni od dnia określonego w decyzji – w przypadku wydania decyzji z urzędu lub na wniosek właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu,
2. 90 dni od dnia złożenia wniosku przez świadczeniobiorcę,
3. 90 dni od dnia udzielenia pomocy – w przypadku wniosku złożonego przez świadczeniodawcę, chyba że w tym okresie świadczeniobiorca zostanie objęty ubezpieczeniem zdrowotnym.
III. Wywiad środowiskowy przeprowadza Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie.
Dane karty usług
Opracował Maciej Magnowski 24.12.2019 r.
Zatwierdził Renata Żukowska 24.12.2019 r.
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Ewa Szwagiel 24.12.2019 r.

Załączniki: