Polityka Społeczna i Ochrona Zdrowia

Rodzina na tle Fontanny Multimedialnej w Rzeszowie

Środki na podjęcie działalności gospodarczej

Urząd Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

24.12.2019 r.

Środki na podjęcie działalności gospodarczej

1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
Wniosek Wn-O
2) Załącznik nr 2 – oświadczenie o zameldowaniu;
3) Załącznik nr 3 – informacja osoby niepełnosprawnej o otrzymanej pomocy de minimis;
4) Załącznik nr 4 - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
5) Załącznik nr 5 – oświadczenie poręczyciela;
6) Załącznik nr 6 – oświadczenie wnioskodawcy o nieprowadzeniu działalności gospodarczej, rolniczej, albo o działalności w formie spółdzielni socjalnej;
7) Załącznik nr 7 – oświadczenie współmałżonka wnioskodawcy.
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Nie dotyczy
3. Opłaty
Nie dotyczy
4. Miejsce złożenia dokumentów
Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa, 35-002 Rzeszów, ul. Kopernika 16.
5. Sposób i termin załatwienia sprawy
Prezydent Miasta Rzeszowa informuje wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku przeznaczonego do realizacji na dany rok w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku, jednak nie wcześniej niż w dniu podjęcia przez radę powiatu uchwały, o której mowa w art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
6. Tryb odwoławczy
Nie dotyczy
7. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej.

8. Uwagi

ZASADY PRZYZNAWANIA OSOBIE NIEPEŁNOSPRAWNEJ JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW PFRON NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ROLNICZEJ ALBO DZIAŁALNOŚCI W FORMIE SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ZAMELDOWANEJ NA TERENIE RZESZOWA.

 I. Podstawa prawna
 
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej.
 
 
 II. Postanowienia ogólne
 
Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o:
 
1) funduszu – oznacza to Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 
2) przeciętnym wynagrodzeniu – oznacza to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na podstawie artykułu 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
 
3) środkach – oznacza to jednorazowe środki funduszu, przyznawane na podstawie art. 12a ustawy;
 
4) ustawie – oznacza to ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 
5) urzędzie – oznacza to Urząd Miasta Rzeszowa;
 
6) wnioskodawcy – oznacza to osobę niepełnosprawną zameldowaną na terenie Miasta Rzeszowa przez okres co najmniej 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku, składającą zeznanie podatkowe w Urzędzie Skarbowym w Rzeszowie, zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie jako bezrobotna albo poszukująca pracy, niepozostająca w zatrudnieniu, której niepełnosprawność potwierdza co najmniej jedno z orzeczeń, o których mowa w art. 1, art. 3, art. 4a, art. 5, art. 5a lub w art. 62 ustawy, ubiegającą się o przyznanie jednorazowych środków funduszu na podjęcie po raz pierwszy działalności gospodarczej (bez względu na formę prawną prowadzenia tej działalności), rolniczej (w tym polegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, bez względu na formę prawną tej działalności) albo na podjęcie działalności w formie spółdzielni socjalnej – po raz pierwszy, lub ponownie jeżeli zgodnie z oświadczeniem Wnioskodawcy upłynęło co najmniej 12 miesięcy od zaprzestania prowadzenia działalności (prowadzonej samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami lub podmiotami), lub od ustania członkostwa w spółdzielni socjalnej, jeżeli nie otrzymała bezzwrotnych środków publicznych na ten cel;
 
7) wniosku Wn-O – oznacza to wniosek osoby niepełnosprawnej dotyczący środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej, stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej wraz z załącznikami wymienionym w części III. 5 niniejszych zasad;
 
8) zasadach – oznacza to „Zasady przyznawania osobie niepełnosprawnej jednorazowych środków PFRON na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej”.
 
III. Warunki ubiegania się i przyznawania środków.
 
1. Wnioskodawcy mogą zostać przyznane środki w kwoce:
 
1) nie wyższej niż sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia, w przypadku zobowiązania do prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy;
 
2) od sześciokrotności do piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w przypadku zobowiązania do prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej nieprzerwanie przez okres co najmniej 24 miesięcy.
 
2. Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest uzależnione od złożenia poprawnego i kompletnego wniosku, wraz ze stosownymi załącznikami oraz posiadania środków na ten cel.
 
3. Środki mogą być przyznane na poniesienie wydatków niezbędnych do podjęcia działalności, w szczególności dotyczących:
 
1) nabycia lub wytworzenia środków trwałych;
 
2) nabycia innych produktów i usług, w tym remontowych;
 
3) pomocy prawnej, szkoleń, konsultacji i doradztwa;
 
4) nabycia wartości niematerialnych i prawnych oraz uzyskania niezbędnych zezwoleń – jeżeli zostały uwzględnione we wniosku.
 
4. Środki obejmują kwotę niepodlegającego odliczeniu podatku od towaru i usług związanego z przedmiotami opodatkowania określonymi w pkt 3.
 
5. Wnioskodawca składa w urzędzie kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek oraz:
 
1) decyzję lub zaświadczenie o zarejestrowaniu w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu;
 
2) kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w rozumieniu ustawy;
 
3) oświadczenie o zameldowaniu na terenie Rzeszowa i miejscu złożenia zeznania podatkowego za rok poprzedzający rok ubiegania się o środki PFRON (załącznik nr 2 do zasad);
 
4) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo informację o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (załącznik nr 3 do zasad);
 
5) wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 4 do zasad);
 
6) oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej (załącznik nr 6 do zasad);
 
7) oświadczenie współmałżonka wnioskodawcy (załącznik nr 7 do zasad).
 
6. Załączniki składane do wniosku uznaje się za ważne w okresie 3 miesięcy od daty ich wystawienia.
 
7. W celu potwierdzenia danych przedstawianych przez wnioskodawcę, Prezydent Miasta Rzeszowa może żądać złożenia dodatkowych dokumentów.
 
8. W przypadku załączników składanych w formie kopii, każda strona załącznika winna zostać potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę.
 
9. Prezydent Miasta Rzeszowa odmówi przyznania środków, jeżeli uzna, że ich udzielenie byłoby niezasadne ze względu na cel, jakiemu służą środki, w szczególności jeżeli wnioskodawca jest osobą aktywną zawodowo.
 
IV. Szczegółowe zasady dotyczące ustanawiania zabezpieczenia.
 
1. Dopuszczalne formy zabezpieczenia środków to:
 
1) blokada rachunku bankowego;
 
2) gwarancja bankowa;
 
3) poręczenie osób fizycznych, prawnych oraz nieposiadających osobowości prawnej, a posiadających zdolność do czynności prawnych w tym poręczenia spółdzielni socjalnej;
 
4) akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika;
 
5) zastaw na prawach lub rzeczach;
 
6) weksel z poręczeniem wekslowym (awal).
 
2. Wnioskodawca wskazuje proponowaną formę zabezpieczenia we wniosku.
 
3. Akceptacja formy zabezpieczenia należy do Prezydenta Miasta Rzeszowa, który czuwa nad poprawnością jej ustanowienia. Biorąc pod uwagę wysokość wnioskowanych środków, Prezydent Miasta Rzeszowa może wskazać inny sposób zabezpieczenia.
 
4. Przy zabezpieczeniu poręczeniem cywilnym lub wekslem z poręczeniem wekslowym (awal), poręczycielem może być:
 
1) osoba fizyczna w wieku do 67 lat osiągająca stały, miesięczny dochód w wysokości co najmniej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego wg danych z komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski", w sprawie przeciętnego wynagrodzenia, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 39, 730 i 752) - aktualne dane dostępne na stronie: www.pfron.org.pl, z zastrzeżeniem, że:
 
a) jest zatrudniona minimum na okres odpowiadający okresowi planowanego prowadzenia działalności, o którym mowa w punkcie III.1 zasad, lub na czas nieokreślony, albo posiada prawo do emerytury lub renty stałej, oraz przedłożyła oświadczenie o uzyskiwanych dochodach, ze wskazaniem źródła i kwoty dochodu, wraz z informacją o aktualnych zobowiązaniach finansowych, z określeniem wysokości miesięcznej spłaty zadłużenia, podając jednocześnie imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL oraz nazwę, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość. Poręczyciel potwierdza własnoręcznym podpisem prawdziwość informacji zawartych w oświadczeniu (wzór oświadczenia – załącznik nr 5 do zasad);
 
b) poręczenie przez osobę fizyczną wymaga zgody współmałżonka poręczyciela, wyrażonej w formie pisemnej – wyjątek stanowi rozdzielność majątkowa;
 
c) suma miesięcznych dochodów poręczycieli nie może być niższa niż 20% kwoty przyznanych środków;
 
d) bez względu na wysokość uzyskiwanych dochodów, wymaganych jest co najmniej 2 poręczycieli.
 
2) podmiot gospodarczy niebędący w stanie likwidacji lub upadłości (indywidualna działalność gospodarcza, podmioty nieposiadające osobowości prawnej, osoby prawne), którego zdolność zabezpieczenia środków badana będzie na podstawie dokumentów:
 
a) potwierdzenie formy prawnej prowadzonej działalności;
 
b) zaświadczenie z zakładu ubezpieczeń społecznych i urzędu skarbowego o niezaleganiu w opłatach;
 
c) opinia bankowa o posiadaniu rachunku bankowego wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach;
 
d) bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok obrotowy – w przypadku podmiotów sporządzających bilans, w pozostałych przypadkach roczne rozliczenie podatkowe, z dowodem przyjęcia przez urząd skarbowy.
 
3) poręczycielem nie może być:
 
a) osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą rozliczająca się z podatku dochodowego w formie karty podatkowej;
 
b) współmałżonek wnioskodawcy lub współmałżonek poręczyciela;
 
c) osoba będąca poręczycielem w innej umowie, realizowanej przez Wydział Zdrowia urzędu;
 
5. W przypadku blokady rachunku bankowego, zabezpieczeniem jest blokada środków w kwocie wynikającej z umowy, powiększona o 30%.
 
6. W przypadku aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji przez dłużnika kwota zabezpieczenia wynosi nie mniej niż 200% przyznanych środków PFRON oraz termin dochodzenia wierzytelności nie może być krótszy niż 10 lat.
 
7. Koszty związane z zabezpieczeniem ponosi wnioskodawca.
 
8. Od dokonania zabezpieczenia, urząd uzależnia wypłacenie przyznanych środków.
 
V. Sposób prowadzenia negocjacji.
 
1. Prezydent Miasta Rzeszowa rozpatruje kompletny wniosek w terminie do 30 dni od daty jego otrzymania.
 
2. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Prezydent Miasta Rzeszowa prowadzi negocjacje w formie pisemnej, informując wnioskodawcę o propozycji przyznanych środków:
 
1) w przypadku akceptacji propozycji Prezydenta Miasta Rzeszowa, wnioskodawca – w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma, o którym mowa w części V.2. zasad, składa do urzędu pismo o wyrażeniu zgody na zaproponowane przez Prezydenta warunki umowy (wzór umowy Załącznik nr 1) wraz z wykazem planowanych wydatków i ofertami cenowymi;
 
2) w przypadku odmowy akceptacji propozycji, o której mowa w części V.2. zasad, wnioskodawca– w terminie 14 dni od dnia otrzymania propozycji, składa do urzędu pismo, w którym przedstawia inne od zaproponowanych przez Prezydenta Miasta Rzeszowa warunki, bądź składa rezygnację z zawarcia umowy;
 
3) Prezydent Miasta Rzeszowa dokonuje analizy przedstawionych przez wnioskodawcę alternatywnych warunków zawarcia umowy i zajmuje stanowisko w terminie 14 dni;
 
4) stanowisko, o którym mowa w części V.2.3. zasad jest ostateczne i nie podlega dalszej negocjacji.
 
3. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, wnioskodawca otrzymuje informację o stanowisku Prezydenta Miasta Rzeszowa wraz z uzasadnieniem.

VI. Szczegółowe warunki realizacji umowy.
 
1. Przekazanie środków następuje na konto wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy po przedłożeniu w urzędzie prośby o przekazanie środków na wskazany rachunek bankowy.
 
2. Wnioskodawca wykorzystując środki PFRON kieruje się zasadami celowości, oszczędności, osiągnięcia najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących uzyskaniu założonych celów.
 
3. W terminie 3 miesięcy od daty otrzymania środków, wnioskodawca przedstawia w urzędzie dokumenty potwierdzające ich wydatkowanie, tj.: faktury, rachunki, umowy cywilno-prawne wraz z dowodami zapłaty. W przypadku rozliczania wydatków na podstawie umowy kupna-sprzedaży, dodatkowo należy przedłożyć wycenę rzeczoznawcy.
 
4. Wnioskodawca zobowiązany jest do zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatku naliczonego z tytułu zakupionych towarów i usług sfinansowanych z przyznanych środków w terminie:
 
1) 90 dni od dnia złożenia deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, w przypadku gdy z deklaracji za dany okres rozliczeniowy wynika kwota podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego lub kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy,
 
2) 30 dni od dnia dokonania przez urząd skarbowy zwrotu podatku, w przypadku gdy z deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za dany okres rozliczeniowy, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, wynika kwota do zwrotu.
 
5. Przed podpisaniem umowy, jak również w trakcie jej realizacji urząd zastrzega sobie prawo przeprowadzenia wizyt monitorujących u wnioskodawcy.
 
6. Zwrot otrzymanych przez wnioskodawcę środków następuje w przypadku:
 
1) naruszenia co najmniej jednego z warunków umowy;
 
2) wypłaty środków w wysokości wyższej od należnej;
 
3) śmierci wnioskodawcy.
 
7. W przypadku, o którym mowa w pkt VI.6.1 zwrotu otrzymanych środków dochodzi się w wysokości proporcjonalnej do okresu liczonego od dnia naruszenia warunków umowy do dnia, w którym upływa termin planowanego prowadzenia działalności. Zwrot środków powinien nastąpić w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia otrzymania wezwania do zapłaty. Od kwoty podlegającej zwrotowi nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia otrzymania środków przez wnioskodawcę do dnia dokonania zwrotu.
 
8. W przypadku, o którym mowa w pkt VI.6.3 zwrotu otrzymanych środków dochodzi się w wysokości proporcjonalnej do okresu liczonego od dnia śmierci wnioskodawcy do dnia, w którym upływa termin planowanego prowadzenia działalności.
 
9. W przypadkach, o których mowa w pkt VI.6.2 i 3 od kwoty podlegającej zwrotowi nie nalicza się odsetek.
 
 
VII. Zakres i tryb przyznawania jednorazowych środków.
 
1. Środki mogą być przeznaczone na:
 
1) nabycie lub wytworzenie środków trwałych, innych produktów i usług – w wysokości do 100% przyznanych środków, w tym:
 
a) zakup środka transportu – do wysokości 40% przyznanych środków; w terminie 30 dni od dokonania zakupu środka transportu, należy dokonać rejestracji pojazdu we właściwym wydziale komunikacji;
 
b) reklama – do 30% przyznanych środków;
 
c) remont – do 30% przyznanych środków;
 
d) zakup towaru materiałów, surowców – do wysokości 30% przyznanych środków;
 
2) pomoc prawna, szkolenia, konsultacje i doradztwo, nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz uzyskanie niezbędnych zezwoleń – do wysokości do 30% przyznanych środków;
 
3) nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz uzyskania niezbędnych zezwoleń - jeżeli zostały uwzględnione we wniosku – do wysokości 30% przyznanych środków.
 
2. Środki nie mogą być przeznaczone na:
 
1) wniesienie udziałów do spółek i zakup akcji;
 
2) wydatki obejmujące koszty budowy;
 
3) zakup nieruchomości;
 
4) spłatę zadłużeń lub wniesienie kaucji;
 
5) rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie handlu obwoźnego i gastronomii obwoźnej;
 
6) opłaty administracyjne i skarbowe, składki ZUS, wynagrodzenia itp.;
 
7) leasing maszyn, urządzeń i pojazdów;
 
8) zakup papierosów i alkoholu;
 
9) sfinansowanie zakupu w ramach umowy kupna-sprzedaży od najbliższej rodziny, tj.: małżonka, zstępnych (w tym: syn, córka, wnuki oraz prawnuki), wstępnych (w tym: matka, ojciec oraz dziadkowie) oraz rodzeństwa, pasierba, ojczyma, macochy, teściów, zięcia, synowej oraz osób pozostających z wnioskodawcą w związku faktycznym.
 
3. W uzasadnionych przypadkach Prezydent Miasta Rzeszowa może wyrazić zgodę na wykorzystanie środków z pominięciem limitów procentowych, określonych w punkcie VII.1 zasad.
 
4. Zakres obowiązków wnioskodawcy, wynikających z otrzymania środków, określa umowa.
 
5. Umowa wygasa w przypadku niedokonania wpisu do odpowiedniej ewidencji lub rejestru oraz nieprzedstawienia prośby o której mowa w części VI.1, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
 
6. Termin, o którym mowa w części VII.5 podlega przedłużeniu na uzasadnioną prośbę wnioskodawcy do 6 miesięcy, nie dłużej jednak, niż do 15 grudnia roku, w którym pomoc została przyznana, jeżeli nieprzedstawienie dokumentów potwierdzających rozpoczęcie działalności następuje z przyczyn niezależnych od wnioskodawcy.
 
7. W przypadku niewykorzystania całości przyznanych środków, wnioskodawca zwraca niewykorzystaną kwotę wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych, naliczonymi od dnia ich otrzymania – w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania do zapłaty.
 
8. Wnioskodawca, w terminie 14 dni od daty otrzymania środków, przedkłada Prezydentowi Miasta Rzeszowa decyzję o pozbawieniu go statusu osoby bezrobotnej lub informację o usunięciu z rejestru osób poszukujących pracy.
 
VIII. Postanowienia końcowe.
 
1. Środki mogą być przyznawane jako pomoc de minimis spełniająca warunki określone w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), w rozporządzeniu nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9) albo we właściwych przepisach Unii Europejskiej dotyczących pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury.
 
2. Wnioskodawca zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji dotyczącej uzyskanej pomocy przez okres 10 lat od dnia jej przyznania.
 
3. Zasady stanowią uzupełnienie dla ustawy, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, o ile nie jest to sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, Prezydent Miasta Rzeszowa może odstąpić lub wyrazić zgodę na odstąpienie od stosowania zasad, jeżeli przyczyni się to do realizacji celu nadrzędnego, jakim jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych.
 
4. Miejsce składania Wniosków: Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa, Rzeszów, ul. Kopernika 16, tel. 17 875 46 55 oraz 17 875 46 64.
 
5. Załączniki:
 
1) Załącznik nr 1 – wzór umowy;
 
2) Załącznik nr 2 – oświadczenie o zameldowaniu;
 
3) Załącznik nr 3 – informacja osoby niepełnosprawnej o otrzymanej pomocy de minimis;
 
4) Załącznik nr 4 – formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
 
5) Załącznik nr 5 – oświadczenie poręczyciela;
 
6) Załącznik nr 6 – oświadczenie wnioskodawcy o nieprowadzeniu działalności gospodarczej, rolniczej, albo o działalności w formie spółdzielni socjalnej;
 
7) Załącznik nr 7 – oświadczenie współmałżonka wnioskodawcy.
 
 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz przepisów wykonawczych do ww. ustawy.
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1, z 4 maja 2016 r.), zwanego dalej RODO informuje, co następuje:
1. ADMINISTRATOR DANYCH: Prezydent Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów dane kontaktowe: tel. 17 875-41-00,e-mail umrz@erzeszow.pl.
2. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH: Inspektor Danych Osobowych tel. 17 875 44 99, e-mail: iod@erzeszow.pl.
3. CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA: Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz przepisów wykonawczych do ww. ustawy.
4. ODBIORCY DANYCH. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3 Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa do udostępniania im danych osobowych (w szczególności: Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnoprawnych, Państwowa Inspekcja Pracy, Powiatowy Urząd Pracy, Policja, Prokuratura, Sądy).
5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
6. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH: Osoba, której dane dotyczą jest uprawniona do:
- żądania uzyskania dostępu do treści swoich danych;
- sprostowania swoich danych;
- żądania ograniczenia przetwarzania danych oraz ich usunięcia po ustaniu okresu przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów.
7. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO: Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. CEL PODANIA DANYCH: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że podanie tych danych jest wymogiem ustawowym w celu korzystania ze świadczeń i usług oraz zawierania umów wynikających z przepisów ustaw stosowanych w ramach realizacji zadań Urzędu Miasta Rzeszowa Wydział Zdrowia. Odmowa podania danych będzie wiązać się z rezygnacją ze świadczenia usług przez tut. Urząd.
9. POZOSTAŁE USTALENIA: Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej. Dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu.

Dane karty usług
Opracował Maciej Magnowski 24.12.2019 r.
Zatwierdził Renata Żukowska 24.12.2019 r.
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Maciej Magnowski 24.12.2019 r.
Załączniki: