Oddział Obsługi Narad Koordynacyjnych

Skoordynowanie projektu

Informacja

 

Podstawa prawna
Ustawa z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.520).
 

  1. a) Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

- wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanej (projektowanych) sieci uzbrojenia terenu,

- 3 egz. planu sytuacyjnego (co najmniej 2 egzemplarze) sporządzonego na kopii aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta. Na jednym egzemplarzu - przygotowanym na naradę koordynacyjną, należy podkolorować istniejące sieci w zbliżeniach i skrzyżowaniach z projektowanymi sieciami,

- potwierdzenie wniesienia opłaty (rachunek jest wystawiany podczas przyjmowania wniosku - nalezy opłacić przed rozpoczęciem narady)

  1. b) dodatkowe dokumenty:

- pisemna zgoda na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz ze wskazaniem adresu elektronicznego (np. w celu możliwości zawiadomienia drogą elektroniczną o wyznaczeniu narady koordynacyjnej lub przesłania skanu rachunku w celu dokonania opłaty za koordynację),

- aktualna decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzja o warunkach zabudowy lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejących sieci uzbrojenia terenu, przebudowy lub zabezpieczenia sieci, uzyskane od jednostek zarządzających poszczególnymi sieciami (np. MPWiK, MPEC),

- orientacja położenia projektowanych urządzeń.

  1. Opłaty

Za koordynację sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu pobiera się opłatę przed dokonaniem czynności, zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 520 z późniejszymi zmianami).

Opłaty dla jednego wniosku pobierane są (liczone oddzielnie dla sieci i przyłączy) w wysokości:

- za pierwszy rodzaj sieci uzbrojenia terenu             – 150,0 zł,

- za każdy następny rodzaj sieci uzbrojenia terenu – 105, 0 zł,

- za pierwszy rodzaj przyłącza                                      - 105,0 zł,

- za każdy następny rodzaj przyłącza                          -   73,5 zł.

  1. Jednostka odpowiedzialna
      Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Geodezji – Oddział Obsługi Narad Koordynacyjnych, Rzeszów, ul. Kopernika 15, tel. 017 8754880.

 

Załączniki: