Informacje o Wydziale

Urząd Miasta Rzeszów

Wydział Geodezji

Data zatwierdzenia

2019-01-01

1. Siedziba
Adres ul. Kopernika 15, 35-002 Rzeszów 
Telefon 17 87 548 00
e-mail ge@erzeszow.pl
www www.erzeszow.pl
Godziny pracy poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30, środa - 7.30 – 17.00
2. Dyrektor
Imię i nazwisko Zbigniew SEBZDA
Siedziba ul. Kopernika 15, 35-002 Rzeszów 
Telefon 17 87 548 00
e-mail ge@erzeszow.pl
3. Kompetencje Dyrektora
Opis kompetencji Kieruje i organizuje pracę Wydziału Geodezji przy pomocy zastepcy Dyrektora i Kierowników Oddziału
4. Podstawa prawna
Podstawa prawna - opis

Zarządzenie Nr 19/2013 r. Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 27 lutego 2013 r.

Zarządzenie Nr 67/2014 r. Prezydenta Miasta Rzeszowa z dn. 14 lipca 2014 r.

5. Struktura organizacyjna
Struktura organizacyjna - opis Pracą Wydziału kieruje Dyrektor-Geodeta powiatowy przy pomocy Zastępcy oraz kierowników oddziałów i kierownika ośrodka. W skład wydziału wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1. Oddział Ewidencji Gruntów i Budynków
2. Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
3. Oddział Uzgadniania Dokumentacji Projektowych
4. Stanowisko pracy ds. ochrony gruntów rolnych i leśnych
5. Stanowisko pracy nazewnictwa ulic i placów oraz numeracji porządkowej nieruchomości
6. Stanowisko pracy ds. obsługi kancelaryjnej
6. Zadania
Opis zadań wydziału

Obsługę administracyjną i organizacyjną /gospodarczą/ zapewnia sekretariat Wydziału – ul. Kopernika 15.

Prowadzona jest obsługa stron z zakresu ewidencji gruntów i mapy zasadniczej. Informacje z ww. zakresów uzyskuje się po złożeniu wniosku – wykonanie zlecenia /druk/ i uiszczeniu opłaty skarbowej. Informacje te obejmują kopie mapy ewidencji gruntów i mapy zasadniczej, wypisy z rejestru ewidencji gruntów, potwierdzenie zgodności dokumentacji z zasobem geodezyjnym i kartograficznym oraz udostępnienie wglądu do zasobu. Udostępnianie ww. informacji nie może naruszać ustawy o ochronie danych osobowych. Opłaty za uzyskane informacje wpłaca się w kasie, w siedzibie Wydziału.

7. Tryb działania
Opis trybu działania
Dyrektor Wydziału bezpośrednio nadzoruje zadania realizowane przez:
- Zastępcę Dyrektora;
- Kierownika Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;
- Kierownika Oddziału Ewidencji Gruntów i Budynków;
- Kierownika Oddziału Uzgadniania Dokumentacji Projektowych;
- Stanowisko pracy ds. ochrony gruntów rolnych i leśnych;
- Stanowisko pracy nazewnictwa ulic i placów oraz numeracji porządkowej nieruchomości;
- Stanowisko pracy ds. obsługi kancelaryjnej;
8. Wysokość opłat
Dane dotyczące opłat Na parterze, w budynku Wydziału Geodezji, ul. Kopernika 15 w pokoju 4 można nabyć materiały Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.  Za udostępnianie materiałów pobierane są opłaty zgodne z obowiązującym cennikiem na podstawie Ustawy z dn. 5 czerwca 2014r. o zmianie ustawy - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne oraz ustawy o Postepowaniu Egzekucyjnym w Administracji.  Opłatę można uiścić na miejscu 
9. Rejestry, archiwa, ewidencje
Opis Informację na temat danych zawartych w Operacie Ewidencji Gruntów i Budynków można uzyskać bezpośrednio pod numerem : 17 8754800 obsługa stron Ewidencji Gruntów i Budynków.
10. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych
Opis

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych dla interesantów Urzędu Miasta Rzeszowa

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy, że:

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów.

  Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Antoni Wilk, adres e-mail: iod@erzeszow.pl,  ;

  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art.  9 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną:
  4. Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zabezpieczenia interesu Pani/Pana i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości świadczonych usług;
  5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Pani/Pana i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości świadczonych usług.
11. Informacje nieudostępnione
-
Dane opracowania
Opracował Zbigniew Sebzda 2019.01.20
Zatwierdził Zbigniew Sebzda 2019.01.01