Procedury zatwierdzania regulaminu strzelnic

Urząd Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2020-01-02

ZATWIERDZANIE REGULAMINU STRZELNIC
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
1.Wniosek zainteresowanego (można skorzystać z załączonego poniżej wzoru wniosku), który powinien zawierać:
-lokalizację strzelnicy,
-dane dotyczące właściciela lub zarządcy obiektu, w którym zlokalizowana jest strzelnica.
2.Regulamin strzelnicy w 2 egzemplarzach.
Do wglądu:
1.Plan strzelnicy z oznaczeniem:
-stanowisk strzeleckich,
-punktu sanitarnego,
-dróg ewakuacji,
-miejsca instalacji telefonu lub innych. urządzeń łączności.
2.Wykaz sygnałów alarmowych stosowanych na strzelnicy.
3.Informację o możliwości i sposobie połączenia się z najbliższym punktem pomocy medycznej.
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną

e-mail: zkr@erzeszow.pl

3. Opłaty
Przed wydaniem decyzji wnioskujący obowiązany jest wnieść opłatę skarbową w kwocie 10 zł.
Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:
1.Przelewem na rachunek:
Urząd Miasta Rzeszowa,
ul. Rynek 1
35 – 064 Rzeszów
tytuł przelewu – Opłata Skarbowa od Decyzji.
Nr konta: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
2.W kasie Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Okrzei 1.
4. Miejsce złożenia dokumentów
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
Adres: ul. Hanasiewicza 10, 35 – 103 Rzeszów
w godzinach: 07: 30 - 15: 30
Numer telefonu: 17/8754425
5. Sposób i termin załatwienia sprawy
Przedłożone dokumenty stanowią wystarczającą podstawę do pozytywnego rozpatrzenia wniosku i wydania decyzji. Czas załatwienia sprawy to 30 dni.
6. Tryb odwoławczy
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.(art. 127 §1 i 2, art. 129 § 1 i 2 KPA (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.zm.).
7. Podstawa prawna
-art. 47 ustawy z dnia 21.05.1999 r. o broni i amunicji (Dz.U.2017. 1839.j.t.).
-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15.03.2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnicy (Dz.U. Nr 18, poz. 234 z późn. zm.)
8. Uwagi

Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie
w związku z ustawą z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
15 marca 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic).
1)Tożsamość i dane kontaktowe administratora:
Administratorem danych jest Prezydent Miasta Rzeszowa,
ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów;
2)Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
e-mail: iod@erzeszow.pl
3)Cele przetwarzania i podstawa prawna:
Pani/Pana dane osobowe są zbierane w celu postępowania
w sprawie zatwierdzenia regulaminu strzelnicy na podstawie ww. przepisów;
4)Odbiorcy danych:
Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
5)Okres przechowywania danych:
Pozyskane dane będą przechowywane przez okres czasu niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Okres przechowywania wynika z przepisów prawa, a w szczególności z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
6)Prawo podmiotów danych osobowych:
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do własnych danych, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
7)Prawo wniesienia skargi:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8)Informacja o dobrowolności lub obowiązku przetwarzania danych:
Obowiązek przetwarzania danych osobowych wynika z ww. przepisów, a ich niepodanie skutkować będzie bezskutecznością złożenia wniosku o zatwierdzenie regulaminu strzelnicy.

Dane karty usług
Opracował Izabela Janas 2020.01.02
Zatwierdził Piotr Jarosz
2020.01.02
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Izabela Janas
2020.01.02